Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych

kie­row­nik: Jan Leh­mann — kształ­ce­nie słu­chu,     histo­ria  muzyki, har­mo­nia, zasady  muzyki  z  edy­cją nut

 1. Gło­wacka Anna — ryt­mika, zespół ryt­miczny, Chó­ralne ABC, fortepian
 2. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie  słu­chu, audy­cje  muzyczne
 3. Hop­pel Donata emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktor­skiej, śpiew solowy
 4. Krenz Jaro­sław — chór kla­sowy, zespoły wokalne
 5. Kuzara Kata­rzyna — lite­ra­tura muzyczna, audy­cje muzyczne, Fortepian
 6. Kwiat­kow­ska Maria — zespół wokalny, chór, Chór Dzie­cięcy PSChJK Kukułeczki/Chór Dziew­czecy PSChJK – asy­stent chóru
 7. Leh­mann Jan — kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut
 8. Lewan­dow­ski Piotr — zespoły wokalne
 9. Matu­sik Łukasz — zespoły wokalne,Chór Kame­ralny „Luna­tix Choir ”
 10. Matwiej­czyk — Zim­mer Ewa kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
 11. Micha­łow­ska Marzena — emi­sja głosu
 12. Nie­mier Jadwiga chór, zespół wokalny
 13. Raczyń­ska Sła­wo­mira chór, zespół wokalny
 14. Stie­ler Laura — zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK/Absolwentek
 15. Sza­bla Joanna — emi­sja głosu, śpiew solowy, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 16. Szy­mań­ska Eliza — zespół wokalny, Chór Dzie­cięcy PSChJK Kuku­łeczki /Chór Dziew­czecy PSChJK – asy­stent chóru
 17. Zdań­ski Euge­niusz – emi­sja głosu