Sala Ziemi, 15.04.2016 r., godz. 12:00. Odbywa się uro­czy­ste posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Naro­do­wego z udzia­łem Pre­zy­denta RP – Andrzeja Dudy z mał­żonką oraz par­la­men­ta­rzy­stów RP, połą­czo­nych izb Senatu i Sejmu RP.

Posie­dze­nie to jest zwią­zane z uczcze­niem 1050-lecia Chrztu Pol­ski. Spe­cjal­nie na tę oka­zję wyko­nane zostało dzieło „Ora­to­rium 966.pl”. Dzieło zamó­wił dyrek­tor Fil­har­mo­nii Poznań­skiej –p. WOJCIECH NENTWIG ( absol­went Szkoły Chó­ral­nej) , a skom­po­no­wał kolejny nasz absol­went – p. JACEK SYKULSKI, wycho­wa­nek Jerzego Kur­czew­skiego i obecny dyrek­tor Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego. A wyko­naw­cami byli m.in. Poznań­ski Chór Chło­pięcy, Chór Dziew­częcy i Chór Kame­ralny Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego oraz absol­wenci i absol­wentki Szkoły. A cało­ścią dyry­go­wał zna­ko­mity dyry­gent mło­dego poko­le­nia– JAKUB CHRENOWICZ, rów­nież absol­went Szkoły Chóralnej.

To dla spo­łecz­no­ści naszej szkoły wielki zaszczyt i duma, że zosta­li­śmy zapro­sze­nia do muzycz­nego uczcze­nia tego histo­rycz­nego wyda­rze­nia. A oto pre­mie­rowe wyko­na­nie dzieła Jacka Sykul­skiego z udzia­łem śpie­wa­ków i arty­stów z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego.