Dyrek­cja szkoły

Krzysz­tof Wójcik

dyrek­tor

Euge­niusz Zdański

wice­dy­rek­tor

Jolanta Stra­wiń­ska — Augustyniak

wice­dy­rek­tor

Kie­row­nicy sekcji

Adrian Olszew­ski

sek­cja instrumentalna

Jan Leh­mann

sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych

Nauczy­ciele

Rado­sław Atras

reli­gia

Mag­da­lena Bielawska

bio­lo­gia

Anna Gajew­ska

edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, wycho­wawca świetlicy

Anna Gło­wacka

ryt­mika z kształ­ce­niem słu­chu, ryt­mika, zespół taneczny, zespół ryt­miczny, fortepian

Woj­ciech Gorze­lanny

peda­gog szkolny

Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski

klar­net saksofon

Agnieszka Her­brych

kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki

Donata Hop­pel

emi­sja głosu

Zofia Janus

edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, plastyka

Ewa Jaskółka 

język pol­ski, nauczy­ciel bibliotekarz

Syl­wia Kacz­ma­rek – Saubera

skrzypce

Leszek Kaczor

trąbka

Piotr Koci­niew­ski 

zespoły wokalne

Eliza Kie­repka

emi­sja głosu, śpiew solowy

Ali­cja Kosznik

for­te­pian

Maria Kra­jew­ska

wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Ewa Kukla

for­te­pian

Kata­rzyna Kujawa 

for­te­pian

Piotr Lewan­dow­ski

chór, zespoły wokalne

Jan Leh­mann 

kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki, zasady muzyki z edy­cją nut, har­mo­nia, lite­ra­tura muzyczna, histo­ria muzyki, histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną

Cze­sław Łyn­sza

for­te­pian

Janusz Macie­jew­ski 

psy­cho­log szkolny

Marzena Micha­łow­ska 

emi­sja głosu

Emi­lia Mieczkowska 

flet

Agata Moskal 

język pol­ski

Artur Nagrodzki 

gitara

Aneta Nowak – Łoś 

wycho­wawca świetlicy

Adrian Olszew­ski

for­te­pian, organy

Patryk Plu­ciń­ski

che­mia, bio­lo­gia, edu­ka­cja dla bezpieczeństwa

Jolanta Pod­lew­ska – Dmowska

emi­sja głosu, śpiew solowy

Sła­wo­mira Raczyńska 

zespoły wokalne, Zespół Kameralny

Pavel Rys

per­ku­sja

Janina Sęk 

wycho­wawca świetlicy

Ewa Stan­kow­ska

wycho­wa­nie fizyczne

Laura Stie­ler

chór, zespoły wokalne

Ewa Stan­kow­ska

wycho­wa­nie fizyczne

Anna Suchoń

for­te­pian

Joanna Sza­bla

emi­sja głosu, śpiew solowy, dyk­cja, inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej

Agnieszka Śro­dow­ska

kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki

Mariola Tuszyń­ska

fizyka, zaję­cia techniczne

Joanna Twar­dow­ska 

język nie­miecki

Zofia Trze­ciak

j. pol­ski

Wie­sława Wolniak

infor­ma­tyka

Ali­cja Woś­ko­wiak – Kopeć

geo­gra­fia

Krzysz­tof Wójcik 

histo­ria

Euge­niusz Zdański 

emi­sja głosu, śpiew solowy

Monika Zerek

edu­ka­cja wczesnoszkolna

Leszek Ziółko 

wio­lon­czela