Skład Samo­rządu Uczniow­skiego w 2017/2018

Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK w roku szkol­nym 2017/2018

Zarząd:
Prze­wod­ni­czący
- Klau­dia Trzy­biń­ska  kl. IX
Zastępca prze­wod­ni­czą­cego –  Wik­to­ria Wal­kow­ska kl. VIII
Skarb­nik –  Aleks Konieczny kl. IX
Zastępca skarb­nika – Józef Bie­gań­ski kl. VIII
Sekre­tarz – Julia Hele­niak kl. VI

Człon­ko­wie:
Szy­mon Janicki kl. IV
Jakub Nowicki kl. IV
Ryszard Przy­cho­dzeń kl. V
Iga Spy­chała kl. V
Jan Szy­mura kl. VI
Jan Jab­kow­ski kl. VII
Paweł Wój­cik kl. VII

Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego:
Pan Rado­sław Atras

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSChJK ROK SZKOLNY 2017/2018

TEMATYKA RODZAJ IMPREZY
WRZESIEŃ
inau­gu­ra­cja roku szkolnego powi­ta­nie uczniów, rodzi­ców, nauczycieli
wybory opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego gło­so­wa­nie
wybory do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2015/2016 gło­so­wa­nie
szkolne obchody Dnia Chłopca ple­bi­scyt wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca, przy­go­to­wa­nie przez uczen­nice życzeń dla swo­ich kolegów
orga­ni­za­cja dyskotek dys­ko­teki dla uczniów
PAŹDZIERNIK
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów na uczniów PSChJK. przed­sta­wie­nie słowno-muzyczne w wyko­na­niu uczniów, zamiesz­cze­nie życzeń oko­licz­no­ścio­wych na gazetce szkolnej
chwile zadumy nad gro­bami bli­skich, wspo­mnie­nie pole­głych żołnierzy porząd­ko­wa­nie grobów
LISTOPAD
Święto Nie­pod­le­gło­ści uro­czy­sty apel
Dzień Patrona Szkoły apel oko­licz­no­ściowy
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
60-leciePSChJK kon­kurs „Śpiew i nauka w PSChJK” kon­kurs multimedialny
akcja „Góra grosza” zbiórka pie­nię­dzy
GRUDZIEŃ
akcja „Radość pod choinkę” wolon­ta­riat, zbie­ra­nie darów
miko­łajki spo­tka­nia klasowe
kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską kon­kurs na wyko­na­nie wień­ców adwen­to­wych i szo­pek betle­jem­skich oraz ich prezentacja
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
jasełka spo­tka­nia wigilijne
STYCZEŃ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Babci, Dzień Dziadka uro­czy­sto­ści klasowe
LUTY
paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I przy­ję­cie pierw­szo­kla­si­stów do grona czy­tel­ni­ków biblio­teki szkolnej
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
balik klas I-III balik
MARZEC
Dzień Kobiet wyko­na­nie gazetki, przy­go­to­wa­nie życzeń przez chłop­ców, apel okolicznościowy
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Szkolny Dzień Wiosny Dzień Mło­dego Europejczyka
KWIECIEŃ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
obchody rocz­nicy Kon­sty­tu­cji 3 Maja uro­czy­sty apel
MAJ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Matki i Ojca uro­czy­sto­ści klasowe
CZERWIEC
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną — finał kon­kurs
zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych apel, roz­da­nie świadectw

Pro­gram imprez będzie przez cały rok szkolny wzbo­ga­cany pro­po­zy­cjami wycho­waw­ców klas, Samo­rządu Uczniow­skiego i Rady Rodzi­ców. Ter­miny uro­czy­sto­ści i wyda­rzeń szkol­nych mogą ulec zmianie.