Szkolny pro­gram wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny pro­gram wychowawczo-profilaktyczny
Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
2017/2018

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo oświatowe,
 • Sta­tut Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego,
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 10 czerwca 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach publicznych,
 • Uchwała Rady Mini­strów nr 186 z dnia 7 listo­pada 2006 r. w spra­wie dzia­łań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej prze­ciwko prze­mocy w szko­łach i placówkach,
 • Kie­runki poli­tyki oświa­to­wej w roku szkol­nym 2017/2018 (https://men.gov.pl/jakosc-dukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html).

Pro­gram wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły opiera się rów­nież na zało­że­niach jej twórcy Jerzego Kur­czew­skiego i kon­ty­nu­uje jego dokonania.

AUTORSKA WIZJA SZKOŁY

Jerzy Kur­czew­ski o szkole

Szkoła to rodzinny dom, w któ­rym star­szy pomaga młod­szemu i dzieli się z nim swo­imi doświad­cze­niami, w któ­rym uczci­wość i pra­co­wi­tość, wza­jemny sza­cu­nek i patrio­tyzm mają pierw­szo­rzędne znaczenie (…).

Dąży­łem do tego, aby szkoła prze­ka­zała (…) to, co naj­bar­dziej war­to­ściowe, co przy­datne i ważne w życiu zawo­do­wym i rodzinnym (…).

Pie­lę­gno­wa­li­śmy sza­cu­nek dla ide­ałów, dzia­ła­li­śmy według zasad har­cer­skich, a drugi punkt prawa: „Na sło­wie har­ce­rza pole­gaj jak na Zawi­szy” był dla nas świę­tym hasłem, (…) te zasady wpa­ja­li­śmy młodszym (…).

W chó­rze śpie­wają dzi­siaj już dzieci moich wycho­wan­ków, do rzad­ko­ści nie należą sytu­acje, gdy na estra­dzie stają ojciec i syn. To już swego rodzaju tradycja. (…)

Muzyka to piękna sztuka, poma­ga­jąca w życiu, ci, któ­rzy mają z nią zwią­zek, rze­czy­wi­ście są lepsi, wraż­liwsi (…). Tylko wtedy coś trwa i roz­wija się, gdy uczeń prze­ra­sta mistrza (…).

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego ist­nieje od 1957 r. Jej twórca – Jerzy Kur­czew­ski – zało­żył rów­nież w 1945 r. Poznań­ski Chór Chło­pięcy, jeden z naj­wy­bit­niej­szych zespo­łów chłopięco-męskich w Pol­sce i na świe­cie. Od 2008 r. na tere­nie pla­cówki działa Dziew­częcy Chór Szkolny.

Ucznio­wie Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­ski Chór Chło­pięcy sta­no­wią nie­po­wta­rzalny, jedyny w swoim rodzaju chó­ralny duet na trwałe wpi­sany w życie muzyczne i kul­tu­ralne mia­sta Pozna­nia, kraju, świata.

Kon­ty­nu­ując działo Jerzego Kur­czew­skiego, chcemy roz­wi­jać u dzieci i mło­dzieży posza­no­wa­nie dla pol­skiego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści, miło­ści do ojczy­zny. Będziemy dążyć do tego, aby wycho­wać ucznia, który potrafi żyć z ludźmi dla dobra swo­jego i innych. Zadbamy o jego wszech­stronny roz­wój psy­chiczny i fizyczny, o roz­wój jego oso­bo­wo­ści, o to, aby był żądny wie­dzy, aby sam pra­gnął roz­wi­jać się i szu­kał dróg dal­szego doskonalenia.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SZKOŁY

 1. Jeste­śmy współ­go­spo­da­rzami szkoły.
 2. Starsi i młodsi to jedna rodzina.
 3. Trosz­czymy się o nasze miej­sce na Ziemi i tych, z któ­rymi je dzielimy.
 4. Kon­ty­nu­ujemy i wzbo­ga­camy tra­dy­cje i osią­gnię­cia naszej szkoły.
 5. Chcemy aktyw­nie i wszech­stron­nie się roz­wi­jać i spę­dzać wolny czas.
 6. Uni­kamy nie­po­wo­dzeń szkolnych.
 7. Dbamy o zdrowie.
 8. Uni­kamy zacho­wań ryzykownych.
 9. Sta­wiamy na inte­gra­cję i umie­jęt­no­ści psychospołeczne.

PLAN NA ROK SZKOLNY 2017/2018

JESTEŚMY WSPÓŁGOSPODARZAMI SZKOŁY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Zapew­nie­nie zdro­wego i bez­piecz­nego pobytu uczniów w szkole i w naj­bliż­szym oto­cze­niu — kom­plek­sowa opieka nad uczniami pod­czas zajęć
 • omó­wie­nie zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy na lek­cjach, prze­rwach, zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­nego, w dro­dze do i ze szkoły
 • opra­co­wa­nie zgod­nie z zasa­dami bhp wła­ści­wego tygo­dnio­wego roz­kładu zajęć
 • opieka nad uczniami na przerwach
 • orga­ni­za­cja zajęć świetlicy
 • pro­wa­dze­nie doży­wia­nia uczniów
 • opieka pie­lę­gniar­ska
 • dyrek­cja szkoły
 • grono peda­go­giczne
 • wycho­wawcy świetlicy
 • dyżurni Samo­rządu Uczniowskiego
 • pra­cow­nicy obsługi
 • pie­lę­gniarka
Ucze­nie samo­dziel­no­ści i efek­tyw­no­ści w działaniu
 • ucze­nie podej­mo­wa­nia decy­zji, punktualności
 • kon­kursy przed­mio­towe, pla­styczne, muzyczne
 • prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
Dba­łość o dys­cy­plinę, porzą­dek i este­tykę oto­cze­nia, posza­no­wa­nie wspól­nego mienia
 • sto­so­wa­nie sys­temu pochwał i nagan
 • prace porząd­kowe
 • kon­kursy czy­sto­ści i estetyki
 • grono peda­go­giczne
 • wycho­wawcy świetlicy
 • pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji i obsługi
 • pra­cow­nicy chórów
Uświa­do­mie­nie zna­cze­nia praw i obo­wiąz­ków ucznia
 • zazna­jo­mie­nie z doku­men­tami: sta­tu­tem szkoły, kodek­sem ucznia, wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mem oce­nia­nia, regu­la­mi­nem Samo­rządu Uczniowskiego
 • dyrek­cja szkoły
 • wycho­wawcy
 • opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści uczniowskiej
 • dys­ku­sje, roz­mowy, „bank pomysłów”
 • roz­wią­zy­wa­nie codzien­nych pro­ble­mów, pre­zen­ta­cja projektów
 • wycho­wawcy i nauczyciele
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
 • opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
 • wycho­wawcy świetlicy
 • pra­cow­nicy chórów

STARSI I MŁODSI TO JEDNA RODZINA

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Dobre wycho­wa­nie na co dzień
 • poga­danki i rozmowy
 • lek­cje wychowawcze
 •  dramy, dyskusje
 •  czy­ta­nie ksią­żek o dobrym wychowaniu
 • wycho­wawcy świetlicy
 •  wychowawcy
 •  grono pedagogiczne
 •  peda­gog i psy­cho­log szkolny
Oka­zy­wa­nie sza­cunku dla dru­giego czło­wieka, kształ­to­wa­nie postaw empatycznych
 • lek­cje wychowawcze
 •  wycieczki
 •  dys­ku­sje, poga­danki i rozmowy
 •  oglą­da­nie fil­mów, kon­cer­tów, sztuk teatralnych
 • wycho­wawcy
 •  nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 •  nauczy­ciel bibliotekarz
 •  wycho­wawcy świetlicy
Oddzia­ły­wa­nie poprzez wzorce oso­bowe nauczy­cieli i absol­wen­tów, spo­tka­nia z wybit­nymi oso­bami świata kul­tury i sztuki
 • lek­cje przed­mio­towe i wychowawcze
 •  roz­mowy indywidualne
 •  debaty klasowe,
 •  spo­tka­nia, wywiady
 •  kon­certy chóralne
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • dyrek­cja szkoły
 • dyry­gent chóru dziewczęcego
Pro­mo­wa­nie kole­żeń­stwa jako posza­no­wa­nia rów­nych praw i wza­jem­nej uczynności
 • opieka star­szej mło­dzieży nad młod­szymi kole­gami, zwłasz­cza z klas I-III
 • pomoc kole­żeń­ska
 • wycho­wawcy
 •  nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 •  wycho­wawcy świetlicy
Naby­wa­nie umie­jęt­no­ści wła­ści­wego komu­ni­ko­wa­nia się z ludźmi w każ­dej sytuacji
 • debaty kla­sowe
 •  pre­zen­ta­cja na forum swo­ich poglądów
 •  lek­cje przed­mio­towe i godziny wychowawcze
 •  roz­mowy, dys­ku­sje, obserwacje
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
 • wycho­wawcy świetlicy
Umie­jętne roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów szkol­nych, ucze­nie zasad nego­cja­cji i osią­ga­nia kompromisów
 • godziny wycho­waw­cze
 • dramy
 • ankiety, pla­katy
 • dys­ku­sje, warsztaty
 • dyrek­cja szkoły
 •  wychowawcy
 •  nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 •  peda­gog i psy­cho­log szkolny
 •  wycho­wawcy świetlicy
Kształ­to­wa­nie więzi mię­dzy uczniami, rodzi­cami, szkołą i chórami
 • wspólne roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów wychowawczych
 • zebra­nia rady rodziców
 • roz­mowy z nauczycielami
 • prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o uczniach
 • spo­tka­nia z rodzicami
 •  roz­mowy indywidualne
 •  udział rodzi­ców w wyciecz­kach kla­so­wych, uro­czy­sto­ściach szkolnych
 •  współ­praca z pra­cow­ni­kami chórów
 • dyrek­cja szkoły
 •  wychowawcy
 •  nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 •  peda­gog i psy­cho­log szkolny
 • wycho­wawcy świetlicy
 •  dyry­genci chórów
Roz­wi­ja­nie sza­cunku dla tra­dy­cji i histo­rii rodziny
 • drzewo gene­alo­giczne
 •  obchody Dnia Matki, Dnia Ojca, Święto Babci, Święto Dziadka, Święto Rodziny
 • wycho­wawcy
 •  nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o społeczeństwie
 •  wycho­wawcy świetlicy
Tro­ska szkoły wobec uczniów potrze­bu­ją­cych pomocy, prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom nie­ko­rzyst­nych zda­rzeń loso­wych w rodzinie
 • poga­danki, dyskusje
 • spo­tka­nia z leka­rzem i pielęgniarką
 • spo­tka­nia z peda­go­giem i psychologiem
 • pomoc mate­rialna dla uczniów
 • dyrek­cja szkoły
 • wycho­wawcy klas
 • lekarz
 • pie­lę­gniarka
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny

TROSZCZYMY SIĘ O NASZE MIEJSCE NA ZIEMITYCH, Z KTÓRYMI JE DZIELIMY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Roz­wi­ja­nie i umac­nia­nie tra­dy­cji i toż­sa­mo­ści naro­do­wej, regionalnej
 • dys­ku­sja na lek­cjach histo­rii i wie­dzy o społeczeństwie
 • wycieczki, zwie­dza­nie zabytków
 • spo­tka­nia z wybit­nymi przed­sta­wi­cie­lami i znaw­cami naszego miasta
 • uro­czy­sto­ści szkolne zwią­zane z obcho­dami świąt pań­stwo­wych, reli­gij­nych i waż­nych rocznic
 • roz­mowy wycho­waw­cze na temat wła­ści­wej postawy wobec flagi i godła naro­do­wego i innych narodów
 • śpie­wa­nie hymnu narodowego
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele histo­rii i wie­dzy o społeczeństwie
 • nauczy­ciel bibliotekarz
 • wycho­wawcy świetlicy
Tole­ran­cja i posza­no­wa­nie prawa do odręb­no­ści innych reli­gii i narodów
 • pozna­wa­nie tra­dy­cji i zwy­cza­jów innych narodów
 •  roz­mowy na temat nega­tyw­nych zja­wisk zwią­za­nych z nie­to­le­ran­cją wobec innych (rasizm, faszyzm, terroryzm)
 •  kształ­to­wa­nie postawy tolerancji
 •  roz­mowy wychowawcze
 • wycho­wawcy
 •  nauczy­ciel wie­dzy o społeczeństwie
 •  nauczy­ciel religii
 •  peda­gog i psy­cho­log szkolny
 •  wycho­wawcy świetlicy
Ucze­nie demo­kra­cji i korzy­ści z nią związanych
 • wybory do rady samo­rządu uczniowskiego
 •  nauka wyra­ża­nia wła­snych poglą­dów pod­czas dyskusji
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o społeczeństwie
 •  peda­gog i psy­cho­log szkolny
 •  opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
Uczest­nic­two w oko­licz­no­ścio­wych akcjach pomocy charytatywnej
 • udział w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych róż­nych orga­ni­za­cji pozarządowych
 • Radość pod cho­inkę”, „Góra grosza”
 •  zbiórka pie­nię­dzy dla osób dotknię­tych klę­skami żywiołowymi
 • dyrek­cja szkoły
 • opie­ku­no­wie organizacji
 •  wychowawcy
 •  rodzice
Inspi­ro­wa­nie do dzia­łań na rzecz ochrony środowiska
 • udział w akcji „Sprzą­ta­nie Świata”
 • obchody „Dnia Ziemi”
 • dyżury porząd­kowe w szkole
 • roz­mowy na lek­cjach wychowawczych
 • dokar­mia­nie zwie­rząt w cza­sie zimy
 • kon­kursy, pla­katy, wystawy o tema­tyce ochrony środowiska
 • dyrek­cja szkoły
 •  wychowawcy
 •  wszy­scy nauczyciele
 •  wycho­wawcy świetlicy
Kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści ekologicznej
 • zwie­dza­nie oczysz­czalni ścieków
 •  wycieczki do zakła­dów zaj­mu­ją­cych się ochroną środowiska
 •  poga­danki, filmy edukacyjne
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel przy­rody, biologii
 • wycho­wawcy świetlicy

KONTYNUUJEMYWZBOGACAMY TRADYCJE I OSIĄGNIĘCIA NASZEJ SZKOŁY

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Pie­lę­gno­wa­nie tra­dy­cji wewnątrzszkolnych
 • obchody Dnia Patrona
 • pie­lę­gno­wa­nie mogiły Patrona
 • orga­ni­za­cja kon­cer­tów „In Memoriam”
 • ślu­bo­wa­nie klas pierwszych
 • poże­gna­nie absolwentów
 • pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści muzycz­nych uczniów na uro­czy­sto­ściach szkolnych
 • pro­wa­dze­nie kro­niki szkoły
 • dyrek­cja szkoły
 • dyry­genci chórów
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele odpo­wie­dzialni za uro­czy­sto­ści szkolne
 • orga­ni­za­to­rzy prze­glą­dów, konkursów
 • wycho­wawcy świetlicy
 • człon­ko­wie Fun­da­cji „Szkoła Chó­ralna Kurczewskiego”
Dba­łość o tra­dy­cje, dobre imię i zna­cze­nie szkoły
 • roz­mowy wychowawcze
 •  wła­ściwe przy­go­to­wa­nie do koncertu
 • este­tyka stroju, higiena oso­bi­sta, dba­łość o zdrowie
 • pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści śpie­wa­czych chó­rzy­stów w śro­do­wi­sku lokalnym
 • repre­zen­to­wa­nie szkoły na mię­dzysz­kol­nych przeglądach
 • udział uczniów w dzia­łal­no­ści chó­rów i zespo­łów kameralnych
 • dyrek­cja szkoły
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • nauczy­ciele odpo­wie­dzialni za uro­czy­sto­ści w szkole
 • orga­ni­za­to­rzy prze­glą­dów, konkursów
 • wycho­wawcy świetlicy
 • dyry­genci chórów
Tro­ska o roz­wój i poziom arty­styczny uczniów
 • prze­słu­cha­nia wokalne
 • współ­praca z chórami
 • zaję­cia indy­wi­du­alne z emi­sji i zespo­łów wokalnych
 • dyry­go­wa­nie chóralne
 • dyrek­cja szkoły
 • kie­row­nicy sekcji
 • nauczy­ciele przed­mio­tów muzycznych
 • dyry­genci chórów
Popu­la­ry­za­cja doko­nań wybit­nych twór­ców pol­skiej muzyki
 • uro­czy­sto­ści szkolne
 • Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki
 • słu­cha­nie muzyki na lekcjach
 • kon­certy
 • małe formy kameralne
 • udział uczniów w dzia­łal­no­ści chó­rów i zespo­łów kameralnych
 • kie­row­nicy sekcji
 • orga­ni­za­to­rzy uroczystości
 • dyry­genci chórów
Współ­praca z Fun­da­cją „Szkoła Chó­ralna Kurczewskiego”
 • przy­zna­wa­nie sty­pen­diów dla wybit­nie uta­len­to­wa­nych uczniów
 • przy­zna­wa­nie „Nagrody Jerzego Kurczewskiego”
 • orga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tów wspól­nie z fundacją
 • dyrek­cja szkoły
 • rada peda­go­giczna
 • dyrek­tor fundacji

CHCEMY AKTYWNIEWSZECHSTRONNIE SIĘ ROZWIJAĆ I SPĘDZAĆ WOLNY CZAS

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Dobra orga­ni­za­cja pracy szkoły
 • wła­ściwy roz­kład zajęć
 • korzy­sta­nie z całego wypo­sa­że­nia szkoły w zakre­sie potrzeb­nym do reali­za­cji posta­wio­nych zadań
 • wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści zawar­cia tre­ści wycho­waw­czych w każ­dym przed­mio­cie nauczania
 • dyrek­cja szkoły
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
Pod­mio­towe i przy­ja­zne trak­to­wa­nie wszyst­kich uczest­ni­ków pro­cesu dydak­tycz­nego i wychowawczego
 • prze­ka­zy­wa­nie uczniom rze­tel­nej wie­dzy, z wyko­rzy­sta­niem metod aktywizujących
 •  wypeł­nia­nie zadań opie­kuń­czych i wychowawczych
 •  respek­to­wa­nie praw wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści szkolnej
 •  wykształ­ce­nie poczu­cia wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści za reali­zo­wane zadania
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
Aktywne kształ­to­wa­nie roz­woju inte­lek­tu­al­nego, moral­nego i spo­łecz­nego uczniów
 • spo­tka­nia ze spe­cja­li­stami róż­nych dziedzin
 • kon­kursy przedmiotowe
 • wycieczki do zakła­dów pracy, insty­tu­cji oświa­to­wych, kul­tu­ral­nych, artystycznych
 • dys­ku­sje, warsztaty
 • roz­mowy wychowawcze
 • roz­wój czytelnictwa
 • udział w spek­ta­klach muzycz­nych i teatral­nych, sean­sach filmowych
 • peł­nie­nie funk­cji spo­łecz­nych przez uczniów i reali­za­cja zwią­za­nych z nimi zadań
 • lek­cje wycho­waw­cze kształ­tu­jące wła­ściwe postawy wobec korzy­sta­nia z zaso­bów Inter­netu (ochrona praw autor­skich itp.)
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • nauczy­ciel bibliotekarz
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Wycho­wa­nie w zdro­wiu i roz­wi­ja­nie spraw­no­ści fizycz­nej, pro­mo­wa­nie zdro­wego stylu życia i uni­ka­nie nałogów
 • pro­pa­go­wa­nie zdro­wego stylu życia
 • zaję­cia spor­towe, „Dzień sportu”
 • zaję­cia rekre­acyjne i turystyczne
 • zaję­cia z pie­lę­gniarką i lekarzem
 • roz­mowy na temat szko­dli­wo­ści pale­nia tyto­niu i picia alkoholu
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­nego i wycho­wa­nia do życia w rodzinie
 • wycho­wawcy świetlicy
 • zapro­szony lekarz specjalista
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Umie­jętne prze­cho­dze­nie wieku dojrzewania
 • warsz­taty klasowe
 • zaję­cia z pielęgniarką
 • roz­mowy z wycho­wawcą, lek­cje wycho­waw­cze i wycho­wa­nia do życia w rodzinie
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel wycho­wa­nia do życia w rodzinie
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
 • pie­lę­gniarka
Radze­nie sobie z emo­cjami, umie­jętne wyra­ża­nie emocji
 • zaję­cia z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkolnym
 •  pomoc wychowawcy
 •  pomoc peda­goga i psy­cho­loga szkolnego
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny

UNIKAMY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Udzie­la­nie pomocy uczniom prze­ży­wa­ją­cym trud­no­ści szkolne
 • zaję­cia dodat­kowe i spe­cjalne dla uczniów z problemami
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Wła­ściwe moty­wo­wa­nie uczniów do nauki
 • sto­so­wa­nie akty­wi­zu­ją­cych, atrak­cyj­nych metod nauczania
 • orga­ni­zo­wa­nie kon­kur­sów przed­mio­to­wych i kół zainteresowań
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia i orga­ni­za­cji nauki oraz efek­tyw­nego zapa­mię­ty­wa­nia i naby­wa­nia kom­pe­ten­cji, zwłasz­cza wykonawczych
 • warsz­taty na temat tech­nik efek­tyw­nego zapamiętywania
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie ze stre­sem, tremą itp.
 • stała współ­praca wycho­waw­ców, nauczy­cieli, peda­goga i psy­cho­loga z rodzi­cami ucznia celem zapo­bie­ga­nia nie­po­wo­dze­niom szkolnym
 • warsz­taty radze­nia sobie ze stre­sem dla uczniów w ramach lek­cji wychowawczych
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny

DBAMYZDROWIE

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Przed­sta­wia­nie zdro­wia jako istot­nej war­to­ści w życiu każ­dego człowieka
 • zdrowy styl życia – poga­danki, ankiety, ulotki i mate­riały edukacyjne
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Kształ­to­wa­nie świa­do­mego sto­sunku do wła­snego ciała dzięki uzy­ski­wa­niu wie­dzy na temat jego funk­cjo­no­wa­nia i wła­ści­wego zaspo­ka­ja­nia jego potrzeb
 • lek­cje wycho­waw­cze, bio­lo­gii, wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie dostar­cza­jące wie­dzy na temat wła­snego ciała i jego potrzeb, dba­ło­ści o higienę osobistą
 •  zdrowy styl odży­wia­nia – lek­cje biologii
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści wła­snych mecha­ni­zmów psy­chicz­nych, zwłasz­cza emo­cjo­nal­nych i ich wpływu na myśle­nie i postępowanie
 • lek­cje wycho­waw­cze, zaję­cia z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkolnym
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy na temat cho­rób, ich przy­czyn oraz spo­so­bów zapo­bie­ga­nia im oraz wie­dzy na temat zacho­wań prozdrowotnych
 • lek­cje doty­czące pro­fi­lak­tyki cho­rób (przy oka­zji oma­wia­nia poszcze­gól­nych ukła­dów w ciele człowieka)
 •  roz­mowy i dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne podej­mo­wane przez pie­lę­gniarkę szkolną w cza­sie kon­tak­tów z uczniami
 •  lek­cje poświę­cone tema­tyce zna­cze­nia aktyw­no­ści fizycz­nej dla zdro­wia czło­wieka, dba­ło­ści o zdrową postawę ciała, higie­nie osobistej
 •  orga­ni­zo­wa­nie tur­nie­jów, imprez spor­to­wych w zakre­sie róż­nych dys­cy­plin spor­to­wych przez nauczy­cieli wycho­wa­nia fizycznego
 •  pro­fi­lak­tyka wad postawy
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel biologii
 •  nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­nego i wycho­wa­nia do życia w rodzinie
 •  wycho­wawcy świetlicy
 •  pie­lę­gniarka szkolna
Roz­wi­ja­nie intrap­sy­chicz­nych i inter­per­so­nal­nych umie­jęt­no­ści słu­żą­cych ochro­nie zdrowia
 • zaję­cia z zakresu pierw­szej pomocy przedmedycznej
 • orga­ni­zo­wa­nie tur­nie­jów, imprez spor­to­wych w zakre­sie róż­nych dys­cy­plin spor­to­wych przez nauczy­cieli wycho­wa­nia fizycz­nego, jak np. Dzień Sportu
 • zaję­cia na basenie
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycznego
 • wycho­wawcy świetlicy

UNIKAMY ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Zapew­nie­nie uczniom bez­piecz­nych warun­ków prze­by­wa­nia w szkole i, pośred­nio, na wyjaz­dach z chórem
 • lek­cje wychowawcze
 • opieka nauczy­cieli nad uczniami
 • wszy­scy nauczyciele
Uświa­da­mia­nie zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z zacho­wań ryzykownych
 • zaję­cia dla uczniów pro­wa­dzone przez przed­sta­wi­ciela Straży Miejskiej
 •  lek­cje bio­lo­gii doty­czące uza­leż­nień (alko­ho­lizm, uza­leż­nie­nie od niko­tyny, od środ­ków doraź­nie pod­no­szą­cych kon­dy­cję fizyczną orga­ni­zmu) oraz wpływu środ­ków che­micz­nych na orga­nizm człowieka
 •  lek­cje wycho­waw­cze poświę­cone pro­ble­mowi uzależnień
 • wycho­wawcy
 • przed­sta­wi­ciel Straży Miejskiej
 • nauczy­ciel biologii
 • wycho­wawcy świetlicy
Kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych postaw wobec prze­mocy i naru­sza­nia prawa
 • lek­cje wychowawcze
 • zaję­cia dla uczniów pro­wa­dzone przez przed­sta­wi­ciela Straży Miejskiej
 • warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje intrap­sy­chiczne i interpersonalne
 • wycho­wawcy
 • przed­sta­wi­ciel Straży Miejskiej
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści aser­tyw­nego odma­wia­nia i opie­ra­nia się pre­sji grupy
 • warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje intrap­sy­chiczne i inter­per­so­nalne – radze­nie sobie z „nie­chcia­nymi” emo­cjami, aser­tyw­ność itp.
 • lek­cje wycho­waw­cze poświę­cone pro­ble­mowi uzależnień
 • pro­fi­lak­tyka anty­ni­ko­ty­nowa – zaję­cia dla uczniów
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Ucze­nie spo­so­bów radze­nia sobie ze skry­wa­nymi trud­no­ściami, kon­tro­lo­wa­nia i bez­piecz­nego odre­ago­wy­wa­nia wła­snych emocji
 • warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje intrap­sy­chiczne i inter­per­so­nalne – radze­nie sobie z „nie­chcia­nymi” emo­cjami, aser­tyw­ność itp.
 • lek­cje wycho­waw­cze doty­czące radze­nia sobie ze stre­sem, tremą itp.
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Zapo­zna­nie z przy­czy­nami, istotą oraz krótko– i dłu­go­fa­lo­wymi skut­kami uzależnienia
 • lek­cje bio­lo­gii doty­czące uza­leż­nień (alko­ho­lizm, uza­leż­nie­nie od niko­tyny, od środ­ków doraź­nie pod­no­szą­cych kon­dy­cję fizyczną orga­ni­zmu) oraz wpływu środ­ków che­micz­nych na orga­nizm człowieka
 • lek­cje wycho­waw­cze poświę­cone pro­ble­mowi uzależnień
 • pro­fi­lak­tyka anty­ni­ko­ty­nowa – zaję­cia dla uczniów
 • wycho­wawcy
 •  przed­sta­wi­ciel Straży Miejskiej
 •  nauczy­ciel biologii
 •  wycho­wawcy świetlicy
Wska­zy­wa­nie i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia w cza­sie wol­nym atrak­cyj­nych form aktyw­no­ści, które mogą sta­no­wić realną alter­na­tywę dla dzia­łań gro­żą­cych uzależnieniem
 • lek­cje wychowawcze
 • wycho­wawcy

STAWIAMY NA INTEGRACJĘ I UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE

Cele szcze­gó­łowe Pro­po­no­wane spo­soby realizacji Osoby odpo­wie­dzialne
Roz­wi­ja­nie współ­pracy z rodzi­cami w celu ich inte­gra­cji i two­rze­nia dobrego wize­runku szkoły
 • spo­tka­nia z rodzi­cami pro­pa­gu­jące idee PSChJK
 • wycho­wawcy
Wytwo­rze­nie pozy­tyw­nej więzi uczniów ze szkołą
 • budo­wa­nie wspól­nych tra­dy­cji szkolnych
 •  orga­ni­zo­wa­nie uro­czy­sto­ści szkol­nych dla uczniów i rodziców
 •  wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści Samo­rządu Uczniow­skiego, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie pro­mo­wa­nia wszel­kich form aktyw­no­ści uczniów na rzecz innych osób, szkoły oraz śro­do­wi­ska lokalnego
 • wycho­wawcy
 • opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
Kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych postaw społecznych
 • lek­cje wycho­waw­cze kształ­tu­jące świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej i moral­nej za swoją aktyw­ność w Inter­ne­cie oraz wła­ściwe postawy w zakre­sie ochrony dóbr oso­bi­stych wła­snych i cudzych w sieci
 • wypra­co­wy­wa­nie, pro­pa­go­wa­nie i egze­kwo­wa­nie wła­ści­wych norm postępowania
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Kształ­to­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne zachowanie
 • orga­ni­zo­wa­nie uro­czy­sto­ści szkol­nych dla uczniów i rodziców
 •  wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści Samo­rządu Uczniowskiego
 •  lek­cje wycho­waw­cze kształ­tu­jące świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej i moral­nej za swoją aktyw­ność w Inter­ne­cie oraz wła­ściwe postawy w zakre­sie ochrony dóbr oso­bi­stych wła­snych i cudzych w sieci
 •  wypra­co­wy­wa­nie, pro­pa­go­wa­nie i egze­kwo­wa­nie wła­ści­wych norm postępowania
 • wycho­wawcy
 • nauczy­ciele przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycznych
 • opie­kun Samo­rządu Uczniowskiego
 • wycho­wawcy świetlicy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych – wypo­wia­da­nia się i słu­cha­nia innych, dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia rela­cji inter­per­so­nal­nych, ucze­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia ujaw­nio­nych pro­ble­mów i konfliktów
 • udział w pro­gra­mie pro­mo­cji zdro­wia psy­chicz­nego i umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych „Przy­ja­ciele Zippiego”
 •  warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje komu­ni­ka­cyjne i interpersonalne
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny
Ucze­nie wyko­rzy­sty­wa­nia naby­tych umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych w codzien­nym życiu – także w szer­szej per­spek­ty­wie społecznej
 • udział w pro­gra­mie pro­mo­cji zdro­wia psy­chicz­nego i umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych „Przy­ja­ciele Zippiego”
 • warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje komu­ni­ka­cyjne i interpersonalne
 • wycho­wawcy
 • peda­gog i psy­cho­log szkolny