Skład Samo­rządu Uczniow­skiego w 2016/2017

Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK w roku szkol­nym 2016/2017

Zarząd:

Prze­wod­ni­czący — Bar­tło­miej Fali­szew­ski kl. IX
Zastępca prze­wod­ni­czą­cego – Zuzanna Cze­kała kl. IX
Skarb­nik – Paweł Wój­cik kl. VI
Sekre­tarz – Wik­to­ria Wal­kow­ska kl. VII

Człon­ko­wie:

Fran­ci­szek Stę­sik kl. IV
Mary­sia Szulc kl. IV
Jan Szy­mura kl. V
Zofia Gutow­ska kl. V
Pau­lina Brzo­zow­ska kl.VI
Ame­lia Gałka kl. VII
Aleks Konieczny kl. VIII

Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego:
Pan Rado­sław Atras

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ
JERZEGO KURCZEWSKIEGO
ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Samo­rząd Uczniow­ski reali­zuje wiele przed­się­wzięć, a wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wane wysiłki mają na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­nego, próbę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­nego czasu i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Aktywną dzia­łal­ność człon­ków Samo­rządu PSChJK naj­le­piej widać patrząc na to, co udało się zre­ali­zo­wać.
W I pół­ro­czu odbyło się pięć spo­tkań Rady Samo­rządu Uczniow­skiego poświę­co­nych bie­żą­cym wyda­rze­niom. Ważną sprawą było omó­wie­nie i przy­go­to­wa­nie planu imprez i wyda­rzeń na rok szkolny 2014/2015.
Ucznio­wie poprzez gło­so­wa­nie usta­lili składkę na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego w kwo­cie 2 złote mie­sięcz­nie pobie­raną od uczniów klas IV-IX.
Przez cały rok szkolny SU posiada swoją tablicę infor­ma­cyjną, na któ­rej poja­wiają się aktu­al­no­ści zwią­zane z bie­żą­cymi wyda­rze­niami szkolnymi.

Praca Samo­rządu Uczniow­skiego doty­czy nastę­pu­ją­cych tema­tów roz­wi­ja­nych i reali­zo­wa­nych w ciągu całego roku:

 1. Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści i aktyw­no­ści uczniów:
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK,
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie wybo­rów na sta­no­wi­sko Opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego
  • opra­co­wy­wa­nie planu pracy SU,
  • stałe pro­wa­dze­nie tablicy infor­ma­cyj­nej SU,
  • spo­tka­nia z samo­rzą­dami kla­so­wymi, infor­ma­cje o podej­mo­wa­nych akcjach,
  • udział w uro­czy­sto­ściach szkol­nych, pomoc w ich orga­ni­zo­wa­niu i przeprowadzeniu,
  • sys­te­ma­tyczne spo­tka­nia RSU, pla­no­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie pracy,
  • pomoc kole­żeń­ska.
 2. Akcje cha­ry­ta­tywne:
  • orga­ni­zo­wa­nie zbiórki rze­czy dla potrze­bu­ją­cych („Radość pod choinkę”)
  • włą­cze­nie się do akcji „Góra Gro­sza” i „Jał­mużna Wielkopostna”.
 3. Kul­tura spę­dza­nia wol­nego czasu: imprezy towa­rzy­skie, szkolne lub międzyszkolne:
  • zabawa andrzej­kowa w PSChJK
  • zabawa walen­tyn­kowa w Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Poznaniu
  • zabawa kar­na­wa­łowa w szkole Olim­pij­czyk ul. Koście­rzyń­ska 76/78 w Poznaniu
 4. Kon­kursy, udział w pra­cach komi­sji oce­nia­ją­cych prace zgło­szone do kon­kursu na naj­pięk­niej­szą szopkę i wie­niec adwen­towy oraz w komi­sji oce­nia­ją­cej gazetki i czy­stość w salach lekcyjnych.
 5. Obchody rocz­nic naro­do­wych oraz uro­czy­sto­ści szkolnych:
  • Święto Nie­pod­le­gło­ści,
  • tur­niej piłki noż­nej z oka­zji Dnia Chłopca.
 6. Współ­praca z rodzicami:
  • utrzy­my­wa­nie kon­taktu z Radą Rodziców,
  • zapra­sza­nie rodzi­ców na uro­czy­sto­ści szkolne ( Jasełka. apele)

Dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego sprzyja roz­wi­ja­niu ini­cja­tywy uczniów, kul­ty­wo­wa­niu tra­dy­cji szkol­nych i kul­tu­ro­wych, inte­gra­cji uczniów, współ­pracy z nauczy­cie­lami i śro­do­wi­skiem lokal­nym, uczy cenić i sza­no­wać zasady demo­kra­cji, dbać o prze­strze­ga­nie praw ucznia.