Pro­simy aby ucznio­wie zgła­szali się do sekre­ta­riatu z legi­ty­ma­cjami szkol­nymi, w któ­rych będą dopi­sane numery PESEL, zgod­nie z (Dz. U. z 2015 r. poz. 23).