Przy współ­pracy PSChJK ze Świe­tlicą “Caffe” odbyły się zaję­cia zapo­zna­jące dzieci ze zwy­cza­jami ludo­wymi zwią­za­nymi ze świę­tami Wiel­kiej Nocy.