Pro­gram Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, dzięki pro­gra­mo­wa­niu, ma na celu roz­wi­jać w dzie­ciach umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nego i  kre­atyw­nego myśle­nia, które potrzebne są nie tylko spe­cja­li­stom. Mistrzo­wie Kodo­wa­nia to nowa ini­cja­tywa w pol­skich szko­łach. Wię­cej można prze­czy­tać w raport “Nauka pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach. Czas na upgrade — per­spek­tywa 2014.” do pobra­nia na stro­nie http://mistrzowiekodowania.pl/lekcje-programowania-w-polskich-szkolach/
W bie­żą­cym roku szkol­nym PSChJK po raz pierw­szy przy­stą­piła do tego pro­gramu. Zgło­szeni ucznio­wie z klasy V wraz z nauczy­cie­lem zajęć kom­pu­te­ro­wych reali­zo­wali zaję­cia w ośmiu modu­łach zada­nio­wych. Na zakoń­cze­nie pierw­szej czę­ści uczest­nicy przy­go­to­wali samo­dziel­nie kartki świą­teczne.
Prace naszych uczniów na koniec pierw­szego etapu pro­gramu Mistrzów Kodo­wa­nia dostępne są pod linkami:

13 maj 2015 roku, odbyły się zaję­cia dla rodzi­ców i uczniów „Godzina Kodo­wa­nia”. Uczniowie-Rodzice pod czuj­nym okiem swo­ich nauczycieli-dzieci kodo­wali kartkę oko­licz­no­ściową. Jak wytrwale pra­co­wali, jak się dobrze bawili zobacz­cie sami.