STATUT
POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ
JERZEGO KURCZEWSKIEGO

SPIS TREŚCI

Roz­dział I Posta­no­wie­nia ogólne
Roz­dział II Cele i zada­nia szkoły
Roz­dział III Organy szkoły i ich kom­pe­ten­cje
Roz­dział IV Orga­ni­za­cja prac szkoł
Roz­dział V Nauczy­ciele oraz inni pra­cow­nicy szkoły – ich prawa i obo­wiązki
Roz­dział VI Ucznio­wie szkoły, ich prawa i obo­wiązki
Roz­dział VII Oce­nia­nie, kla­sy­fi­ko­wa­nie i pro­mo­wa­nie uczniów
Roz­dział VIII Posta­no­wie­nia końcowe

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Nazwa szkoły brzmi:
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
POZNAŃ, ULCEGIELSKIEGO 1, zwana skró­towo: SZKOŁĄ CHÓRALNĄ.
2. Orga­nem pro­wa­dzą­cym szkołę jest Mia­sto Poznań.
3. Orga­nem spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny jest mini­ster wła­ściwy do spraw kul­tury i ochrony dzie­dzic­twa naro­do­wego.
4. Cykl kształ­ce­nia trwa 9 lat.
5. Szkoła ma cha­rak­ter koedu­ka­cyjny.
6. Szkoła reali­zuje dzia­łal­ność eks­pe­ry­men­talną na pod­sta­wie par. 2, ust. 4 Zarzą­dze­nia nr 9 MKiS z dnia 29 marca 1994 r. w spra­wie zasad i warun­ków pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści inno­wa­cyj­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej przez publiczne szkoły i pla­cówki arty­styczne (Dz.U. MKiS nr 3/94, poz. 9) oraz Roz­po­rzą­dze­nia MKiS z dnia 7 wrze­śnia 1999 r. w spra­wie zasad i warun­ków pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści inno­wa­cyj­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej przez publiczne szkoły i pla­cówki arty­styczne (Dz. U. nr 86, poz. 961 z dnia 22 paź­dzier­nika 1999 r.).
7. Eks­pe­ry­men­talny, arty­styczny, 9-letni typ szkoły reali­zo­wany jest zgod­nie z Uchwałą nr XV/143/III/99 Rady Mia­sta Pozna­nia z dnia 15 czerwca 1999 r. w spra­wie: utwo­rze­nia arty­stycz­nej, eks­pe­ry­men­tal­nej, dzie­wię­cio­let­niej Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego na pod­sta­wie art. 5, ust. 2, pkt. 1 i art. 58, ust. 1 Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (Dz.U. nr 67 z 1996 r., poz. 329 i nr 106, poz. 496 ze zmia­nami).
8. Dzia­łal­ność eks­pe­ry­men­talna pro­wa­dzona w szkole nie naru­sza upraw­nień uzy­ska­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści koniecz­nych do ukoń­cze­nia danego typu szkoły bez­płat­nej nauki, wycho­wa­nia i opieki w zakre­sie usta­lo­nym w Usta­wie o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126).
9. Pod­stawę prawną do opra­co­wa­nia niniej­szego sta­tutu sta­no­wią:
a) Ustawa o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (tekst jed­no­lity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź­niej­szymi zmia­nami, oraz ustawy z dnia 21 stycz­nia i 18 lutego 2000 r.) z uwzględ­nie­niem zmian z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 357)
b) Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tury z dnia 31 sierp­nia 2005 r. w spra­wie ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz.U. nr 181, poz.1507), z późn. zmia­nami
c) Karta nauczy­ciela, ustawa z dnia 26 stycz­nia 1982 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 56, poz. 357; z 1998 r. nr 106, poz. 668, oraz nr 162, poz. 1118) po nowe­li­za­cji doko­na­nej Ustawą o zmia­nie ustawy Karta nauczy­ciela oraz o zmia­nie nie­któ­rych innych ustaw z 18 lutego 2000 r. – tekst jed­no­lity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 roku nr 97, poz. 674),
d) Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tury z dnia 8 kwiet­nia 2008 r. w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w publicz­nych szko­łach i pla­ców­kach arty­stycz­nych (Dz.U. nr 214, poz. 2179), z późn. zmia­nami,
e) Roz­po­rzą­dze­nie MKiDN z dnia 5 listo­pada 2014 r. w spra­wie Ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz.U z 2014r.poz.1646)
f) Roz­po­rzą­dze­nie MKiDN z dnia 24 sierp­nia 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w publicz­nych szko­łach arty­stycz­nych (Dz.U. z 2015 r. poz.1258),
g) Roz­po­rzą­dze­nie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i spo­sobu prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzianu, egza­minu gim­na­zjal­nego i matu­ral­nego (Dz.U. z 2015 r. poz..

10. Zgod­nie z prze­pi­sami w spra­wie ramo­wych pla­nów naucza­nia Szkoła Chó­ralna reali­zuje w cyklu 9-letnim:
a) pro­gram ogól­no­kształ­cący prze­wi­dziany dla 6-letniej szkoły pod­sta­wo­wej i 3-letniego gim­na­zjum, b) pro­gram przed­mio­tów arty­stycz­nych prze­wi­dziany dla ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej I stop­nia oraz ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej II stop­nia (klasy I – III gim­na­zjum),
c) autor­ski pro­gram w zakre­sie przed­mio­tów arty­stycz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kształ­ce­nia wokal­nego pod kątem przy­go­to­wa­nia uczniów do śpie­wa­nia chóralnego.

11. Ukoń­cze­nie szkoły upraw­nia do kon­ty­nu­owa­nia nauki we wszel­kich typach szkół ponad­pod­sta­wo­wych i ponadgimnazjalnych.

§2

1. Szkoła używa pie­częci urzę­do­wej zgod­nie z odręb­nymi prze­pi­sami.
2. Szkoła pro­wa­dzi i prze­cho­wuje doku­men­ta­cję zgod­nie z odręb­nymi prze­pi­sami.
3. Zasady gospo­darki finan­so­wej i mate­ria­ło­wej okre­ślają odrębne przepisy.6

ROZDZIAŁ II
CELEZADANIA SZKOŁY

§1

1. Szkoła Chó­ralna reali­zuje cele i zada­nia wyni­ka­jące z prze­pi­sów prawa oraz uwzględ­nia­jące pro­gram wycho­waw­czy szkoły, a w szcze­gól­no­ści:
a) zapew­nia uczniom moż­li­wość wszech­stron­nego roz­woju inte­lek­tu­al­nego i arty­stycz­nego w ramach pro­wa­dzo­nych zajęć z zakresu przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych oraz muzycz­nych – w szcze­gól­no­ści wokal­nych,
b) zapew­nia wszech­stronne roz­wi­ja­nie spraw­no­ści umy­sło­wych, uzdol­nień i oso­bi­stych zain­te­re­so­wań,
c) zapew­nia pozna­wa­nie wyma­ga­nych pojęć i zdo­by­wa­nie rze­tel­nej wie­dzy na pozio­mie umoż­li­wia­ją­cym kon­ty­nu­ację nauki na następ­nym eta­pie kształ­ce­nia,
d) umoż­li­wia kształ­ce­nie i wycho­wa­nie w opar­ciu o zasady demo­kra­cji, tole­ran­cji, spra­wie­dli­wo­ści oraz wol­no­ści świa­to­po­glą­do­wej i wyzna­nio­wej,
e) przy­go­to­wuje wraż­li­wych i świa­do­mych odbior­ców sztuki,
f) oddzia­łuje aktyw­nie na oto­cze­nie w sfe­rze kul­tury, szcze­gól­nie w zakre­sie chó­ra­li­styki poprzez:
– udział uczniów w kon­cer­tach Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych oraz w kon­cer­tach orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę i Fun­da­cję Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego, a także w innych impre­zach kul­tu­ral­nych,
– przy­go­to­wa­nie uczniów do udziału w kon­kur­sach, festi­wa­lach, kon­cer­tach chó­ral­nych w kraju i za gra­nicą,
g) współ­działa z przed­sta­wi­cie­lami śro­do­wi­ska i kraju w roz­wi­ja­niu dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej,
h) zapew­nia uczniom opiekę i pomoc peda­go­giczną, zdro­wotną, dydak­tycz­no­wy­cho­waw­czą i opie­kuń­czą,
i) współ­pra­cuje z rodzi­cami (praw­nymi opie­ku­nami) w zakre­sie naucza­nia, wycho­wa­nia i pro­fi­lak­tyki,
j) spra­wuje opiekę nad uczniami z uwzględ­nie­niem zasad bez­pie­czeń­stwa oraz pro­mo­cji i ochrony zdro­wia,
k) począw­szy od roku szkol­nego 2014/2015 szkoła zapew­nia uczniom dostęp do bez­płat­nych pod­ręcz­ni­ków dla uczniów klas I, a w następ­nych latach do kolej­nych klas. Pod­ręcz­niki są wypo­ży­czane uczniom przez biblio­tekę szkolną, obo­wią­zują przez 3 lata szkolne. W przy­padku uszko­dze­nia lub braku zwrotu pod­ręcz­nika rodzice są zobo­wią­zani do pokry­cie kosz­tów zakupu pod­ręcz­nika lub mate­riału edu­ka­cyj­nego. Pod­ręcz­niki i mate­riały edu­ka­cyjne są wła­sno­ścią organu pro­wa­dzą­cego szkołę. Szcze­gó­łowe zasady wypo­ży­cza­nia pod­ręcz­ni­ków okre­śla regu­la­min biblioteki.

2. Szkoła współ­działa z jed­nost­kami samo­rządu tery­to­rial­nego w reali­za­cji dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej poprzez:
a) orga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tów na tere­nie szkoły i poza jej sie­dzibą,
b) współ­pracę z Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym – Miej­ską Insty­tu­cją Kul­tury,
c) współ­pracę ze szko­łami, przed­szko­lami, orga­ni­za­cjami cha­ry­ta­tyw­nymi w ramach imprez kul­tu­ral­nych i innych, wyma­ga­ją­cych oprawy muzycz­nej w ramach pro­cesu dydak­tyczno – wycho­waw­czego,
d) udział uczniów w kon­kur­sach i festi­wa­lach regio­nal­nych, ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych,
e) orga­ni­za­cję warsz­ta­tów i kon­kur­sów o zasięgu ogól­no­pol­skim,
f) pozy­ski­wa­nie środ­ków mate­rial­nych od władz samo­rzą­do­wych na potrzeby szkoły, takie jak: moder­ni­za­cja bazy szkol­nej, zakup instru­men­tów, dofi­nan­so­wa­nie udziału uczniów w kon­kur­sach i festi­wa­lach, remont budynku szkoły,
g) współ­pracę w zakre­sie prak­tyk peda­go­gicz­nych odby­wa­nych w PSChJK przez stu­den­tów szkół wyższych.

3. Szkoła Chó­ralna pro­wa­dzi dzia­ła­nia, które wspo­ma­gają ją w reali­za­cji jej celów i zadań.
Są to:
a) orga­ni­zo­wa­nie zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci nie­bę­dą­cych uczniami szkoły,
b) orga­ni­zo­wa­nie róż­nych form dosko­na­le­nia zawo­do­wego o zasięgu regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim (warsz­taty, kon­fe­ren­cje, szko­le­nia),
c) przy­go­to­wy­wa­nie i nagry­wa­nie płyt zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arty­styczną szkoły,
d) orga­ni­zo­wa­nie innych niż wyżej wymie­nione form aktyw­no­ści uczniów i peda­go­gów szkoły wyni­ka­ją­cych z jej arty­stycz­nego profilu.

4. Pod­stawą do reali­za­cji celów i zadań Szkoły Chó­ral­nej są:
a) plany pracy dydak­tycz­nej i arty­stycz­nej,
b) pro­gram wycho­waw­czy i pro­fi­lak­tyczny,
c) 5-letni plan roz­woju szkoły.

5. Prawo skła­da­nia wnio­sków do planu pracy szkoły i planu roz­woju szkoły w ter­mi­nie usta­lo­nym przez Dyrek­tora przy­słu­guje wszyst­kim orga­nom szkoły.
6. Zatwier­dze­nie planu pracy szkoły i planu roz­woju szkoły odbywa się na posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej, którą zwo­łuje Dyrek­tor szkoły.
7. Pod­sta­wo­wymi for­mami dzia­łal­no­ści dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
a) obo­wiąz­kowe zaję­cia edu­ka­cyjne, do któ­rych zali­cza się zaję­cia edu­ka­cyjne z zakresu kształ­ce­nia ogól­nego oraz zaję­cia edu­ka­cyjne arty­styczne,
b) dodat­kowe zaję­cia edu­ka­cyjne, do któ­rych zali­cza się zaję­cia z języka obcego nowo­żyt­nego innego niż języki obce nowo­żytne nauczane w ramach obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, o któ­rych mowa w pkt 1 oraz zaję­cia, dla któ­rych nie została usta­lona pod­stawa pro­gra­mowa, lecz pro­gram naucza­nia tych zajęć został włą­czony do szkol­nego zestawu pro­gra­mów naucza­nia,
c) zaję­cia pro­wa­dzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) zaję­cia roz­wi­ja­jące zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia uczniów,
e) zaję­cia edu­ka­cyjne z reli­gii, etyki, zaję­cia edu­ka­cyjne z wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie. Szkoła może pro­wa­dzić rów­nież inne niż wymie­nione zaję­cia edukacyjne.

8. Odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo pono­szą i opiekę nad uczniami spra­wują:
a) nauczy­ciele przed­mio­tów muzycz­nych i ogól­no­kształ­cą­cych pro­wa­dzący zaję­cia lek­cyjne obo­wiąz­kowe i nad­obo­wiąz­kowe,
b) dyrek­cja Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego w ramach zajęć arty­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez chór (próby odby­wa­jące się na tere­nie szkoły, próby poza tere­nem szkoły, kon­certy, wyjazdy, nagra­nia itp.),
c) nauczy­ciele zatrud­nieni w ramach zajęć świe­tli­co­wych,
d) w cza­sie lek­cji opiekę nad uczniami spra­wuje nauczy­ciel uczący w danej kla­sie,
e) w cza­sie przerw mię­dzy­lek­cyj­nych opiekę nad wszyst­kimi uczniami prze­by­wa­ją­cymi w tym cza­sie na tere­nie szkoły spra­wują nauczy­ciele dyżu­ru­jący na kory­ta­rzach, boisku szkol­nym i w sto­łówce szkol­nej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem dyżu­rów,
f) w cza­sie zajęć nad­obo­wiąz­ko­wych i pozasz­kol­nych orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę opiekę spra­wuje nauczy­ciel prze­pro­wa­dza­jący te zaję­cia,
g) opiekę wycho­waw­czą nad kla­sami powie­rza się wycho­waw­com klas, któ­rzy zostają powo­łani przed roz­po­czę­ciem roku szkol­nego przez Dyrek­tora szkoły po zatwier­dze­niu przez Radę Pedagogiczną.

9. Szkoła dba o bez­pie­czeń­stwo uczniów i ochra­nia ich zdro­wie poprzez:
a) dyżury nauczy­cieli,
b) zapew­nie­nie opieki na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych i nad­obo­wiąz­ko­wych,
c) zapew­nie­nie opieki w cza­sie wyjść i wycie­czek szkol­nych,
d) zgła­sza­nie poli­cji dro­go­wej auto­ka­rów wyciecz­ko­wych celem doko­na­nia kon­troli tech­nicz­nej pojaz­dów,
e) oma­wia­nie zasad bez­pie­czeń­stwa na godzi­nach wycho­waw­czych,
f) zapew­nie­nie pobytu w świe­tlicy dzie­ciom ocze­ku­ją­cym na zaję­cia poza­lek­cyjne oraz tym, które muszą dłu­żej prze­by­wać w szkole ze względu na warunki zwią­zane z orga­ni­za­cją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodzi­ców,
g) szko­le­nie pra­cow­ni­ków szkoły w zakre­sie bhp,
h) dosto­so­wa­nie sto­li­ków uczniow­skich, krze­seł i innego sprzętu szkol­nego do wzro­stu uczniów i rodzaju pracy,
i) sys­te­ma­tyczne oma­wia­nie prze­pi­sów ruchu dro­go­wego, wycho­wa­nie komu­ni­ka­cyjne oraz prze­pro­wa­dza­nie egza­minu na kartę rowe­rową oraz moto­ro­we­rową,
j) zapew­nie­nie uczniom warun­ków do spo­ży­cia śnia­da­nia i obiadu w sto­łówce szkolnej.

§2

1. Uczniom, któ­rym z przy­czyn roz­wo­jo­wych, rodzin­nych lub loso­wych potrzebna jest pomoc szkolna, szkoła udziela wspar­cia poprzez:
a) pomoc peda­go­giczną i psy­cho­lo­giczną udzie­laną przez peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego oraz insty­tu­cje świad­czące spe­cja­li­styczne porad­nic­two,
b) kie­ro­wa­nie na bada­nia uczniów ze spe­cy­ficz­nymi trud­no­ściami w nauce,
c) orga­ni­zo­wa­nie pomocy mate­rial­nej lub rze­czo­wej,
d) dofi­nan­so­wa­nie doży­wia­nia w for­mie dru­giego śnia­da­nia i obia­dów,
e) dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów wyni­ka­ją­cych z uczest­ni­cze­nia ucznia w wyciecz­kach szkol­nych, kon­kur­sach, festi­wa­lach i innych impre­zach zwią­za­nych z jego edukacją.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§1

1. Orga­nami szkoły są:
a) Dyrek­tor szkoły,
b) Rada Peda­go­giczna,
c) Rada Rodzi­ców,
d) Samo­rząd Uczniowski.

§2

DYREKTOR

1. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej powo­ły­wany jest w dro­dze kon­kursu według zasad okre­ślo­nych na pod­sta­wie; art. 36 i 36a, ust. 8 Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (Dz.U. 95 poz. 425, tekst jed­no­lity Dz.U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572), Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury w spra­wie regu­la­minu kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora szkoły lub pla­cówki i trybu pracy komi­sji kon­kur­so­wej dnia 28 maja 2004 r. (Dz.U. nr 128, poz. 1339) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Sportu w spra­wie wyma­gań, jakim powinna odpo­wia­dać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach szkół i pla­có­wek z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. nr 89, poz. 826) oraz według odręb­nych prze­pi­sów usta­lo­nych przez organ prowadzący.

2. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej w szcze­gól­no­ści:
a) kie­ruje dzia­łal­no­ścią szkoły i repre­zen­tuje ją na zewnątrz,
b) two­rzy sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze za zgodą organu pro­wa­dzą­cego, powie­rza i odwo­łuje ze sta­no­wisk kie­row­ni­czych po zasię­gnię­ciu opi­nii organu pro­wa­dzą­cego oraz opi­nii Rady Peda­go­gicz­nej,
c) kie­ruje i odpo­wiada za bie­żącą dzia­łal­ność dydaktyczno-wychowawczą oraz poziom dydaktyczno-wychowawczy szkoły wyni­ka­jący z Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r.,
d) opra­co­wuje szcze­gó­łową orga­ni­za­cję naucza­nia, wycho­wa­nia i opieki w danym roku szkol­nym w postaci arku­sza orga­ni­za­cyj­nego i przed­kłada jego pro­jekt do zaopi­nio­wa­nia Radzie Peda­go­gicz­nej oraz do zatwier­dze­nia orga­nowi pro­wa­dzą­cemu szkołę,
e) na pod­sta­wie zatwier­dzo­nego przez organ pro­wa­dzący szkołę arku­sza orga­ni­za­cyj­nego ustala roz­kład zajęć okre­śla­jący orga­ni­za­cję sta­łych, obo­wiąz­ko­wych i nie­obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych,
f) spra­wuje nad­zór peda­go­giczny w sto­sunku do nauczy­cieli zatrud­nio­nych w szkole,
g) spra­wuje opiekę nad uczniami oraz stwa­rza im warunki har­mo­nij­nego roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego,
h) reali­zuje i kon­tro­luje zada­nia co do ich zgod­no­ści z uchwa­łami Rady Peda­go­gicz­nej i Rady Rodzi­ców pod­ję­tymi w ramach ich kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cych oraz zarzą­dze­niami orga­nów nad­zo­ru­ją­cych szkołę,
i) kie­ruje pra­cami Rady Peda­go­gicz­nej jako jej prze­wod­ni­czący,
j) dys­po­nuje środ­kami okre­ślo­nymi w pla­nie finan­so­wym szkoły i ponosi odpo­wie­dzial­ność za ich pra­wi­dłowe wyko­rzy­sta­nie, może orga­ni­zo­wać admi­ni­stra­cyjną, finan­sową i gospo­dar­czą obsługę szkoły,
k) jest kie­row­ni­kiem zakładu pracy dla zatrud­nio­nych w szkole nauczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­lami i z tego tytułu posiada odpo­wied­nie kom­pe­ten­cje wyni­ka­jące z Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r.,
l) zapew­nia odpo­wied­nią pomoc nauczy­cie­lom w reali­za­cji ich zadań oraz w ich dosko­na­le­niu zawo­do­wym,
m) współ­działa ze szko­łami wyż­szymi w orga­ni­za­cji prak­tyk peda­go­gicz­nych,
n) wyko­nuje inne zada­nia wyni­ka­jące z prze­pi­sów szcze­gól­nych,
o) odpo­wiada za reali­za­cję zale­ceń wyni­ka­ją­cych z orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjalne go ucznia,
p) pełni obo­wiązki prze­wod­ni­czą­cego komi­sji egza­mi­na­cyj­nej ds. spraw­dzianu szó­sto­kla­si­stów i egza­minu gim­na­zjal­nego,
q) corocz­nie podaje do publicz­nej wia­do­mo­ści zestaw pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych oraz mate­riały ćwi­cze­niowe obo­wią­zu­jące w danym roku szkol­nym,
r) stwa­rza warunki do dzia­ła­nia w szkole: wolon­ta­riu­szy, sto­wa­rzy­szeń i innych orga­ni­za­cji, któ­rych celem sta­tu­to­wym jest dzia­łal­ność wycho­waw­cza lub roz­sze­rza­nie i wzbo­ga­ca­nie form dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, wycho­waw­czej i opie­kuń­czej szkoły,
s) wyko­nuje inne zada­nia wyni­ka­jące z prze­pi­sów szczególnych.

3. W wyko­ny­wa­niu zadań Dyrek­tor podej­muje wszel­kie inne decy­zje, które wyni­kają z prze­pi­sów szcze­gól­nych, uchwał Rady Peda­go­gicz­nej, Kodeksu pracy, wnio­sków Rady Rodzi­ców, wnio­sków dyrek­cji Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, Samo­rządu Uczniow­skiego oraz innych szcze­gól­nych sytu­acji.
4. Dyrek­tor decy­duje w spra­wach:
a) zatrud­nia­nia i zwal­nia­nia nauczy­cieli oraz innych pra­cow­ni­ków szkoły,
b) przy­zna­wa­nia nagród oraz wymie­rza­nia kar porząd­ko­wych nauczy­cie­lom i innym pra­cow­ni­kom szkoły,
c) wystę­po­wa­nia z wnio­skami, po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Peda­go­gicz­nej, w spra­wach nagród, odzna­czeń i innych wyróż­nień dla nauczy­cieli oraz pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków,
d) przyj­mo­wa­nia ucznia na pod­sta­wie wyni­ków bada­nia przy­dat­no­ści, a skre­śla­nia i prze­no­sze­nia ucznia na pod­sta­wie uchwały Rady Peda­go­gicz­nej,
e) przed­kła­da­nia Radzie Peda­go­gicz­nej do zaopi­nio­wa­nia uchwał, inno­wa­cji i eks­pe­ry­men­tów peda­go­gicz­nych,
f) opra­co­wa­nia i reali­zo­wa­nia pla­nów finan­so­wych,
g) przy­dzie­la­nia nauczy­cie­lowi prac i zadań,
h) wstrzy­my­wa­nia wyko­na­nia uchwał Rady Peda­go­gicz­nej w przy­padku ich nie­zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i Sta­tu­tem Szkoły Chó­ral­nej, o czym nie­zwłocz­nie powia­da­mia organ pro­wa­dzący i organ spra­wu­jący nad­zór peda­go­giczny,
i) zapew­nie­nia odpo­wied­niego stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy,
j) admi­ni­stro­wa­nia zakła­do­wym fun­du­szem świad­czeń socjal­nych,
k) współ­dzia­ła­nia z zakła­do­wymi orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi doty­czą­cego usta­la­nia zasad i kry­te­riów oceny wyni­ków pracy dla okre­śle­nia pod­wyż­sza­nia stawki wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego, regu­la­mi­nów pracy, pre­mio­wa­nia i nagra­dza­nia pra­cow­ni­ków,
l) zabez­pie­cze­nia pra­wi­dło­wego pro­wa­dze­nia i gro­ma­dze­nia doku­men­ta­cji szkol­nej,
m) orga­ni­zo­wa­nia prze­glądu tech­nicz­nego obiek­tów szkol­nych oraz prac remon­to­wych,
n) orga­ni­zo­wa­nia wypo­sa­że­nia szkoły w środki dydak­tyczne,
o) reali­zo­wa­nia zadań zwią­za­nych awan­sem zawo­do­wym i z oceną pracy nauczy­cieli,
p) reali­zo­wa­nia zadań w zakre­sie spraw kadrowych.

5. Współ­pra­cuje z Radą Peda­go­giczną, Radą Rodzi­ców, Samo­rzą­dem Uczniow­skim, Fun­da­cją Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego, Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym i związ­kami zawo­do­wymi dzia­ła­ją­cymi na tere­nie szkoły.
6. Dyrek­tor Szkoły Chó­ral­nej na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia z Dyrek­to­rem Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego okre­śla warunki i zasady współ­pracy Szkoły Chó­ral­nej z Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym.
7. Dyrek­tora wspo­ma­gają w kie­ro­wa­niu szkołą:
a) wice­dy­rek­tor,
b) kie­row­nicy sek­cji,
c) główny księ­gowy,
d) kie­row­nik gospo­dar­czy,
e) sekre­tarka szkoły,
f) spo­łeczny inspek­tor pracy,
g) Rada Rodziców.

§3

WICEDYREKTOR

1. Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury z dnia 31 sierp­nia 2005 r. w spra­wie ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz.U. nr 181, poz. 1507) Dyrek­tor szkoły po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Peda­go­gicz­nej powo­łuje Wice­dy­rek­tora szkoły.
2. Wice­dy­rek­tor przej­muje na sie­bie część zadań Dyrek­tora, a w szcze­gól­no­ści:
a) zastę­puje Dyrek­tora w cza­sie jego nie­obec­no­ści z uza­sad­nio­nych powo­dów i przej­muje wów­czas upraw­nie­nia zgod­nie z jego kom­pe­ten­cjami, mię­dzy innymi:
– podej­muje decy­zje w spra­wach pil­nych, — pod­pi­suje doku­menty w zastęp­stwie lub z upo­waż­nie­nia Dyrek­tora, uży­wa­jąc wła­snej pie­czątki,
– współ­działa na bie­żąco z orga­nem pro­wa­dzą­cym szkołę, związ­kami zawo­do­wymi, dyrek­cją Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz innymi insty­tu­cjami,
– kie­ruje pracą sekre­ta­riatu i per­so­nelu administracyjno-obsługowego,
b) odpo­wiada za przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów nastę­pu­ją­cych doku­men­tów orga­ni­za­cyj­nych szkoły:
– szkol­nego zestawu pro­gra­mów naucza­nia, który obej­muje całą dzia­łal­ność szkoły,
– pro­po­zy­cji doty­czą­cych reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych,
– pro­gramu wycho­waw­czego szkoły,
– tygo­dnio­wego roz­kładu zajęć,
– kalen­da­rza szkol­nego,
– infor­ma­cji o sta­nie pracy szkoły w zakre­sie mu przy­dzie­lo­nym,
c) pro­wa­dzi czyn­no­ści zwią­zane z nad­zo­rem peda­go­gicz­nym oraz dosko­na­le­niem zawo­do­wym nauczy­cieli,
d) kon­tro­luje doku­men­ta­cję dzien­ni­ków, arku­szy ocen,
e) opra­co­wuje har­mo­no­gram dyżu­rów nauczy­cieli pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych przed i po lek­cjach oraz czuwa nad jego reali­za­cją,
f) pełni bie­żący nad­zór kie­row­ni­czy nad całą szkołą według usta­lo­nego harmonogramu.

3. Kie­ruje zespo­łem nauczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsługi w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z zakresu obowiązków.

§4

1. Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury z dnia 31 sierp­nia 2005 r. w spra­wie ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz.U. nr 181, poz.1507) Dyrek­tor może two­rzyć inne sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze.
2. W szkole two­rzy się sta­no­wi­ska kie­row­ni­ków sek­cji:
a) przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych,
b) instrumentalnej.

3. Kie­row­nicy sek­cji przej­mują na sie­bie część zadań Dyrek­tora, a w szcze­gól­no­ści:
a) podej­mują decy­zje w spra­wach pil­nych doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia pod­le­głych sobie sek­cji,
b) przy­go­to­wują pro­jekty nastę­pu­ją­cych doku­men­tów orga­ni­za­cyj­nych szkoły:
– pro­gra­mów naucza­nia doty­czą­cych przed­mio­tów muzycz­nych,
– pro­po­zy­cji dzia­łań dydak­tycz­nych i wycho­waw­czych w zakre­sie pracy arty­stycz­nej,
– pro­po­zy­cji pro­gramu wycho­waw­czego szkoły w czę­ści doty­czą­cej edu­ka­cji muzycz­nej,
– tygo­dnio­wego roz­kładu zajęć przed­mio­tów muzycz­nych reali­zo­wa­nych indy­wi­du­al­nie,
– infor­ma­cji o sta­nie pracy szkoły w zakre­sie im przy­dzie­lo­nym,
c) kon­tro­lują i odpo­wia­dają przed Dyrek­to­rem za reali­za­cję obo­wią­zu­ją­cego pro­gramu naucza­nia, roz­kła­dów mate­riału naucza­nia, zwłasz­cza w zakre­sie przed­mio­tów muzycz­nych,
d) orga­ni­zują i odpo­wia­dają za reali­za­cję zadań arty­stycz­nych wyni­ka­ją­cych z planu pracy szkoły,
e) pro­wa­dzą czyn­no­ści zwią­zane z nad­zo­rem peda­go­gicz­nym oraz dosko­na­le­niem zawo­do­wym nauczy­cieli w zakre­sie arty­stycz­nym,
f) orga­ni­zują zastęp­stwa za nie­obec­nych nauczy­cieli, kon­tro­lują pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji,
g) peł­nią bie­żący nad­zór kie­row­ni­czy nad pod­le­głymi sobie sek­cjami,
h) czu­wają nad sta­nem pomocy dydak­tycz­nych, zwłasz­cza instru­men­tów muzycz­nych, sprzętu audio-wideo,
i) przy­go­to­wują pro­jekt orga­ni­za­cji roku szkol­nego w zakre­sie przed­mio­tów muzycznych.

4. Kie­row­nicy sek­cji kie­rują pod­le­głym sobie zespo­łem wcho­dzą­cym w skład sek­cji w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z zakresu obowiązków.

§5

1. W szkole utwo­rzone jest sta­no­wi­sko kie­row­nika szkoły do spraw gospo­dar­czych, który:
a) kie­ruje zespo­łem pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsługi w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z zakresu obo­wiąz­ków,
b) okre­śla zada­nia i odpo­wie­dzial­ność tych pra­cow­ni­ków w for­mie zakre­sów czyn­no­ści, a także stwa­rza im warunki pracy oraz zapew­nia warunki bhp,
c) odpo­wiada przed Dyrek­to­rem szkoły za dys­cy­plinę, poziom i atmos­ferę pracy swych podwładnych.

2. W PSChJK utwo­rzone jest sta­no­wi­sko sekre­tarki szkoły. Zakres obo­wiąz­ków sekre­tarki szkoły okre­śla dyrek­tor placówki.

§6

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Peda­go­giczna jest kole­gial­nym orga­nem szkoły reali­zu­ją­cym zada­nia doty­czące kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opieki wyni­ka­jące z Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r.
2. Uchwały Rady Peda­go­gicz­nej są podej­mo­wane zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy jej człon­ków.
3. Rada Peda­go­giczna ustala regu­la­min swej dzia­łal­no­ści, jej zebra­nia są pro­to­ko­ło­wane.
4. Człon­ko­wie Rady Peda­go­gicz­nej są zobo­wią­zani do czyn­nego uczest­nic­twa we wszyst­kich jej posie­dze­niach, do prze­strze­ga­nia tajem­nicy obrad, nie­ujaw­nia­nia spraw poru­sza­nych na jej posie­dze­niach, które mogą naru­szyć dobro oso­bi­ste uczniów lub ich rodzi­ców, a także nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły.
5. Rada Peda­go­giczna może wystę­po­wać do organu spra­wu­ją­cego nad­zór peda­go­giczny nad szkołą z wnio­skami o zba­da­nie i doko­na­nie oceny dzia­łal­no­ści szkoły, jej Dyrek­tora lub innego nauczy­ciela po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Rodzi­ców i Samo­rządu Uczniow­skiego.
6. Rada Peda­go­giczna może wystę­po­wać z wnio­skiem do organu pro­wa­dzą­cego szkołę o odwo­ła­nie ze sta­no­wi­ska Dyrek­tora lub do Dyrek­tora o odwo­ła­nie nauczy­ciela z innego sta­no­wi­ska kie­row­ni­czego w szkole po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Rodzi­ców i Samo­rządu Uczniow­skiego.
7. Dyrek­tor szkoły może wstrzy­mać wyko­na­nie wszel­kich uchwał Rady Peda­go­gicz­nej, jeżeli są one nie­zgodne z prze­pi­sami prawa lub inte­re­sem szkoły. W takim przy­padku w ter­mi­nie 2 tygo­dni uzgad­nia spo­sób postę­po­wa­nia w spra­wie będą­cej przed­mio­tem sporu. W przy­padku braku uzgod­nie­nia prze­ka­zuje sprawę do roz­strzy­gnię­cia orga­nowi bez­po­śred­nio nad­zo­ru­ją­cemu szkołę. Organ pro­wa­dzący szkołę uchyla uchwałę w razie stwier­dze­nia jej nie­zgod­no­ści z prze­pi­sami prawa. Decy­zja organu pro­wa­dzą­cego szkołę jest osta­teczna.
8. Do kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cych Rady Peda­go­gicz­nej należy:
a) przy­go­to­wa­nie pro­jektu Sta­tutu Szkoły Chó­ral­nej bądź pro­jektu jego zmian oraz pod­ję­cie uchwały o jego uchwa­le­niu,
b) zatwier­dza­nie pla­nów pracy Szkoły Chó­ral­nej,
c) zatwier­dza­nie wyni­ków kla­sy­fi­ka­cji i pro­mo­wa­nia uczniów,
d) usta­la­nie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów oce­nia­nia zacho­wa­nia uczniów oraz trybu odwo­ław­czego od tych ocen,
e) wyra­ża­nie zgody na egza­miny kla­sy­fi­ka­cyjne w przy­padku nie­kla­sy­fi­ko­wa­nia ucznia z przy­czyn innych niż uspra­wie­dli­wio­nych,
f) uchwa­la­nie warun­ko­wej pro­mo­cji ucznia,
g) usta­la­nie warun­ków i zasad przy­zna­wa­nia wyróż­nień uczniom
h) podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie skre­śle­nia z listy uczniów,
i) usta­la­nie orga­ni­za­cji i dosko­na­le­nia zawo­do­wego nauczy­cieli Szkoły Chó­ral­nej,
j) zatwier­dza­nie inno­wa­cji i eks­pe­ry­men­tów peda­go­gicz­nych w Szkole Chó­ral­nej,
k) zatwier­dza­nie ocen zacho­wa­nia usta­lo­nych przez wycho­wawcę na pod­sta­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów zawar­tych w Wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mie oce­nia­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego,
l) usta­la­nie spo­sobu wyko­rzy­sta­nia wyni­ków nad­zoru peda­go­gicz­nego, w tym spra­wo­wa­nego nad szkołą lub pla­cówką przez organ spra­wu­jący nad­zór peda­go­giczny, w celu dosko­na­le­nia pracy szkoły lub placówki.

10. Rada Peda­go­giczna opi­niuje w szcze­gól­no­ści:
a) orga­ni­za­cję pracy szkoły, zwłasz­cza tygo­dniowy roz­kład zajęć lek­cyj­nych,
b) pro­jekt planu finan­so­wego Szkoły Chó­ral­nej,
c) pro­po­zy­cje Dyrek­tora szkoły w spra­wach przy­działu nauczy­cie­lom sta­łych prac i zajęć w ramach wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego oraz dodat­kowo płat­nych zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych,
d) pro­po­zy­cje Dyrek­tora szkoły doty­czące kan­dy­da­tów do powie­rze­nia im funk­cji kie­row­ni­czych w Szkole Chó­ral­nej,
e) wnio­ski Dyrek­tora o przy­zna­nie odzna­czeń, nagród i innych wyróż­nień,
f) wnio­ski o zezwo­le­nie na indy­wi­du­alny tok naucza­nia,
g) szcze­gó­łowe warunki reali­za­cji pro­jektu edukacyjnego.

11. Rada Peda­go­giczna pra­cuje w opar­ciu o Regu­la­min Rady Pedagogicznej.

§7

RADA RODZICÓW

1. W Szkole Chó­ral­nej działa Rada Rodzi­ców, która repre­zen­tuje ogół rodzi­ców uczniów Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, współ­pra­cu­jąca z dyrek­cją szkoły, Radą Peda­go­giczną oraz orga­nem pro­wa­dzą­cym szkołę w zakre­sie reali­za­cji pro­cesu naucza­nia i wycho­wa­nia oraz sta­tu­to­wych zadań szkoły.
2. Rada Rodzi­ców uchwala regu­la­min swo­jej dzia­łal­no­ści, który nie może być sprzeczny ze Sta­tu­tem Szkoły Chó­ral­nej, Ustawą o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. z póź­niej­szymi zmia­nami (Dz. U. nr 95, poz. 425) oraz Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Kul­tury z dnia 31 sierp­nia 2005 r. w spra­wie ramo­wych sta­tu­tów publicz­nych szkół i pla­có­wek arty­stycz­nych (Dz.U. nr 181, poz. 1507).
3. W skład Rady Rodzi­ców wcho­dzi co naj­mniej 7 przed­sta­wi­cieli wybra­nych w taj­nych wybo­rach przez zebra­nie rodzi­ców uczniów szkoły.
4. W wybo­rach, o któ­rych mowa w pkt. 3, jed­nego ucznia repre­zen­tuje jeden rodzic. Wybory prze­pro­wa­dza się na pierw­szym zebra­niu rodzi­ców w każ­dym roku szkolnym.

5. Rada Rodzi­ców uchwala regu­la­min swo­jej dzia­łal­no­ści, w któ­rym okre­śla w szcze­gól­no­ści:
a) wewnętrzną struk­turę i tryb pracy Rady Rodzi­ców,
b) szcze­gó­łowy tryb prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów, o któ­rych mowa w pkt. 3.

6. Rada Rodzi­ców może wystę­po­wać do Dyrek­tora i innych orga­nów szkoły, organu pro­wa­dzą­cego szkołę oraz organu spra­wu­ją­cego nad­zór peda­go­giczny z wnio­skami i opi­niami we wszyst­kich spra­wach szkoły.
7. Do kom­pe­ten­cji Rady Rodzi­ców należy:
a) uchwa­la­nie w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­giczną:
– pro­gramu wycho­waw­czego szkoły obej­mu­ją­cego wszyst­kie tre­ści i dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze wycho­waw­czym skie­ro­wane do uczniów, reali­zo­wa­nego przez nauczy­cieli,
– pro­gramu pro­fi­lak­tyki dosto­so­wa­nego do potrzeb roz­wo­jo­wych uczniów oraz potrzeb danego śro­do­wi­ska, obej­mu­ją­cego wszyst­kie tre­ści i dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym skie­ro­wane do uczniów, nauczy­cieli i rodzi­ców,
b) opi­nio­wa­nie pro­gramu i har­mo­no­gramu poprawy efek­tyw­no­ści kształ­ce­nia lub wycho­wa­nia szkoły,
c) opi­nio­wa­nie pro­jektu planu finan­so­wego skła­da­nego przez Dyrek­tora szkoły,
d) opi­nio­wa­nie szkol­nego zestawu pro­gra­mów naucza­nia i szkol­nego zestawu pod­ręcz­ni­ków,
e) wnio­sko­wa­nie zmian w pro­gra­mie wycho­wa­nia, szkol­nym zesta­wie pro­gra­mów naucza­nia i szkol­nym zesta­wie pod­ręcz­ni­ków,
f) udział przed­sta­wi­cieli rodzi­ców w komi­sji kon­kur­so­wej powo­ła­nej w celu wyboru Dyrek­tora,
g) opi­nio­wa­nie pod­ję­cia i pro­wa­dze­nia w szkole dzia­łal­no­ści przez sto­wa­rzy­sze­nia i inne orga­ni­za­cje,
h) wnio­sko­wa­nie do Dyrek­tora o ocenę pracy nauczy­ciela,
i) prawo przed­sta­wie­nia opi­nii na temat oceny dorobku zawo­do­wego nauczy­ciela sta­ży­sty, kon­trak­to­wego i mia­no­wa­nego za okres stażu.

8. Rada Rodzi­ców uchwala w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­giczną pro­gram wycho­waw­czy szkoły i pro­gram pro­fi­lak­tyki.
9. Jeżeli Rada Rodzi­ców w ter­mi­nie 30 dni od dnia roz­po­czę­cia roku szkol­nego nie uzy­ska poro­zu­mie­nia z Radą Peda­go­giczną w spra­wie pro­gramu wycho­waw­czego lub pro­gramu pro­fi­lak­tyki, pro­gram ten ustala Dyrek­tor szkoły w uzgod­nie­niu z orga­nem spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny. Pro­gram usta­lony przez Dyrek­tora szkoły obo­wią­zuje do czasu uchwa­le­nia pro­gramu przez Radę Rodzi­ców w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­giczną.
10. Rada Rodzi­ców ma prawo do:
a) suwe­ren­nego okre­śla­nia swo­jej wewnętrz­nej orga­ni­za­cji – ozna­cza to, że nikt z władz szkoły (Dyrek­tor, Rada Peda­go­giczna) nie może wpły­wać na jej skład ani struk­turę,
b) gro­ma­dze­nia środ­ków finan­so­wych dla wspie­ra­nia dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Szkoły Chó­ral­nej i wyda­wa­nia ich zgod­nie z wła­sną wolą. Zasady wydat­ko­wa­nia fun­du­szy Rady Rodzi­ców okre­śla regu­la­min Rady Rodzi­ców.
c) wystę­po­wa­nia do Dyrek­tora oraz pozo­sta­łych orga­nów szkoły w spra­wach zwią­za­nych:
– z jako­ścią naucza­nia (np. sta­ra­nia o cer­ty­fi­kat ISO),
– z wycho­wa­niem dzieci (np. orga­ni­zo­wa­nie tzw. zie­lo­nych szkół),
– z finan­sami szkoły (np. wnio­sek do władz szkoły o wygo­spo­da­ro­wa­nie pie­nię­dzy na kółka zain­te­re­so­wań),
– z bez­pie­czeń­stwem (np. wpro­wa­dze­nie iden­ty­fi­ka­to­rów),
d) zna­jo­mo­ści zadań i zamie­rzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej kla­sie i szkole,
e) zna­jo­mo­ści regu­la­minu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów,
f) uzy­ska­nia w każ­dym cza­sie rze­tel­nej infor­ma­cji na temat swo­jego dziecka, jego postę­pów oraz trud­no­ści w nauce, a także spo­so­bów ich prze­zwy­cię­że­nia,
g) uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji i porad w spra­wach wycho­wa­nia i dal­szego kształ­ce­nia swo­ich dzieci, wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia wła­ści­wym orga­nom opi­nii na temat pracy szkoły.

14. Na zapro­sze­nie Rady Peda­go­gicz­nej lub jej prze­wod­ni­czą­cego przed­sta­wi­ciele Rady Rodzi­ców mogą uczest­ni­czyć w jej posie­dze­niach jako głos dorad­czy.
15. Rada Rodzi­ców ma prawo do wyra­ża­nia opi­nii doty­czą­cej dzia­łal­no­ści inno­wa­cyj­nej i eks­pe­ry­men­tal­nej szkoły.
16. Rada Rodzi­ców ma prawo do wyra­że­nia swo­jej opi­nii doty­czą­cej pro­jektu Sta­tutu szkoły.
17. Rada Rodzi­ców pra­cuje w opar­ciu o Regu­la­min Rady Rodziców.

§8

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. W Szkole Chó­ral­nej działa Samo­rząd Uczniow­ski, zwany dalej Samo­rzą­dem.
2. Samo­rząd two­rzą wszy­scy ucznio­wie szkoły.
3. Zasady wybie­ra­nia i dzia­ła­nia orga­nów Samo­rządu okre­śla regu­la­min uchwa­lany przez ogół uczniów w gło­so­wa­niu rów­nym, taj­nym i powszech­nym. Organy Samo­rządu są jedy­nymi repre­zen­tan­tami ogółu uczniów.
4. Regu­la­min Samo­rządu nie może być sprzeczny ze Sta­tu­tem PSChJK.
5. Szcze­gó­łowe prawa i obo­wiązki ucznia okre­śla regu­la­min Samo­rządu Uczniowskiego.

6. Samo­rząd może przed­sta­wiać Radzie Rodzi­ców, Radzie Peda­go­gicz­nej oraz Dyrek­to­rowi wnio­ski i opi­nie we wszyst­kich spra­wach szkoły, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych reali­za­cji pod­sta­wo­wych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapo­zna­wa­nia się z pro­gra­mem naucza­nia, z jego tre­ścią, celami i sta­wia­nymi wyma­ga­niami,
b) prawo do jaw­nej i umo­ty­wo­wa­nej oceny postę­pów w nauce i zacho­wa­niu,
c) prawo do orga­ni­za­cji życia szkol­nego, umoż­li­wia­ją­cego zacho­wa­nie wła­ści­wych pro­por­cji mię­dzy wysił­kiem szkol­nym a moż­li­wo­ścią roz­wi­ja­nia i zaspo­ka­ja­nia wła­snych zain­te­re­so­wań,
d) prawo do reda­go­wa­nia i wyda­wa­nia gazety szkol­nej,
e) prawo orga­ni­zo­wa­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, oświa­to­wej, spor­to­wej oraz roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­snymi potrze­bami i moż­li­wo­ściami orga­ni­za­cyj­nymi w poro­zu­mie­niu z Dyrek­to­rem szkoły,
f) prawo wyboru nauczy­ciela peł­nią­cego rolę opie­kuna Samorządu.

7. Wła­dzami Samo­rządu są:
a) na szcze­blu klas – rady samo­rządu kla­so­wego,
b) na szcze­blu szkoły – rada Samo­rządu Uczniowskiego.

8. Do zadań Samo­rządu należy:
a) przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów regu­la­minu Samo­rządu,
b) wystę­po­wa­nie do władz szkol­nych z nowymi ini­cja­ty­wami doty­czą­cymi życia szkol­nego,
c) gospo­da­ro­wa­nie środ­kami mate­rial­nymi Samo­rządu,
d) wyko­ny­wa­nie zadań zle­co­nych przez Radę Peda­go­giczną i dyrek­cję szkoły.

12. Dyrek­tor szkoły ma obo­wią­zek zawie­sić i uchy­lić uchwałę lub inne posta­no­wie­nie Samo­rządu, jeżeli jest ono sprzeczne z pra­wem lub celami wycho­waw­czymi szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§1

1. Szkoła jest samo­rzą­dową, samo­dziel­nie bilan­su­jącą się jed­nostką budże­tową dzia­ła­jącą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.
2. Szcze­gó­łową orga­ni­za­cję naucza­nia, wycho­wa­nia i opieki w danym roku szkol­nym okre­śla arkusz orga­ni­za­cyjny szkoły opra­co­wany przez Dyrek­tora szkoły z uwzględ­nie­niem szkol­nego planu naucza­nia.
3. Arkusz orga­ni­za­cyjny szkoły zatwier­dza organ pro­wa­dzący na pod­sta­wie: art. 31, pkt. 6a Ustawy o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572, ze zmia­nami), §6, ust. 2, pkt. 4 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 15 grud­nia 2006 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad spra­wo­wa­nia nad­zoru peda­go­gicz­nego, wykazu sta­no­wisk wyma­ga­ją­cych kwa­li­fi­ka­cji peda­go­gicz­nych i kwa­li­fi­ka­cji nie­zbęd­nych do spra­wo­wa­nia nad­zoru peda­go­gicz­nego (Dz.U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703).
4. Na pod­sta­wie zatwier­dzo­nego arku­sza orga­ni­za­cyj­nego Dyrek­tor szkoły ustala tygo­dniowy roz­kład zajęć okre­śla­jący orga­ni­za­cję sta­łych, obo­wiąz­ko­wych i nad­obo­wiąz­ko­wych zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych z uwzględ­nie­niem zasad ochrony zdro­wia i higieny pracy.
5. Orga­ni­za­cja pracy Szkoły Chó­ral­nej uwzględ­nia arty­styczną dzia­łal­ność Poznań­skiego Chóru Chłopięcego.

§2

1. Pod­sta­wową jed­nostką orga­ni­za­cyjną szkoły jest oddział zło­żony z uczniów, któ­rzy w jed­no­rocz­nym kur­sie nauki danego roku szkol­nego uczą się wszyst­kich przed­mio­tów okre­ślo­nych w pla­nie naucza­nia.
2. Zaję­cia edu­ka­cyjne w kla­sach I-III są pro­wa­dzone w oddzia­łach liczą­cych nie wię­cej niż 25 uczniów. Dyrek­tor szkoły może zwięk­szyć liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 uczniów (nie wię­cej niż o 2 uczniów) po uzy­ska­niu zgody organu pro­wa­dzą­cego. Jeżeli liczba uczniów w oddziale została zwięk­szona, w szkole zatrud­nia się asy­stenta nauczy­ciela, który wspiera nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego zaję­cia dydak­tyczne, wycho­waw­cze, opie­kuń­cze w danym oddziale.
3. Podział uczniów na grupy w kla­sach szkol­nych może doty­czyć nastę­pu­ją­cych przed­mio­tów:
– wycho­wa­nie fizyczne,
– infor­ma­tyka,
– języki obce,
– audy­cje muzyczne,
– lite­ra­tura muzyczna
– histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną,
– zasady muzyki,
– kształ­ce­nie słu­chu,
– kształ­ce­nie słu­chu z audy­cjami muzycz­nymi,
– ryt­mika z kształ­ce­niem słu­chu,
– rytmika.

4. W Szkole Chó­ral­nej pro­wa­dzone są zaję­cia z innym niż gru­powe podzia­łem, a mia­no­wi­cie:
a) indy­wi­du­al­nie – zaję­cia z emi­sji głosu, for­te­pianu, instru­men­tów dodat­ko­wych,
b) według podziału na głosy – w zespo­łach wokal­nych,
c) w zespo­łach 2 – 4-osobowych – dyry­gen­tura chóralna.

§3

1. Orga­ni­za­cyjną formą pracy szkoły są zaję­cia dydak­tyczne i wycho­waw­cze pro­wa­dzone w sys­te­mie klasowo-lekcyjnym, gru­po­wym i indy­wi­du­al­nym.
2. Godzina lek­cyjna trwa 45 minut, a w przy­padku nie­któ­rych przed­mio­tów muzycz­nych 1/3 lub 2/3 jed­nostki lek­cyj­nej.
3. Zaję­cia dydak­tyczne pro­wa­dzone są przez 5 dni w tygo­dniu.
4. Rada Peda­go­giczna może pod­jąć uchwałę, w któ­rej ustali inny czas trwa­nia godziny lek­cyj­nej, zacho­wu­jąc ogólny czas pracy, obli­czony na pod­sta­wie ramo­wego planu naucza­nia.
5. W kla­sach I-III o cza­sie trwa­nia zajęć i prze­rwach mię­dzy nimi decy­duje nauczy­ciel pro­wa­dzący, uwzględ­nia­jąc moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zyczne i per­cep­cyjne uczniów, zacho­wu­jąc ogólny tygo­dniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

§4

1. W szkole pro­wa­dzone są zaję­cia z reli­gii oraz etyki, zgod­nie z odręb­nymi przepisami.

§5

1. Szkoła zapew­nia uczniom:
a) wła­ściwą opiekę pod­czas zajęć obo­wiąz­ko­wych i nad­obo­wiąz­ko­wych,
b) spra­wo­wa­nie opieki nad uczniami pod­czas zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę poza jej tere­nem,
c) moż­li­wość korzy­sta­nia z biblio­teki szkol­nej, sali kom­pu­te­ro­wej według odręb­nych zasad,
d) opiekę pod­czas przerw,
e) moż­li­wość korzy­sta­nia ze śnia­dań i obia­dów orga­ni­zo­wa­nych w szkole.

2. Szkoła zapew­nia nauczy­cie­lom i uczniom moż­li­wość korzy­sta­nia z pomiesz­czeń szkol­nych poza zaję­ciami dydak­tycz­nymi za zgodą Dyrek­tora szkoły.
3. Szkoła Chó­ralna umoż­li­wia funk­cjo­no­wa­nie i korzy­sta­nie z pomiesz­czeń szkol­nych Poznań­skiemu Chó­rowi Chło­pię­cemu na pod­sta­wie osob­nego poro­zu­mie­nia zawar­tego pomię­dzy obiema insty­tu­cjami.
4. Szkoła Chó­ralna umoż­li­wia funk­cjo­no­wa­nie i korzy­sta­nie z pomiesz­czeń szkol­nych Fun­da­cji Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego na pod­sta­wie osob­nego poro­zu­mie­nia zawar­tego pomię­dzy obiema instytucjami.

§6

1. Na tere­nie szkoły działa biblio­teka.
2. Biblio­teka szkolna jest pra­cow­nią słu­żącą reali­za­cji potrzeb i zain­te­re­so­wań nauczy­cieli, uczniów oraz innych pra­cow­ni­ków szkoły. Służy do reali­za­cji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli, uczest­ni­czy w przy­go­to­wa­niu uczniów do samo­kształ­ce­nia, a także do korzy­sta­nia z innych typów biblio­tek i środ­ków infor­ma­cji.
3. Pomiesz­cze­nia biblio­teki umoż­li­wiają:
a) gro­ma­dze­nie i opra­co­wa­nie zbio­rów,
b) korzy­sta­nie z księ­go­zbio­rów w czy­telni i wypo­ży­cza­nie poza biblio­tekę,
c) pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych w czytelni.

4. Biblio­teka, sto­su­jąc wła­ściwe sobie metody i środki, pełni funk­cję:
a) kształcąco-wychowawczą poprzez:
– roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie potrzeb czy­tel­ni­czych,
– przy­go­to­wa­nie do korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł infor­ma­cji,
– kształ­ce­nie kul­tury czy­tel­ni­czej,
– wdra­ża­nie do posza­no­wa­nia książki,
– udzie­la­nie pomocy nauczy­cie­lom w ich pracy i dosko­na­le­niu zawo­do­wym,
b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
– współ­dzia­ła­nie z nauczy­cie­lami,
– wspie­ra­nie prac mają­cych na celu wyrów­na­nie róż­nic inte­lek­tu­al­nych,
– ota­cza­nie opieką uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych,
– pomoc uczniom mają­cym trud­no­ści w nauce,
c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
– uczest­ni­cze­nie w roz­wi­ja­niu życia kul­tu­ral­nego, arty­stycz­nego, muzycznego.

5. Z biblio­teki mogą korzy­stać ucznio­wie wszyst­kich klas, nauczy­ciele i inni pra­cow­nicy szkoły, a także inne osoby na zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie. Czas pracy biblio­teki zapew­nia moż­li­wość korzy­sta­nia z księ­go­zbioru pod­czas zajęć.
6. Szkoła Chó­ralna może udo­stęp­nić swoje zbiory biblio­teczne, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie nut chó­ral­nych oraz lite­ra­tury zwią­za­nej z chó­ra­li­styką, pra­cow­ni­kom Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz innym oso­bom na zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie biblio­teki szkolnej.

7. Do zadań biblio­te­ka­rza należy:
a) koor­dy­no­wa­nie pracy w biblio­tece:
– opra­co­wa­nie rocz­nych pla­nów dzia­łal­no­ści biblio­teki oraz ter­mi­na­rza waż­niej­szych imprez,
– uzgad­nia­nie stanu mająt­ko­wego z księ­go­wo­ścią,
– pro­jek­to­wa­nie wydat­ków na rok kalen­da­rzowy,
– spo­rzą­dza­nie spra­woz­da­nia z pracy biblio­teki, zawie­ra­jące oceny czy­tel­nic­twa,
– odpo­wie­dzial­ność za stan mająt­kowy i doku­men­ta­cję prac biblio­teki,
b) praca peda­go­giczna:
– gro­ma­dze­nie zbio­rów zgod­nie z potrze­bami,
– udo­stęp­nia­nie zbio­rów,
– udzie­la­nie infor­ma­cji biblio­tecz­nych,
– roz­mowy z czy­tel­ni­kami o książ­kach, nagra­niach muzycz­nych i fil­mach,
– porad­nic­two w wybo­rach czy­tel­ni­czych,
– pro­wa­dze­nie zajęć z przy­spo­so­bie­nia czy­tel­ni­czego i infor­ma­cyj­nego zgod­nie z pro­gra­mem,
– udo­stęp­nia­nie nauczy­cie­lom i opie­ku­nom potrzeb­nych mate­ria­łów,
– infor­mo­wa­nie nauczy­cieli o czy­tel­nic­twie uczniów i ana­liza czy­tel­nic­twa,
– pro­wa­dze­nie róż­nych form wizu­al­nych infor­ma­cji o książ­kach,
– orga­ni­zo­wa­nie róż­nych form inspi­ra­cji czy­tel­nic­twa,
– dobra zna­jo­mość zbio­rów i potrzeb czy­tel­ni­czych,
– dosto­so­wa­nie formy i tre­ści pracy do wieku i poziomu inte­lek­tu­al­nego uczniów,
c) praca orga­ni­za­cyjna:
– gro­ma­dze­nie zbio­rów oraz ich ewi­den­cja – zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami,
– opra­co­wa­nie biblio­teczne zbio­rów,
– selek­cja zbio­rów i ich kon­ser­wa­cja,
– orga­ni­zo­wa­nie warsz­tatu infor­ma­cyj­nego,
– pro­wa­dze­nie kata­lo­gów,
– udo­stęp­nia­nie zbio­rów,
d) w miarę potrzeb i moż­li­wo­ści współ­praca z rodzi­cami, z biblio­te­kami pozasz­kol­nymi i innymi insty­tu­cjami kulturalnymi.

8. Biblio­teka wypo­ży­cza uczniom pod­ręcz­niki lub mate­riały edu­ka­cyjne mające postać Papie­rową lub zapew­nia uczniom dostęp do pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, mają­cych postać elek­tro­niczną, bądź prze­ka­zuje uczniom mate­riały ćwi­cze­niowe bez obo­wiązku zwrotu lub ich udo­stęp­nia­nia. Zasady wypo­ży­cza­nia pod­ręcz­ni­ków lub mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych sta­no­wią załącz­nik do Regu­la­minu Biblio­teki.
9. Biblio­teka ewi­den­cjo­nuje pod­ręcz­niki i mate­riały edu­ka­cyjne zaku­pione przez szkołę ze środ­ków dota­cji celo­wej, jed­no­cze­śnie reali­zuje obo­wią­zek inwen­ta­ry­za­cji.
10. Bez­po­średni nad­zór nad biblio­teką spra­wuje Dyrek­tor szkoły, który:
a) zapew­nia obsadę per­so­nelu oraz odpo­wied­nie pomiesz­cze­nie i wypo­sa­że­nie,
b) zapew­nia środki finan­sowe,
c) ini­cjuje i nad­zo­ruje inwen­ta­ry­za­cję zbio­rów,
d) zapew­nia nauczy­cie­lowi biblio­te­ka­rzowi godziny do pro­wa­dze­nia lek­cji,
e) zatwier­dza tygo­dniowy roz­kład zajęć,
f) hospi­tuje i oce­nia pracę biblioteki.

11. Biblio­teka szkolna działa w opar­ciu o Regu­la­min biblio­teki szkolnej.

§7

1. Świe­tlica zapew­nia zaję­cia świe­tli­cowe uwzględ­nia­jące potrzeby edu­ka­cyjne oraz roz­wo­jowe dzieci i mło­dzieży, a także ich moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zyczne, w szcze­gól­no­ści zaję­cia roz­wi­ja­jące zain­te­re­so­wa­nia uczniów, zaję­cia zapew­nia­jące pra­wi­dłowy roz­wój fizyczny oraz odra­bia­nie lek­cji ucznio­wie prze­by­wa­jący w świe­tlicy są pod stałą opieką wycho­waw­ców.
2. Wycho­wawcy świe­tlicy współ­pra­cują z nauczy­cie­lami, wycho­waw­cami klas oraz peda­go­giem szkol­nym i psy­cho­lo­giem w zakre­sie pomocy w kom­pen­so­wa­niu bra­ków dydak­tycz­nych.
5. Szcze­gó­łowe zasady orga­ni­za­cji pracy świe­tlicy zawarte są w regu­la­mi­nie świetlicy.

§8

1. Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego pro­wa­dzi dzia­łal­ność eks­pe­ry­men­talną.
2. Orga­ni­za­cję eks­pe­ry­men­tal­nej dzia­łal­no­ści Szkoły Chó­ral­nej przed­sta­wiono w załącz­niku nr 2.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§1

1. W szkole zatrud­nia się nauczy­cieli, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, inżynieryjno-technicznych oraz pra­cow­ni­ków obsługi.
2. W szkole może być zatrud­niony asy­stent nauczy­ciela w kla­sach I-III lub asy­stent wycho­wawcy świe­tlicy.
3. w celu reali­za­cji zajęć w ramach pro­gra­mów finan­so­wa­nych ze środ­ków pocho­dzą­cych z budżetu Unii Euro­pej­skiej, pro­wa­dzo­nych bez­po­śred­nio z uczniami lub wycho­wan­kami albo na ich rzecz, w szkole lub pla­cówce publicz­nej może być zatrud­niony nauczy­ciel, który nie reali­zuje w tej szkole lub pla­cówce tygo­dnio­wego obo­wiąz­ko­wego wymiaru godzin zajęć dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych.
4. Nauczy­ciele oraz inni pra­cow­nicy są zatrud­niani przez Dyrek­tora szkoły na zasa­dach, które okre­ślają odrębne prze­pisy.
5. Pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji i obsługi są zatrud­nieni w zależ­no­ści od potrzeb orga­ni­za­cyj­nych i moż­li­wo­ści finan­so­wych, a szcze­gó­łowy zakres obo­wiąz­ków poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków okre­śla Dyrek­tor szkoły.
6. Sta­nem zdro­wia uczniów zaj­muje się służba zdro­wia w zakre­sie obo­wiąz­ków, które regu­lują osobne przepisy.

§2

1. Pro­ces dydak­tyczny powi­nien:
a) uwzględ­niać naj­now­sze osią­gnię­cia nauki oraz kul­tury muzycz­nej,
b) prze­bie­gać przy peł­nym, oso­bi­stym zaan­ga­żo­wa­niu nauczyciela.

2. Nauczy­ciele mogą two­rzyć zespoły wycho­waw­cze, przed­mio­towe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kie­ruje prze­wod­ni­czący powo­ły­wany przez Dyrek­tora na wnio­sek zespołu.
4. Każdy zespół ustala swój plan pracy na dany rok szkolny.
5. Cele i zada­nia zespo­łów nauczy­ciel­skich mogą obej­mo­wać:
a) usta­le­nie zestawu pro­gra­mów naucza­nia oraz w miarę potrzeb jego mody­fi­ko­wa­nie,
b) zor­ga­ni­zo­wa­nie współ­pracy nauczy­cieli dla uzgod­nie­nia spo­so­bów reali­za­cji pro­gra­mów naucza­nia, kore­lo­wa­nia tre­ści naucza­nia przed­mio­tów pokrew­nych, a także uzgad­nia­nia decy­zji w spra­wie wyboru pro­gramu naucza­nia,
c) wspólne opra­co­wa­nie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów oce­nia­nia uczniów oraz spo­so­bów bada­nia wyni­ków naucza­nia,
d) orga­ni­zo­wa­nie wewnątrz­sz­kol­nego dosko­na­le­nia zawo­do­wego oraz doradz­twa meto­dycz­nego dla począt­ku­ją­cych nauczy­cieli,
e) wspólne opi­nio­wa­nie przy­go­to­wa­nych w szkole autor­skich, inno­wa­cyj­nych i eks­pe­ry­men­tal­nych pro­gra­mów nauczania.

§3

1. Nauczy­ciele i rodzice współ­dzia­łają ze sobą w zakre­sie naucza­nia, wycho­wa­nia i pro­fi­lak­tyki.
2. Nauczy­ciel uwzględ­nia prawo rodzi­ców do:
a) zna­jo­mo­ści zadań i zamie­rzeń dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych w kla­sie i szkole,
b) zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nów,
c) uzy­ski­wa­nia rze­tel­nej infor­ma­cji na temat swego dziecka, jego postę­pów w nauce i zacho­wa­niu,
d) uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji i porad w spra­wach wycho­wa­nia i dal­szego kształ­ce­nia dzieci,
e) wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia orga­nom spra­wu­ją­cym nad­zór peda­go­giczny opi­nii na temat pracy szkoły.

§4

1. Nauczy­ciel reali­zuje pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpo­wie­dzialny za jakość i wyniki pracy oraz bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych mu uczniów.
2. Do obo­wiąz­ków nauczy­ciela należy:
a) rze­telne reali­zo­wa­nie pro­gramu naucza­nia i wycho­wa­nia, uwzględ­nia­jące moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zyczne uczniów,
b) pra­wi­dłowa orga­ni­za­cja pro­cesu dydak­tycz­nego,
c) odpo­wie­dzial­ność za życie, zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych jego opiece uczniów,
d) dba­nie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
e) wspie­ra­nie wszech­stron­nego roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego uczniów, ich zdol­no­ści
i zain­te­re­so­wań, zwłasz­cza umie­jęt­no­ści arty­stycz­nych,
f) bez­stron­ność i obiek­ty­wizm w oce­nie uczniów oraz spra­wie­dliwe ich trak­to­wa­nie,
g) życz­liwe i pod­mio­towe trak­to­wa­nie uczniów,
h) udzie­la­nie pomocy uczniom w eli­mi­no­wa­niu nie­po­wo­dzeń szkol­nych,
i) dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści dydak­tycz­nych i pod­no­sze­nie poziomu swej wie­dzy,
j) wzbo­ga­ca­nie wła­snego warsz­tatu pracy przed­mio­to­wej,
k) reali­zo­wa­nie czyn­no­ści dodat­ko­wych wyni­ka­ją­cych z przy­działu zadań zatwier­dzo­nych przez Radę Peda­go­giczną w arku­szu orga­ni­za­cyj­nym,
l) infor­mo­wa­nie uczniów, rodzi­ców, wycho­wawcy klasy, Dyrek­tora szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej o wyni­kach dydaktyczno-wychowawczych swo­ich uczniów,
m) pra­wi­dłowe pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji peda­go­gicz­nej przed­miotu i zajęć wycho­waw­czych,
n) bra­nie czyn­nego udziału we wszyst­kich posie­dze­niach Rady Peda­go­gicz­nej oraz posie­dze­niach zespo­łów, do któ­rych nauczy­ciel został powo­łany,
o) zacho­wa­nia w tajem­nicy spraw, o któ­rych został poin­for­mo­wany przy wyko­ny­wa­niu obo­wiąz­ków służ­bo­wych, gdy wymaga tego dobro publiczne i inne względy, a także inte­res uczniów i ich rodziców.

3. Nauczy­ciel ma prawo:
a) do decy­do­wa­nia w spra­wie doboru metod, form orga­ni­za­cyj­nych, pod­ręcz­ni­ków, pro­gra­mów naucza­nia, środ­ków dydak­tycz­nych doty­czą­cych naucza­nia swo­jego przed­miotu,
b) do wnio­sko­wa­nia w spra­wie nagród, wyróż­nień i kar regu­la­mi­no­wych dla uczniów.

4. Nauczy­ciel odpo­wiada służ­bowo przed Dyrek­to­rem za:
a) poziom dydaktyczno-wychowawczy swo­jego przed­miotu naucza­nia,
b) powie­rzony mu sprzęt i środki dydak­tyczne,
c) zanie­dba­nie i nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków, które spo­wo­do­wały okre­ślone straty i szkody w wypo­sa­że­niu szkoły.

5. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej i kar­nej nauczy­ciela regu­lują:
a) Ustawa Karta nauczy­ciela,
b) Kodeks pracy.

§5

1. Dyrek­tor szkoły powie­rza każdy oddział szcze­gól­nej opiece wycho­waw­czej jed­nemu z nauczy­cieli uczą­cych w tym oddziale, zwa­nym dalej wycho­wawcą.
2. Dla zapew­nie­nia cią­gło­ści i sku­tecz­no­ści pracy wycho­waw­czej wycho­wawca w miarę moż­li­wo­ści powi­nien opie­ko­wać się danym oddzia­łem w ciągu całego etapu edu­ka­cyj­nego.
3. Formy speł­nia­nia zadań nauczy­ciela wycho­wawcy powinny być dosto­so­wane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warun­ków śro­do­wi­sko­wych szkoły.
4. Zada­niem wycho­wawcy jest spra­wo­wa­nie opieki wycho­waw­czej nad uczniami, a w szcze­gól­no­ści:
a) two­rze­nie warun­ków wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój ucznia, pro­ces jego ucze­nia się oraz przy­go­to­wa­nie do życia w rodzi­nie,
b) inspi­ro­wa­nie dzia­łań zespo­ło­wych uczniów,
c) podej­mo­wa­nie dzia­łań umoż­li­wia­ją­cych roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów w zespole oraz mię­dzy uczniami a innymi człon­kami spo­łecz­no­ści szkolnej.

5. Wycho­wawca ma obo­wią­zek:
a) ota­czać indy­wi­du­alną opieką wycho­waw­czą każ­dego ze swych wycho­wan­ków, pla­no­wać i orga­ni­zo­wać wspól­nie z uczniami i ich rodzi­cami:
– różne formy życia zespo­ło­wego roz­wi­ja­jące uczniów i inte­gru­jące zespół kla­sowy,
– tre­ści i formy zajęć tema­tycz­nych na godzi­nach wycho­waw­czych,
b) współ­dzia­łać z nauczy­cie­lami uczą­cymi w jego oddziale, uzgad­nia­jąc z nimi i koor­dy­nu­jąc ich dzia­ła­nia wycho­waw­cze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, któ­rym potrzebna jest indy­wi­du­alna opieka (doty­czy to zarówno uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych, jak i z róż­nymi trud­no­ściami i nie­po­wo­dze­niami),
c) utrzy­my­wać kon­takt z rodzi­cami uczniów w celu:
– ich pozna­nia i usta­la­nia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
– współ­dzia­ła­nia z rodzi­cami w dzia­ła­niach wycho­waw­czych,
– włą­cza­nia rodzi­ców w sprawy życia klasy i szkoły,
d) współ­pracy z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkol­nym i innymi spe­cja­li­stami świad­czą­cymi kwa­li­fi­ko­waną pomoc w roz­po­zna­wa­niu potrzeb i trud­no­ści (także zdro­wot­nych) oraz zain­te­re­so­wań i szcze­gól­nych uzdol­nień uczniów,
e) orga­ni­zo­wa­nia spo­tkań z rodzi­cami słu­żą­cych infor­mo­wa­niu ich o postę­pach w nauce i o zacho­wa­niu ucznia,
f) sys­te­ma­tycz­nego i pra­wi­dło­wego pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji klasy (dzien­nik lek­cyjny, arku­sze ocen, świa­dec­twa szkolne, plan pracy wycho­waw­czej, spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści klasy).

6. Wycho­wawca wyko­nuje czyn­no­ści admi­ni­stra­cyjne doty­czące klasy.
7. Wycho­wawca ma prawo:
a) korzy­stać w swej pracy z pomocy mery­to­rycz­nej i meto­dycz­nej ze strony Dyrek­tora szkoły oraz Rady Peda­go­gicz­nej, a także wyspe­cja­li­zo­wa­nych w tym zakre­sie pla­có­wek i insty­tu­cji oświa­to­wych i nauko­wych,
b) współ­de­cy­do­wać z samo­rzą­dem kla­so­wym i rodzi­cami uczniów o pro­gra­mie dzia­łań wycho­waw­czych obej­mu­ją­cych okres roku szkol­nego,
c) usta­lać oceny zacho­wa­nia dla uczniów swo­jej klasy w poro­zu­mie­niu z nauczy­cie­lami i samo­rzą­dem kla­so­wym,
d) wnio­sko­wać o wyróż­nie­nia, nagrody i kary dys­cy­pli­narne dla wycho­wan­ków,
e) w poro­zu­mie­niu z samo­rzą­dem kla­so­wym i rodzi­cami usta­no­wić wła­sne formy wyna­gra­dza­nia i moty­wo­wa­nia uczniów,
f) wnio­sko­wać o roz­wią­za­nie pro­ble­mów zdro­wot­nych, psy­cho­spo­łecz­nych swo­ich wycho­wan­ków do dyrek­cji szkoły, służby zdro­wia, Rady Rodzi­ców i innych orga­nów szkoły,

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1

REKRUTACJA

1. Do szkoły uczęsz­czają ucznio­wie od lat 6, ale nie wcze­śniej niż od 5-tego roku życia.
2. Rekru­ta­cja uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbywa się na pod­sta­wie Regu­la­minu rekru­ta­cji i przy­jęć do PSChJK.
3. Komi­sję rekru­ta­cyjną powo­łuje Dyrek­tor szkoły.

§2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Na pod­sta­wie Kon­wen­cji Praw Dziecka:
a) za war­tość naj­wyż­szą uzna­jemy dobro dziecka,
b) nauczy­ciele we współ­pracy z rodzi­cami wspo­ma­gają dziecko w jego roz­woju inte­lek­tu­al­nym, psy­chicz­nym, fizycz­nym i moral­nym,
c) nauczy­ciele i inni pra­cow­nicy szkoły zapew­niają dziecku poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, sza­nują jego god­ność i prawo do swo­bod­nej wypo­wie­dzi, którą ogra­ni­cza jedy­nie posza­no­wa­nie praw innych ludzi, ochrona bez­pie­czeń­stwa naro­do­wego lub porządku publicz­nego bądź zdro­wia publicz­nego albo moralnego.

2. Zgod­nie z Dekla­ra­cją Praw Dziecka:
a) wycho­wu­jemy ucznia w duchu pokoju, zro­zu­mie­nia, pomocy, bra­ter­stwa, tole­ran­cji i przy­jaźni mię­dzy naro­dami. Uzna­jemy za nie­do­pusz­czalne wszel­kie prak­tyki pro­wa­dzące do dys­kry­mi­na­cji reli­gij­nej, naro­do­wej lub innej,
b) uzna­jemy prawo ucznia do opty­mal­nego roz­woju swo­ich zain­te­re­so­wań, zdol­no­ści, kształ­to­wa­nia inte­lektu, har­mo­nij­nego roz­woju fizycznego.

3. Ucznio­wie Szkoły Chó­ral­nej mają prawo i obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pra­cach arty­stycz­nych Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych lub zespo­łów kame­ral­nych.
4. W Poznań­skim Chó­rze Chło­pię­cym (Miej­skiej Insty­tu­cji Kul­tury) śpie­wają ucznio­wie Szkoły Chó­ral­nej (wyłącz­nie chłopcy) wska­zani przez nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych edu­ka­cję wokalną i Dyrek­tora Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
5. Chłopcy i dziew­częta bio­rący udział w zaję­ciach Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych, zespo­łów kame­ral­nych mogą być zwol­nieni z obo­wiązku uczest­ni­cze­nia w pra­cach wyżej wymie­nio­nych zespo­łów w przy­padku:
a) muta­cji głosu lub pro­ble­mów fonia­trycz­nych potwier­dzo­nych orze­cze­niem leka­rza spe­cja­li­sty,
b) decy­zją dyrek­tora szkoły:
– w wyjąt­ko­wych sytu­acjach loso­wych na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych ucznia,
– na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek wycho­wawcy klasy w wyjąt­ko­wych sytu­acjach loso­wych ucznia,
– na uza­sad­niony, pisemny wnio­sek nauczy­ciela z danej klasy w związku z udzia­łem ucznia np. w kon­kur­sach, olim­pia­dach przed­mio­to­wych lub przed­się­wzię­ciach arty­stycz­nych,
– w związku z udzia­łem ucznia lub uczniów w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej szkoły.

6. Uczeń, który w wyniku rocz­nej kla­sy­fi­ka­cji uzy­skał ocenę nie­do­sta­teczną z przed­mio­tów prze­wi­dzia­nych w pla­nie naucza­nia, ocenę dopusz­cza­jącą z przed­miotu głów­nego lub kształ­ce­nia słu­chu bądź w wyniku kla­sy­fi­ka­cji pół­rocz­nej lub koń­co­wo­rocz­nej ocenę naganną zacho­wa­nia, nie może kon­ty­nu­ować nauki w Szkole Chó­ral­nej i po pod­ję­ciu uchwały przez Radę Peda­go­giczną decy­zją Dyrek­tora szkoły zostaje skre­ślony z listy uczniów.
7. Decy­zja Dyrek­tora Szkoły Chó­ral­nej o skre­śle­niu z listy uczniów jest ostateczna.

§3

1. Uczeń ma prawo do:
a) swo­body wyra­ża­nia myśli i prze­ko­nań,
b) wpły­wa­nia na życie szkoły poprzez dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego,
c) wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia arty­stycz­nego i ogól­no­kształ­cą­cego zgod­nie z zasa­dami higieny umy­sło­wej,
d) opieki wycho­waw­czej i warun­ków pobytu w szkole zapew­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo oraz ochrony przed wszel­kimi for­mami prze­mocy fizycz­nej bądź psy­chicz­nej,
e) ochrony i posza­no­wa­nia swej god­no­ści, prze­ko­nań i wła­sno­ści,
f) pod­mio­to­wego i życz­li­wego trak­to­wa­nia w pro­ce­sie dydaktyczno-wychowawczym,
g) spra­wie­dli­wej, obiek­tyw­nej i jaw­nej oceny swej pracy zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mem oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego,
h) roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań, zdol­no­ści i talen­tów,
i) repre­zen­to­wa­nia szkoły w kon­kur­sach, prze­glą­dach, festi­wa­lach i wystę­pach muzycz­nych, zwłasz­cza chó­ral­nych i wokal­nych, zgod­nie ze swo­imi moż­li­wo­ściami i umie­jęt­no­ściami,
j) uzy­ska­nia pomocy ze strony nauczy­cieli w przy­padku trud­no­ści w nauce, jak i szcze­gól­nych uzdol­nień,
k) korzy­sta­nia z pomiesz­czeń szkol­nych, sprzętu, środ­ków dydak­tycz­nych, biblio­teki szkol­nej w uzgod­nie­niu z nauczy­cie­lami odpo­wie­dzial­nymi za wyżej wymie­nione środki,
l) wypo­czynku, uczest­nic­twa w zaję­ciach rekre­acyj­nych, spor­to­wych poza­lek­cyj­nych, kul­tu­ral­nych, arty­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę,
m) korzy­sta­nia z wszyst­kich form pomocy mate­rial­nej, jaką dys­po­nuje szkoła,
n) nauki reli­gii i etyki w szkole na pod­sta­wie dekla­ra­cji rodzi­ców lub opiekunów.

2. Uczeń ma prawo do zło­że­nia skargi do Dyrek­tora szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej bądź wycho­wawcy klasy w przy­padku naru­sze­nia jego praw wska­za­nych w §3, roz­dział VI niniej­szego Sta­tutu bądź w Regu­la­mi­nie Uczniow­skim. Skargę składa uczeń bądź jego rodzice (opie­ku­no­wie prawni) w prze­ciągu 3 dni od momentu zaist­nie­nia sytu­acji, w któ­rej zda­niem ucznia jego prawa zostały naru­szone.
3. Uczeń ma prawo w szcze­gól­nych przy­pad­kach orze­czo­nych przez leka­rza i Porad­nię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na pro­blemy zdro­wotne w cza­sie roku szkol­nego do naucza­nia indy­wi­du­al­nego.
4. Uczeń i jego rodzice mają dostęp do bez­płat­nego uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji w zakre­sie naucza­nia, wycho­wa­nia i opieki w przy­padku, gdy szkoła korzy­sta z dzien­nika elektronicznego.

§4

1. Uczeń ma obo­wią­zek:
a) prze­strze­gać posta­no­wień zawar­tych w Sta­tu­cie Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego oraz w wewnętrz­nych regu­la­mi­nach doty­czą­cych pomiesz­czeń szkol­nych wyni­ka­ją­cych ze spe­cy­fiki ich prze­zna­cze­nia (świe­tlica, biblio­teka, szat­nia, zaję­cia wycho­wa­nia fizycz­nego, sala kom­pu­te­rowa i in.),
b) sys­te­ma­tycz­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyć w zaję­ciach lek­cyj­nych, uzu­peł­niać braki wyni­ka­jące z absen­cji, rze­tel­nie wyko­ny­wać pole­ce­nia nauczy­cieli doty­czące nauki,
c) sys­te­ma­tycz­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyć w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej szkoły, Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych i zespo­łów kame­ral­nych,
d) chro­nić wła­sne życie, dbać o zdro­wie wła­sne i swo­ich kole­gów,
e) dbać o dobra mate­rialne szkoły, ład i porzą­dek w szkole,
f) sza­no­wać god­ność wła­sną, nauczy­cieli, innych pra­cow­ni­ków szkoły, chóru, kole­gów oraz innych osób prze­by­wa­ją­cych na tere­nie szkoły,
g) sza­no­wać i ochra­niać prze­ko­na­nia swoje i innych,
h) dobrze repre­zen­to­wać szkołę w kraju i za gra­nicą, dbać, sza­no­wać i wzbo­ga­cać tra­dy­cję szkoły,
i) utrwa­lać i pro­pa­go­wać dobre imię i osią­gnię­cia zało­ży­ciela Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego – prof. Jerzego Kur­czew­skiego,
j) dbać o schludny wygląd na tere­nie szkoły.

2. Ubiór codzienny uczeń PSChJK powi­nien dosto­so­wać do nastę­pu­ją­cych zasad:
– este­tyka i skrom­ność stroju (nie można eks­po­no­wać odkry­tego brzu­cha, głę­bo­kich dekol­tów, nosić blu­zek na naram­kach, mini­spód­ni­czek, szor­tów, w przy­padku dziew­cząt widocz­nego maki­jażu),
– zakaz mani­fe­sto­wa­nia swoim wyglą­dem przy­na­leż­no­ści do sub­kul­tur mło­dzie­żo­wych,
– zakaz nosze­nia nakryć głowy na tere­nie szkoły.

3. Ustala się strój galowy wyma­gany od ucznia w cza­sie uro­czy­sto­ści i wybra­nych imprez odby­wa­ją­cych się na tere­nie szkoły. Jest on utrzy­many w kolo­ry­styce biało-granatowej lub biało-czarnej, w któ­rej mogą się zna­leźć ele­menty w innych kolo­rach.
4. Pozo­stałe prawa i obo­wiązki zawarte są w regu­la­mi­nie Samo­rządu Uczniowskiego.

§5

1. Uczniom zabra­nia się wno­sze­nia na teren szkoły środ­ków zagra­ża­ją­cych życiu i zdro­wiu.
2. Ucznio­wie mają obo­wią­zek sza­no­wać sprzęt szkolny oraz wypo­sa­że­nie klas i innych pomiesz­czeń. Za wyrzą­dzoną szkodę odpo­wiada mate­rial­nie uczeń, który ją wyrzą­dził lub grupa uczniów prze­by­wa­jąca w miej­scu doko­na­nia szkody.
3. Ucznio­wie nie mogą opusz­czać terenu szkoły pod­czas przerw bez zgody osoby upo­waż­nio­nej.
4. Ucznio­wie szkoły I stop­nia nie mogą samo­dziel­nie wra­cać do domu po zakoń­cze­niu zajęć lek­cyj­nych lub pobytu w świe­tlicy szkol­nej bez pisem­nej zgody rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych).
5. Zwol­nie­nie ucznia z lek­cji może nastą­pić wyłącz­nie na pisemną zgodę rodzica lub jego oso­bi­stą prośbę z zastrze­że­niem pkt. 4.
6. Uczeń ma obo­wią­zek uspra­wie­dli­wić każdą nie­obec­ność nie­zwłocz­nie po przyj­ściu do szkoły, nie póź­niej jed­nak niż w ciągu 7 dni, licząc od ostat­niego dnia nie­obec­no­ści. Po tym ter­mi­nie nie­obec­no­ści uzna­wane będą przez wycho­wawcę za nie­uspra­wie­dli­wione.
7. Uczeń nie może korzy­stać z tele­fonu komór­ko­wego i innych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w cza­sie trwa­nia zajęć lek­cyj­nych. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach nauczy­ciel na prośbę ucznia może wyra­zić zgodę na posłu­że­nie się w/w sprzętem.

§6

1. Za rze­telną naukę i wzo­rową postawę, za wybitne osią­gnię­cia w nauce lub dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej uczeń może otrzy­mać nastę­pu­jące wyróż­nie­nia lub nagrody:
a) pochwałę wycho­wawcy wobec klasy,
b) pochwałę Dyrek­tora szkoły wobec uczniów i nauczy­cieli,
c) list pochwalny do rodzi­ców,
d) dyplom uzna­nia,
e) nagrodę rze­czową,
f) nagrodę finan­sową,
g) nagrodę Dyrek­tora Fun­da­cji Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego usta­loną według odręb­nych zasad,
h) nagrodę przy­znaną przez inne osoby pry­watne, insty­tu­cje, sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje itp.,
i) świa­dec­two z wyróżnieniem.

2. Zna­czące osią­gnię­cia w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, zawo­dach spor­to­wych, dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej odno­to­wuje się na świa­dec­twie szkol­nym.
3. O przy­zna­nej nagro­dzie szkoła infor­muje rodzi­ców (opie­ku­nów prawnych).

§7

1. Uczeń może być uka­rany za nie­prze­strze­ga­nie Sta­tutu szkoły i regu­la­minu uczniow­skiego poprzez:
a) upo­mnie­nie wycho­wawcy klasy,
b) upo­mnie­nie lub naganę Dyrek­tora szkoły,
c) zakaz uczest­nic­twa w impre­zach kla­so­wych i szkol­nych,
d) zakaz repre­zen­to­wa­nia szkoły na zewnątrz,
e) obni­że­nie oceny zachowania.

2. Uczeń może być skre­ślony z listy uczniów i prze­nie­siony do wła­ści­wej szkoły rejo­no­wej przez Dyrek­tora Szkoły Chó­ral­nej na pod­sta­wie uchwały Rady Peda­go­gicz­nej w przy­padku:
a) wyni­ka­ją­cym z zasad kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów,
b) demo­ra­li­zu­ją­cego lub agre­syw­nego zacho­wa­nia się zagra­ża­ją­cego życiu i zdro­wiu wła­snemu i innych uczniów, w tym m.in. posia­da­nia lub pale­nia papie­ro­sów, posia­da­nia lub spo­ży­wa­nia napo­jów alko­ho­lo­wych, posia­da­nia lub zaży­wa­nia nar­ko­ty­ków bądź środ­ków odu­rza­ją­cych,
c) dopusz­cza­nia się czy­nów łamią­cych prawo, w tym m.in. kra­dzieży, wymu­szeń, sto­so­wa­nia prze­mocy fizycz­nej lub psy­chicz­nej, nisz­cze­nia mie­nia szkol­nego,
d) dopusz­cze­nia się wyżej wymie­nio­nych czy­nów w cza­sie wystę­pów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arty­styczną Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, chó­rów szkol­nych i zespo­łów kame­ral­nych w kraju lub za granicą.

3. Każda decy­zja o uka­ra­niu ucznia będzie podana do wia­do­mo­ści rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych ucznia w for­mie pisem­nej i prze­cho­wy­wana przez okres roku w teczce oso­bo­wej ucznia.
4. Skre­śle­nie ucznia z listy uczniów PSChJK nastę­puje po wypeł­nie­niu poniż­szych pro­ce­dur:
a) osoba (lub osoby), która ma infor­ma­cję o wykro­cze­niu ucznia opi­sa­nym w punk­cie 2 b-d spo­rzą­dza notatkę służ­bową o incy­den­cie i przed­sta­wia ją Dyrek­to­rowi wraz ze szcze­gó­ło­wym, ust­nym wyja­śnie­niem,
b) Dyrek­tor po zapo­zna­niu się z notatką zawia­da­mia pisem­nie ucznia i jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) w sie­dzi­bie szkoły lub przez wysła­nie listu pole­co­nego za potwier­dze­niem odbioru o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ku­ją­cego go do skre­śle­nia z listy uczniów,
c) uczeń ma prawo do przed­sta­wie­nia na piśmie wyja­śnie­nia zaist­nia­łego incy­dentu Dyrek­to­rowi w ter­mi­nie 3 dni od daty otrzy­ma­nia zawia­do­mie­nia o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia,
d) Dyrek­tor po zapo­zna­niu się z pismem wyja­śnia­ją­cym ucznia bądź po upły­wie 3 dni od zawia­do­mie­nia ucznia o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia: w ter­mi­nie 3 dni robo­czych zwo­łuje posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej poświę­co­nej zaist­nia­łej sytu­acji oraz zwraca się do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego z umo­ty­wo­wa­nym wnio­skiem o wyra­że­nie w ter­mi­nie 3 dni pisem­nej opi­nii w spra­wie skre­śle­nia ucznia z listy uczniów (nie­przed­sta­wie­nie opi­nii przez Radę Samo­rządu Uczniow­skiego trak­tuje się jako pozy­tywne zaopi­nio­wa­nie moż­li­wo­ści skre­śle­nia ucznia z listy uczniów),
e) Rada Peda­go­giczna po zapo­zna­niu się z notatką służ­bową osoby, o któ­rej mowa w pod­punk­cie a, z wyja­śnie­niem ucznia oraz opi­nią Rady Samo­rządu Uczniow­skiego, po dys­ku­sji gło­suje w taj­nym gło­so­wa­niu nad wnio­skiem o pod­ję­cie uchwały o skre­śle­niu ucznia z listy uczniów PSChJK,
f) Dyrek­tor, zgod­nie z wyni­kiem gło­so­wa­nia Rady Peda­go­gicz­nej, w ter­mi­nie 3 dni podej­muje sto­sowną decy­zję oraz nie­zwłocz­nie dorę­cza za potwier­dze­niem odbioru odpis decy­zji wraz z uza­sad­nie­niem uczniowi i jego Rodzi­com (praw­nym opie­ku­nom), z poucze­niem o moż­li­wo­ści odwo­ła­nia się od tej decy­zji do Organu Spra­wu­ją­cego Nad­zór Peda­go­giczny w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia odpisu decy­zji, za pośred­nic­twem Dyrek­tora szkoły,
g) w cza­sie trwa­nia postę­po­wa­nia uczeń, wobec któ­rego toczy się postę­po­wa­nie, ma prawo uczest­ni­czyć w zaję­ciach szkol­nych,
h) uczeń i jego rodzice (prawni opie­ku­no­wie) mają prawo na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia do wglądu w doku­men­ta­cję zwią­zaną z wydarzeniem.

5. Uczeń uka­rany ma prawo do:
a) zło­że­nia prośby o zawie­sze­nie kary na pół roku, jeśli uzy­skał pisemne porę­cze­nie rad Samo­rządu Uczniow­skiego, Rady Rodzi­ców, a w szcze­gól­no­ści wycho­wawcy klasy,
b) odwo­ła­nia się od kary poprzez zło­że­nie wnio­sku rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) lub przed­sta­wi­cieli Samo­rządu Uczniow­skiego o ponowne roz­pa­trze­nie jego sprawy do Dyrek­tora szkoły, Rady Peda­go­gicz­nej, wycho­wawcy klasy w ter­mi­nie jed­nego tygo­dnia od otrzy­ma­nia kary. Wnio­sek powi­nien być zaopi­nio­wany przez wycho­wawcę klasy i Radę Samo­rządu Uczniowskiego.

6. Dyrek­tor szkoły w poro­zu­mie­niu z powo­ła­nymi przez sie­bie przed­sta­wi­cie­lami Rady Peda­go­gicz­nej, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach z peda­go­giem szkol­nym roz­pa­truje odwo­ła­nie w ciągu 3 dni i posta­na­wia:
a) odda­lić odwo­ła­nie, poda­jąc pisemne uza­sad­nie­nie,
b) odwo­łać karę,
c) zawie­sić warun­kowo wyko­na­nie kary na pół roku.

7. Decy­zja pod­jęta przez Dyrek­tora szkoły w try­bie odwo­ław­czym jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIEPROMOWANIE UCZNIÓW

§1

1. Zasady oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zawarte są w doku­men­cie Wewnątrz­sz­kolny sys­tem oce­nia­nia uczniów w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, który jest załącz­ni­kiem nr 1 do niniej­szego Sta­tutu.
2. Oce­nia­nie, kla­sy­fi­ko­wa­nie i pro­mo­wa­nie uczniów usta­lone zostało na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego z dnia 8 kwiet­nia 2008 r. w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w publicz­nych szko­łach i pla­ców­kach arty­stycz­nych (Dz.U. z 2008 r. nr 65, poz. 400), z późn. zmia­nami, a także Roz­po­rzą­dze­nia MKiDN z dnia 24 sierp­nia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Sta­tut szkoły obo­wią­zuje w rów­nym stop­niu wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści szkol­nej, a w szcze­gól­no­ści:
a) organy zarzą­dza­jące i spo­łeczne szkoły,
b) nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły,
c) uczniów,
d) rodziców.

2. Zmiany i uzu­peł­nie­nia w sta­tu­cie mogą być wpro­wa­dzone wyłącz­nie uchwałą Rady Peda­go­gicz­nej przy Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Poznaniu.

§2

Sta­tut ze zmia­nami wyni­ka­ją­cymi z zapi­sów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmia­nie ustawy o sys­te­mie oświaty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U poz. 357 ) wcho­dzi w życie z dniem 1 wrze­śnia 2015 r.

Poznań, 27 sierp­nia 2015 r.