Dnia 14.10.2015r. w Święto Edu­ka­cji Naro­do­wej odbyła się uro­czy­stość paso­wa­nia na ucznia pierw­szej klasy w PSChJK. Na uro­czy­stość zostali zapro­szeni oprócz dyrek­cji szkoły p. Alina Kur­czew­ska – córka zało­ży­ciela szkoły, prze­wod­ni­czący rady rodzi­ców oraz nauczy­ciele, eme­ryci oraz admi­ni­stra­cja szkoły. Przed­sta­wie­nie zostało uświet­nione przez uczniów star­szych klas oraz zespół muzyczny z Orkie­stry Sił Powietrz­nych Kraju.