20.03. pierw­szo­kla­si­ści poże­gnali zimę. Z wio­senną pio­senką i kolo­ro­wym gaikiem wró­cili do klasy.