Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych

kie­row­nik: Jan Lehmann

1. Gło­wacka Anna — ryt­mika, kształ­ce­nie słu­chu z ryt­miką
2. Kuzara Kata­rzyna — audy­cje muzyczne
3. Macie­jow­ska Joanna — audy­cje muzyczne
4. Krenz Jaro­sław — chóry kla­sowe, zespoły wokalne, dyry­go­wa­nie chó­ralne
5. Zim­mer Ewa — kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzyki z lite­ra­turą, histo­ria muzyki, har­mo­nia
6. Micha­łow­ska Marzena — emi­sja głosu
7. Hop­pel Donata — emi­sja głosu
8. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu
9. Kotla­rek Kinga — chóry kla­sowe, zespoły wokalne Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki”
10. Raczyń­ska Sła­wo­mira — chóry kla­sowe, zespoły wokalne Chór Kame­ralny
11. Woj­now­ska Dorota — chóry kla­sowe, zespoły wokalne Chór Dziew­częcy
12. Koci­niew­ski Piotr — zespoły wokalne