Szkolny pro­gram wychowawczy

Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
2015/2016

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. wraz z póź­niej­szymi zmianami,
  • Sta­tut Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego,
  • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 sierp­nia 2010 r. zmie­nia­jące roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w szko­łach publicznych,
  • Uchwała Rady Mini­strów nr 186 z dnia 7 listo­pada 2006 r. w spra­wie dzia­łań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej prze­ciwko prze­mocy w szko­łach i placówkach,
  • Prio­ry­tety Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Wiel­ko­pol­skiego Kura­tora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 doty­czące zagad­nień zwią­za­nych z wychowaniem.

Pro­gram wycho­waw­czy naszej szkoły opiera się rów­nież na zało­że­niach jej twórcy Jerzego Kur­czew­skiego i kon­ty­nu­uje jego dokonania.

AUTORSKA WIZJA SZKOŁY

Jerzy Kur­czew­ski o szkole

Szkoła to rodzinny dom, w któ­rym star­szy pomaga młod­szemu i dzieli się z nim swo­imi doświad­cze­niami, w któ­rym uczci­wość i pra­co­wi­tość, wza­jemny sza­cu­nek i patrio­tyzm mają pierw­szo­rzędne zna­cze­nie (…).
Dąży­łem do tego, aby szkoła prze­ka­zała (…) to, co naj­bar­dziej war­to­ściowe, co przy­datne i ważne w życiu zawo­do­wym i rodzinnym (…).

Pie­lę­gno­wa­li­śmy sza­cu­nek dla ide­ałów, dzia­ła­li­śmy według zasad har­cer­skich, a drugi punkt prawa: „Na sło­wie har­ce­rza pole­gaj jak na Zawi­szy” był dla nas świę­tym hasłem, (…) te zasady wpa­ja­li­śmy młodszym (…).

W chó­rze śpie­wają dzi­siaj już dzieci moich wycho­wan­ków, do rzad­ko­ści nie należą sytu­acje, gdy na estra­dzie stają ojciec i syn. To już swego rodzaju tra­dy­cja. (…) Muzyka to piękna sztuka, poma­ga­jąca w życiu, ci, któ­rzy mają z nią zwią­zek, rze­czy­wi­ście są lepsi, wraż­liwsi (…). Tylko wtedy coś trwa i roz­wija się, gdy uczeń prze­ra­sta mistrza (…).

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego ist­nieje od 1957 r. Jej twórca – Jerzy Kur­czew­ski – zało­żył rów­nież w 1945 r. Poznań­ski Chór Chło­pięcy, jeden z naj­wy­bit­niej­szych zespo­łów chłopięco-męskich w Pol­sce i na świe­cie. Od 2008 r. na tere­nie pla­cówki działa Dziew­częcy Chór Szkolny.

Ucznio­wie Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­ski Chór Chło­pięcy sta­no­wią nie­po­wta­rzalny, jedyny w swoim rodzaju chó­ralny duet na trwałe wpi­sany w życie muzyczne i kul­tu­ralne mia­sta Pozna­nia, kraju, świata.
Kon­ty­nu­ując działo Jerzego Kur­czew­skiego, chcemy roz­wi­jać u dzieci i mło­dzieży posza­no­wa­nie dla pol­skiego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści, miło­ści do ojczy­zny. Będziemy dążyć do tego, aby wycho­wać ucznia, który potrafi żyć z ludźmi dla dobra swo­jego i innych. Zadbamy o jego wszech­stronny roz­wój psy­chiczny i fizyczny, o roz­wój jego oso­bo­wo­ści, o to, aby był żądny wie­dzy, aby sam pra­gnął roz­wi­jać się i szu­kał dróg dal­szego doskonalenia.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SZKOŁY

  1. Jeste­śmy współ­go­spo­da­rzami szkoły.
  2. Starsi i młodsi to jedna rodzina.
  3. Trosz­czymy się o nasze miej­sce na Ziemi i tych, z któ­rymi je dzielimy.
  4. Kon­ty­nu­ujemy i wzbo­ga­camy tra­dy­cje i osią­gnię­cia naszej szkoły.
  5. Chcemy aktyw­nie i wszech­stron­nie się roz­wi­jać i spę­dzać wolny czas.

.

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

JESTEŚMY WSPÓŁGOSPODARZAMI SZKOŁY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Zapew­nie­nie zdro­wego i bez­piecz­nego pobytu uczniów w szkole i w naj­bliż­szym oto­cze­niu — kom­plek­sowa opieka nad uczniami pod­czas zajęć omó­wie­nie zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy na lek­cjach, prze­rwach, zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­nego, w dro­dze do i ze szkoły
opra­co­wa­nie zgod­nie z zasa­dami bhp wła­ści­wego tygo­dnio­wego roz­kładu zajęć
opieka nad uczniami na prze­rwach
orga­ni­za­cja zajęć świe­tlicy
pro­wa­dze­nie doży­wia­nia uczniów
opieka pielęgniarska
dyrek­cja szkoły
grono peda­go­giczne
wycho­wawcy świe­tlicy
dyżurni Samo­rządu Uczniow­skiego
pra­cow­nicy obsługi
pielęgniarka
Ucze­nie samo­dziel­no­ści i efek­tyw­no­ści w działaniu ucze­nie podej­mo­wa­nia decy­zji, punk­tu­al­no­ści
kon­kursy przed­mio­towe, pla­styczne, muzyczne
prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
wycho­wawcy świetlicy
Dba­łość o dys­cy­plinę, porzą­dek i este­tykę oto­cze­nia, posza­no­wa­nie wspól­nego mienia sto­so­wa­nie sys­temu pochwał i nagan
prace porząd­kowe
kon­kursy czy­sto­ści i estetyki
grono peda­go­giczne
wycho­wawcy świe­tlicy
pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji i obsługi
pra­cow­nicy chórów
Uświa­do­mie­nie zna­cze­nia praw i obo­wiąz­ków ucznia zazna­jo­mie­nie z doku­men­tami: sta­tu­tem szkoły, kodek­sem ucznia, wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mem oce­nia­nia, regu­la­mi­nem Samo­rządu Uczniowskiego dyrek­cja szkoły
wycho­wawcy
opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści Uczniowskiej dys­ku­sje, roz­mowy, „bank pomy­słów”
roz­wią­zy­wa­nie codzien­nych pro­ble­mów, pre­zen­ta­cja projektów
wycho­wawcy i nauczy­ciele
peda­gog i psy­cho­log szkolny
opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego
wycho­wawcy świe­tlicy
pra­cow­nicy chórów

STARSI I MŁODSI TO JEDNA RODZINA

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Dobre wycho­wa­nie na co dzień poga­danki i roz­mowy
lek­cje wycho­waw­cze
dramy, dys­ku­sje
czy­ta­nie ksią­żek o dobrym wychowaniu
wycho­wawcy świe­tlicy
wycho­wawcy
grono peda­go­giczne
peda­gog i psy­cho­log szkolny
Oka­zy­wa­nie sza­cunku dla dru­giego czło­wieka, kształ­to­wa­nie postaw empatycznych lek­cje wycho­waw­cze
wycieczki
dys­ku­sje, poga­danki i roz­mowy
oglą­da­nie fil­mów, kon­cer­tów, sztuk teatralnych
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
nauczy­ciel biblio­te­karz
wycho­wawcy świetlicy
Oddzia­ły­wa­nie poprzez wzorce oso­bowe nauczy­cieli i absol­wen­tów, spo­tka­nia z wybit­nymi oso­bami świata kul­tury i sztuki lek­cje przed­mio­towe i wycho­waw­cze
roz­mowy indy­wi­du­alne
debaty kla­sowe,
spo­tka­nia, wywiady
kon­certy chóralne
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
dyrek­cja szkoły
dyry­gent chóru dziewczęcego
Pro­mo­wa­nie kole­żeń­stwa jako posza­no­wa­nia rów­nych praw i wza­jem­nej uczynności opieka star­szej mło­dzieży nad młod­szymi kole­gami, zwłasz­cza z klas I-III
pomoc koleżeńska
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
wycho­wawcy świetlicy
Naby­wa­nie umie­jęt­no­ści wła­ści­wego komu­ni­ko­wa­nia się z ludźmi w każ­dej sytuacji debaty kla­sowe
pre­zen­ta­cja na forum swo­ich poglą­dów
lek­cje przed­mio­towe i godziny wycho­waw­cze
roz­mowy, dys­ku­sje, obserwacje
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
peda­gog i psy­cho­log szkolny
wycho­wawcy świetlicy
Umie­jętne roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów szkol­nych, ucze­nie zasad nego­cja­cji i osią­ga­nia kompromisów godziny wycho­waw­cze
dramy
ankiety, pla­katy
dys­ku­sje, warsztaty
dyrek­cja szko­ły­wy­cho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
peda­gog i psy­cho­log szkolny
wycho­wawcy świetlicy
Kształ­to­wa­nie więzi mię­dzy uczniami, rodzi­cami, szkołą i chórami wspólne roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów wycho­waw­czych­ze­bra­nia rady rodzi­ców
roz­mowy z nauczy­cie­lami
prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o uczniach
spo­tka­nia z rodzi­cami
roz­mowy indy­wi­du­alne
udział rodzi­ców w wyciecz­kach kla­so­wych, uro­czy­sto­ściach szkol­nych
współ­praca z pra­cow­ni­kami chórów
dyrek­cja szko­ły­wy­cho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
peda­gog i psy­cho­log szkolny
wycho­wawcy świe­tlicy
dyry­genci chórów
Roz­wi­ja­nie sza­cunku dla tra­dy­cji i histo­rii rodziny drzewo gene­alo­giczne
obchody Dnia Matki, Dnia Ojca, Święto Babci, Święto Dziadka, Święto Rodziny
wycho­waw­cy­nau­czy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
wycho­wawcy świetlicy
Tro­ska szkoły wobec uczniów potrze­bu­ją­cych pomocy, prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom nie­ko­rzyst­nych zda­rzeń loso­wych w rodzinie poga­danki, dys­ku­sje­spot­ka­nia z leka­rzem i pie­lę­gniarką
spo­tka­nia z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem
pomoc mate­rialna dla uczniów
dyrek­cja szkoły
wycho­wawcy klas
lekarz
pie­lę­gniarka
peda­gog i psy­cho­log szkolny

TROSZCZYMY SIĘ O NASZE MIEJSCE NA ZIEMITYCH, Z KTó­RYMI JE DZIELIMY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Roz­wi­ja­nie i umac­nia­nie tra­dy­cji i toż­sa­mo­ści naro­do­wej, regionalnej dys­ku­sja na lek­cjach histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
wycieczki, zwie­dza­nie zabyt­ków
spo­tka­nia z wybit­nymi przed­sta­wi­cie­lami i znaw­cami naszego mia­sta
uro­czy­sto­ści szkolne zwią­zane z obcho­dami świąt pań­stwo­wych, reli­gij­nych i waż­nych rocz­nic
roz­mowy wycho­waw­cze na temat wła­ści­wej postawy wobec flagi i godła naro­do­wego i innych naro­dów
śpie­wa­nie hymnu narodowego
wycho­wawcy
nauczy­ciele histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
nauczy­ciel biblio­te­karz
wycho­wawcy świetlicy
Tole­ran­cja i posza­no­wa­nie prawa do odręb­no­ści innych reli­gii i narodów pozna­wa­nie tra­dy­cji i zwy­cza­jów innych naro­dów
roz­mowy na temat nega­tyw­nych zja­wisk zwią­za­nych z nie­to­le­ran­cją wobec innych (rasizm, faszyzm, ter­ro­ryzm)
kształ­to­wa­nie postawy tole­ran­cji
roz­mowy wychowawcze
wycho­wawcy
nauczy­ciel wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
nauczy­ciel reli­gii
peda­gog i psy­cho­log szkolny
wycho­wawcy świetlicy
Ucze­nie demo­kra­cji i korzy­ści z nią związanych wybory do rady samo­rządu uczniow­skiego
nauka wyra­ża­nia wła­snych poglą­dów pod­czas dyskusji
wycho­wawcy
nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
peda­gog i psy­cho­log szkolny
opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
Uczest­nic­two w oko­licz­no­ścio­wych akcjach pomocy charytatywnej udział w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych róż­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych
„Radość pod cho­inkę”, „Góra gro­sza”
zbiórka pie­nię­dzy dla osób dotknię­tych klę­skami żywiołowymi
dyrek­cja szkoły
opie­ku­no­wie orga­ni­za­cji
wycho­wawcy
rodzice
Inspi­ro­wa­nie do dzia­łań na rzecz ochrony środowiska udział w akcji „Sprzą­ta­nie Świata”
obchody „Dnia Ziemi”
dyżury porząd­kowe w szkole
roz­mowy na lek­cjach wycho­waw­czych
dokar­mia­nie zwie­rząt w cza­sie zimy
kon­kursy, pla­katy, wystawy o tema­tyce ochrony środowiska
dyrek­cja szkoły
wycho­wawcy
wszy­scy nauczy­ciele
wycho­wawcy świetlicy
Kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści ekologicznej zwie­dza­nie oczysz­czalni ście­ków
wycieczki do zakła­dów zaj­mu­ją­cych się ochroną śro­do­wi­ska
poga­danki, filmy edukacyjne
wycho­wawcy
nauczy­ciel przy­rody, bio­lo­gii
wycho­wawcy świetlicy

KONTYNUUJEMYWZBOGACAMY TRADYCJE I OSIĄGNIĘCIA NASZEJ SZKOŁY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Pie­lę­gno­wa­nie tra­dy­cji wewnątrzszkolnych obchody Dnia Patrona
pie­lę­gno­wa­nie mogiły Patrona
orga­ni­za­cja kon­cer­tów „In Memo­riam”
ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych
poże­gna­nie absol­wen­tów
pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści muzycz­nych uczniów na uro­czy­sto­ściach szkol­nych
pro­wa­dze­nie kro­niki szkoły
dyrek­cja szko­ły­dy­ry­genci chó­rów
wycho­wawcy
nauczy­ciele odpo­wie­dzialni za uro­czy­sto­ści szkolne
orga­ni­za­to­rzy prze­glą­dów, kon­kur­sów
wycho­wawcy świe­tlicy
człon­ko­wie Fun­da­cji „Szkoła Chó­ralna Kurczewskiego”
Dba­łość o tra­dy­cje, dobre imię i zna­cze­nie szkoły roz­mowy wycho­wawcz
ewła­ściwe przy­go­to­wa­nie do kon­certu
este­tyka stroju, higiena oso­bi­sta, dba­łość o zdro­wie
pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści śpie­wa­czych chó­rzy­stów w śro­do­wi­sku lokal­nym
repre­zen­to­wa­nie szkoły na mię­dzysz­kol­nych prze­glą­dach
udział uczniów w dzia­łal­no­ści chó­rów i zespo­łów kameralnych
dyrek­cja szko­ły­wy­cho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
nauczy­ciele odpo­wie­dzialni za uro­czy­sto­ści w szkole
orga­ni­za­to­rzy prze­glą­dów, kon­kur­sów
wycho­wawcy świe­tlicy
dyry­genci chórów
Tro­ska o roz­wój i poziom arty­styczny uczniów prze­słu­cha­nia wokalne
współ­praca z chó­rami
zaję­cia indy­wi­du­alne z emi­sji i zespo­łów wokal­nych
dyry­go­wa­nie chóralne
dyrek­cja szkoły
kie­row­nicy sek­cji
nauczy­ciele przed­mio­tów muzycz­nych
dyry­genci chórów
Popu­la­ry­za­cja doko­nań wybit­nych twór­ców pol­skiej muzyki uro­czy­sto­ści szkolne
Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki
słu­cha­nie muzyki na lek­cjach
kon­certy
małe formy kame­ralne
udział uczniów w dzia­łal­no­ści chó­rów i zespo­łów kameralnych
kie­row­nicy sek­cji
orga­ni­za­to­rzy uro­czy­sto­ści
dyry­genci chórów
Współ­praca z Fun­da­cją „Szkoła Chó­ralna Kurczewskiego” przy­zna­wa­nie sty­pen­diów dla wybit­nie uta­len­to­wa­nych uczniów
przy­zna­wa­nie „Nagrody Jerzego Kur­czew­skiego”
orga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tów wspól­nie z fundacją
dyrek­cja szkoły
rada peda­go­giczna
dyrek­tor fundacji

CHCEMY AKTYWNIEWSZECHSTRONNIE SIĘ ROZWIJAĆ I SPĘDZAĆ WOLNY CZAS

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Dobra orga­ni­za­cja pracy szkoły wła­ściwy roz­kład zajęć
korzy­sta­nie z całego wypo­sa­że­nia szkoły w zakre­sie potrzeb­nym do reali­za­cji posta­wio­nych zadań
wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści zawar­cia tre­ści wycho­waw­czych w każ­dym przed­mio­cie nauczania
dyrek­cja szkoły
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
Pod­mio­towe i przy­ja­zne trak­to­wa­nie wszyst­kich uczest­ni­ków pro­cesu dydak­tycz­nego i wychowawczego prze­ka­zy­wa­nie uczniom rze­tel­nej wie­dzy, z wyko­rzy­sta­niem metod akty­wi­zu­ją­cych
wypeł­nia­nie zadań opie­kuń­czych i wycho­waw­czych
respek­to­wa­nie praw wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści szkol­nej
wykształ­ce­nie poczu­cia wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści za reali­zo­wane zadania
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
Aktywne kształ­to­wa­nie roz­woju inte­lek­tu­al­nego, moral­nego i spo­łecz­nego uczniów spo­tka­nia ze spe­cja­li­stami róż­nych dzie­dzin
kon­kursy przed­mio­towe
wycieczki do zakła­dów pracy, insty­tu­cji oświa­to­wych, kul­tu­ral­nych, arty­stycz­nych
dys­ku­sje, warsz­taty
roz­mowy wycho­waw­cze
roz­wój czy­tel­nic­twa
udział w spek­ta­klach muzycz­nych i teatral­nych, sean­sach fil­mo­wych
peł­nie­nie funk­cji spo­łecz­nych przez uczniów i reali­za­cja zwią­za­nych z nimi zadań
wycho­wawcy
nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych
nauczy­ciel biblio­te­karz
wycho­wawcy świe­tlicy
peda­gog i psy­cho­log szkolny
Wycho­wa­nie w zdro­wiu i roz­wi­ja­nie spraw­no­ści fizycz­nej, pro­mo­wa­nie zdro­wego stylu życia i uni­ka­nie nałogów pro­pa­go­wa­nie zdro­wego stylu życia
zaję­cia spor­towe, „Dzień sportu”
zaję­cia rekre­acyjne i tury­styczne
zaję­cia z pie­lę­gniarką i leka­rzem
roz­mowy na temat szko­dli­wo­ści pale­nia tyto­niu i picia alkoholu
wycho­wawcy
nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­nego i wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie
wycho­wawcy świe­tlicy
zapro­szony lekarz spe­cja­li­sta
peda­gog i psy­cho­log szkolny
Umie­jętne prze­cho­dze­nie wieku dojrzewania warsz­taty kla­sowe
zaję­cia z pie­lę­gniarką
roz­mowy z wycho­wawcą, lek­cje wycho­waw­cze i wycho­wa­nia do życia w rodzinie
wycho­wawcy
nauczy­ciel wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie
peda­gog i psy­cho­log szkolny
pielęgniarka
Radze­nie sobie z emo­cjami, umie­jętne wyra­ża­nie emocji zaję­cia z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkol­nym
pomoc wycho­wawcy
pomoc peda­goga i psy­cho­loga szkolnego
wycho­wawca
peda­gog i psy­cho­log szkolny

Poznań, 2015 r.
Prze­wod­ni­czący Rady Peda­go­gicz­nej
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego, ul. Cegiel­skiego 1