13.10. odbyło się uro­czy­ste paso­wa­nie na ucznia PSChJK. Pierw­szo­kla­si­ści zostali powi­tani przez kole­gów z klasy trze­ciej, przed­sta­wi­ciela samo­rządu szkol­nego oraz dyrek­tora szkoły. Następ­nie zło­żyli  ślu­bo­wa­nie, po któ­rym pan dyrek­tor  klu­czem wio­li­no­wym paso­wał ich na uczniów  PSChJK. W dal­szej czę­ści zapre­zen­to­wali przy­go­to­wane wier­sze i pio­senki. Na zakoń­cze­nie dzieci i rodzice udali się do swo­jej  sali na słodki poczęstunek.