Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Biblio­teki Raczyń­skich. CZYTATY to nowy cykl spo­tkań orga­ni­zo­wany przez Biblio­tekę Raczyń­skich z myślą o ojcach i dzie­ciach, któ­rzy chcą cie­ka­wie spę­dzić sobot­nie popo­łu­dnia. Spo­tka­nia będą doty­czyły m.in. sportu, tech­niki, histo­rii, sztuki i przy­rody, czyli tego, co inte­re­suje i dużych, i małych.