Test Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego prze­zna­czony jest do pomiaru zdol­no­ści muzycz­nych (melo­dycz­nych i ryt­micz­nych) dzieci w wieku 6–9 lat. Test ten ma słu­żyć nauczy­cie­lom i rodzi­com do obiek­tyw­nej oceny zdol­no­ści muzycz­nych dzieci, tak aby każ­demu z nich można było zapew­nić jak naj­lep­sze warunki roz­woju muzycz­nego. Test jest przy­sto­so­wany do badań gru­po­wych, można jed­nak sto­so­wać go rów­nież w bada­niach indy­wi­du­al­nych. Nie wymaga żad­nego for­mal­nego wykształ­ce­nia muzycz­nego, ani też umie­jęt­no­ści czy­ta­nia, pisa­nia i licze­nia. W skró­cie, polega on na porów­ny­wa­niu 2 sekwen­cji melo­dycz­nych i ryt­micz­nych w kate­go­riach: „Takie same” lub „Róż­nią się”. Dla każ­dej grupy wie­ko­wej wyko­rzy­stuje się ten sam test, przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich dla wieku norm centylowych.

Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego składa się z dwóch czę­ści: testu Melo­dii i testu Rytmu. Całość nagrana jest na pły­cie kom­pak­to­wej. Nagra­nie każ­dego testu trwa około 12 minut.

O twórcy testu:

Edwin Elias Gor­don
Eme­ry­to­wany pro­fe­sor Tem­ple Uni­ver­sity i Uni­ver­sity of South Caro­lina, to jeden z bar­dziej zna­nych psy­cho­lo­gów i peda­go­gów muzyki. Jest twórcą teo­rii ucze­nia się i naucza­nia muzyki od naj­wcze­śniej­szych lat życia. Jest auto­rem prac nauko­wych, pod­ręcz­ni­ków do nauki muzyki oraz sied­miu stan­da­ry­zo­wa­nych testów zdol­no­ści i osią­gnięć muzycznych.

Wyniki uzy­ski­wane przy pomocy testów.
Test dostar­cza 2 rodzaje wyni­ków: wyniki surowe i rangi cen­ty­lowe. Wynik surowy, to wszyst­kie pra­wi­dłowe odpo­wie­dzi w teście. Główną sła­bo­ścią wyniku suro­wego jest to, że trudno go zin­ter­pre­to­wać, ponie­waż jego sens jest zmienny i dla­tego prze­kształca się go bez­po­śred­nio w wyniki cen­ty­lowe przy­po­rząd­ko­wane do danej grupy wie­ko­wej. Obli­cza się trzy wyniki: wynik dla testu Melo­dii, wynik dla testu Rytmu i wynik ogólny.

Jak odczy­tać wyniki?
Obli­cza­nie wyni­ków na pod­sta­wie arku­sza odpo­wie­dzi składa się z 2 oera­cji: naj­pierw należy zli­czyć wszyst­kie pra­wi­dłowe, a następ­nie prze­kształ­cić wynik surowy w rangę cen­ty­lową. Do tego służą załą­czone tabele (zał.1, zał.2). Wyja­śnić należy, że „1” na górze tabeli doty­czy klasy zero­wej, „2” – to klasa I, „3” – II a „4” –III. Wynik cen­ty­lowy w gra­ni­cach 90–99, to wynik bar­dzo wysoki, 70–89 – wynik wysoki, 30–69 – wynik prze­ciętny, 10–29 – wynik niski, a 1–9 wynik bar­dzo niski.

Kon­takt w spra­wie wyni­ków testu
Ze względu na ochronę danych oso­bo­wych nie udo­stęp­niamy wyni­ków na stro­nie inter­ne­to­wej. Osoby zain­te­re­so­wane wyni­kami pro­szone są o wysła­nie maila z prośbą o ich poda­nie na adres klipsy1@gmail.com. Pro­szę podać imię, nazwi­sko oraz klasę dziecka. W krót­kim cza­sie zosta­nie prze­słana odpo­wiedź zwrotna z krót­kim komentarzem

Normy cen­ty­lowe — wynik ogolny tabela
Normy cen­ty­lowe — test melo­dii i rytmu tabela