Kadra kie­row­ni­cza

1 Krzysz­tof Wójcik-dyrektor
2 Joanna Maciejowska-wicedyrektor
3 Jolanta Strawińska-Augustyniak-wicedyrektor
4 Jan Lehmann-kierownik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
5 Adrian Olszewski-kierownik sek­cji instrumentalnej

Kadra

1 Atras Rado­sław reli­gia
2 Bie­law­ska Mag­da­lena przy­roda, bio­lo­gia, che­mia
3 Cho­ro­ścian Ewa kształ­ce­nie słu­chu
4 Gajew­ska Anna wycho­wawca świe­tlicy
5 Galas Adam wycho­wa­nie fizyczne
6 Gło­wacka Anna ryt­mika, zespół ryt­miczny, for­te­pian obo­wiąz­kowy
7 Gorze­lanny Woj­ciech peda­gog
8 Gru­dziń­ska Marta kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
9 Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir instru­ment dodat­kowy — klar­net, sak­so­fon
10 Hop­pel Donata emi­sja głosu
11 Janus Zofia edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, pla­styka
12 Jaskółka Ewa język pol­ski, biblio­te­karz
13 Kaczor Leszek instru­ment dodat­kowy — trąbka
14 Kaspro­wicz Michał mate­ma­tyka
15 Kie­repka Eliza emi­sja głosu
16 Kra­jew­ska Maria wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie
17 Krenz Jaro­sław chór, zespół wokalny
18 Krze­siń­ska Kamila geo­gra­fia
19 Kujawa Kata­rzyna for­te­pian obo­wiąz­kowy
20 Kukla Ewa for­te­pian obo­wiąz­kowy
21 Kuzara Kata­rzyna język angiel­ski, audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna, for­te­pian obo­wiąz­kowy
22 Leh­mann Jan kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut, histo­ria muzyki, har­mo­nia
23 Lewan­dow­ski Piotr zespół wokalny
24 Łyn­sza Cze­sław for­te­pian obo­wiąz­kowy
25 Macie­jew­ski Janusz psy­cho­log
26 Macie­jow­ska Joanna for­te­pian obo­wiąz­kowy
27 Matu­sik Łukasz zespół wokalny, Chór Kame­ralny Luna­tix Choir
28 Michal­ska Wisenna język pol­ski
29 Micha­łow­ska Marzena emi­sja głosu
30 Miecz­kow­ska Emi­lia instru­ment dodat­kowy — flet
31 Mucho­wiecka Edyta chór, Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki
32 Nagrodzki Artur instru­ment dodat­kowy — gitara
33 Nie­mier Jadwiga chór
34 Nowak – Łoś Aneta wycho­wawca świe­tlicy
35 Olszew­ski Adrian for­te­pian obo­wiąz­kowy
36 Paw­lęty Elwira edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa
37 Podlewska-Dmowska Jolanta emi­sja głosu, śpiew solowy
38 Pużak Pau­lina język angiel­ski
39 Raczyń­ska Sła­wo­mira chór, Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki
40 Sęk Janina wycho­wawca świe­tlicy
41 Sikor­ska Renata for­te­pian obo­wiąz­kowy
42 Skó­rzew­ska Olga język angiel­ski
43 Stachowiak-Michałowska Gabriela wycho­wawca świe­tlicy
44 Sta­nek Miro­sława edu­ka­cja wcze­snosz­kolna
45 Stan­kow­ska Ewa wycho­wa­nie fizyczne
46 Stie­ler Laura chór, zespół wokalny, Chór Dziew­częcy
47 Stra­wiń­ska Jolanta mate­ma­tyka, zaję­cia kom­pu­te­rowe, infor­ma­tyka
48 Sza­bla Joanna emi­sja głosu, śpiew solowy, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktor­skiej
49 Tro­ja­now­ski Nata­lia instru­ment dodat­kowy — skrzypce
50 Tro­ja­now­ski Piotr instru­ment dodat­kowy — per­ku­sja, zespół instru­men­talny
51 Trze­ciak Zofia język pol­ski
52 Tuszyń­ska Mariola mate­ma­tyka, fizyka, infor­ma­tyka, zaję­cia kom­pu­te­rowe
53 Twar­dow­ska Joanna język nie­miecki
54 Winiar­ski Woj­ciech instru­ment dodat­kowy — gitara
55 Wol­niak Wie­sława zaję­cia kom­pu­te­rowe, infor­ma­tyka
56 Wój­cik Krzysz­tof histo­ria
57 Zdań­ski Euge­niusz emi­sja głosu
58 Zerek Monika edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, logo­pe­dia
59 Zhyga Erika język angiel­ski
60 Zimmer-Matwiejczyk Ewa kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna, histo­ria muzyki