Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych

kie­row­nik: Jan Leh­mann — kształ­ce­nie słu­chu,     histo­ria  muzyki, har­mo­nia, zasady  muzyki  z  edy­cją nut

 1. Gło­wacka Anna — ryt­mika, zespół ryt­miczny, Chó­ralne ABC, fortepian
 2. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie  słu­chu, audy­cje  muzyczne
 3. Cho­ro­ścian Ewa — kształ­ce­nie słu­chu, zaję­cia wyrów­naw­cze, naucza­nie indywidualne
 4. Kuzara Kata­rzyna — lite­ra­tura muzyczna, audy­cje muzyczne, Fortepian
 5. Krenz Jaro­sław — chór kla­sowy, zespoły wokalne
 6. Raczyń­ska Sła­wo­mira — chór kla­sowy, Chór Dzie­cięcy „Kukułeczki”
 7. Mucho­wiecka Edyta — chór kla­sowy, Chór Dzie­cięcy „Kukułeczki
 8. Stie­ler Laura — chór kla­sowy, zespoły wokalne,Chór Dziewczęcy
 9. Matu­sik Łukasz — zespoły wokalne,Chór Kame­ralny „Luna­tix Choir ”
 10. Lewan­dow­ski Piotr — zespoły wokalne
 11. Micha­łow­ska Marzena — emi­sja głosu
 12. Donata Hop­pel — emi­sja głosu
 13. Kie­repka Eliza — emi­sja głosu
 14. Pod­lew­ska Jolanta — emi­sja głosu, śpiew solowy
 15. Sza­bla Joanna — emi­sja głosu, śpiew solowy, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej