Kadra kie­row­ni­cza

1 Krzysz­tof Wójcik-dyrektor
2 Joanna Maciejowska-wicedyrektor
3 Jolanta Strawińska-Augustyniak-wicedyrektor
4 Jan Lehmann-kierownik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
5 Adrian Olszewski-kierownik sek­cji instrumentalnej

Kadra

 1. Atras Rado­sław religia
 2. Bie­law­ska Mag­da­lena   przy­roda, bio­lo­gia, chemia
 3. Bronz  - Wój­cik Anna   język niemiecki
 4. Bździel Krzysz­tof kształ­ce­nie słu­chu, har­mo­nia, audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna
 5. Gajew­ska Anna   wycho­wawca świetlicy
 6. Galas Adam   wycho­wa­nie fizyczne
 7. Gło­wacka Anna   ryt­mika, zespół ryt­miczny, for­te­pian dodatkowy
 8. Gorze­lanny Woj­ciech pedagog
 9. Gre­fling Marek historia
 10. Gru­dziń­ska Marta   kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
 11. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir   instru­ment dodat­kowy — klar­net, saksofon
 12. Hop­pel Donata   emi­sja głosu, dyk­cja i recy­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 13. Janus Zofia   edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, plastyka
 14. Jaskółka Ewa   język pol­ski, bibliotekarz
 15. Kacza­now­ski Juliusz historia
 16. Kaczor Leszek   instru­ment dodat­kowy — trąbka
 17. Kie­repka Eliza emi­sja głosu
 18. Kin Danuta język niemiecki
 19. Kow­nacki Andrzej per­ku­sja, zespół instrumentalny
 20. Kra­jew­ska Maria   wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­wa­nie do życia w rodzinie
 21. Krenz Jaro­sław   zespół wokalny
 22. Kujawa Kata­rzyna   for­te­pian dodatkowy
 23. Kukla Ewa for­te­pian dodatkowy
 24. Kusz Piotr geografia
 25. Kuzara Kata­rzyna   język angiel­ski, audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna, for­te­pian dodatkowy
 26. Leh­mann Jan   kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut
 27. Lewan­dow­ski Piotr zespół wokalny, pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego
 28. Łyn­sza Cze­sław   for­te­pian dodatkowy
 29. Macie­jew­ski Janusz   psycholog
 30. Macie­jow­ska Joanna   for­te­pian dodatkowy
 31. Matu­sik Łukasz   zespół wokalny, Chór Kame­ralny Luna­tix Choir
 32. Micha­łow­ska Marzena   emi­sja głosu
 33. Miecz­kow­ska Emi­lia   instru­ment dodat­kowy — flet
 34. Moskal Agata   język polski
 35. Nagrodzki Artur instru­ment dodat­kowy — gitara
 36. Nowak – Łoś Aneta   wycho­wawca świetlicy
 37. Olszew­ski Adrian   for­te­pian dodatkowy
 38. Owczarz Jerzy for­te­pian dodatkowy
 39. Paw­lęty Elwira   edu­ka­cja dla bezpieczeństwa
 40. Pie­traszko – Ber­lin Anna chór, zespół wokalny, Chór Dzie­cięcy Kukułeczki
 41. Podlewska-Dmowska Jolanta   emi­sja głosu
 42. Raczyń­ska Sła­wo­mira   chór, Chór Dzie­cięcy Kukułeczki
 43. Sęk Janina   wycho­wawca świetlicy
 44. Sikor­ska Renata   for­te­pian dodatkowy
 45. Skó­rzew­ska Olga   język angielski
 46. Stachowiak-Michałowska Gabriela   wycho­wawca świetlicy
 47. Sta­nek Miro­sława   edu­ka­cja wczesnoszkolna
 48. Stan­kow­ska Ewa   wycho­wa­nie fizyczne
 49. Stie­ler Laura   chór, zespół wokalny, Chór Dziewczęcy
 50. Stra­wiń­ska Jolanta   matematyka
 51. Sza­bla Joanna   emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 52. Tro­ja­now­ska Nata­lia   instru­ment dodat­kowy — skrzypce
 53. Tuszyń­ska Mariola   mate­ma­tyka, fizyka, infor­ma­tyka, zaję­cia komputerowe
 54. Winiar­ski Woj­ciech   instru­ment dodat­kowy — gitara
 55. Wol­niak Wie­sława   zaję­cia kom­pu­te­rowe, informatyka
 56. Wój­cik Krzysz­tof   historia
 57. Zdań­ski Euge­niusz   emi­sja głosu
 58. Zerek Monika   edu­ka­cja wczesnoszkolna
 59. Zhyga Erika   język angielski
 60. Zujew­ska Pau­lina   kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna, histo­ria muzyki

Inspek­tor ODO Joanna Macie­jow­ska
joannamaciejowska@szkolachoralna.pl
tel. 618524176
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań