Szkolny pro­gram profilaktyczny

Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
2015/2016

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o sys­te­mie oświaty z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. wraz z póź­niej­szymi zmianami,
  • Sta­tut Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego,
  • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 sierp­nia 2010 r. zmie­nia­jące roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w szko­łach publicznych,
  • Uchwała Rady Mini­strów nr 186 z dnia 7 listo­pada 2006 r. w spra­wie dzia­łań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej prze­ciwko prze­mocy w szko­łach i placówkach,
  • Prio­ry­tety Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej na rok szkolny 2013/2014 oraz Prio­ry­tety Wiel­ko­pol­skiego Kura­tora Oświaty na rok szkolny 2015/2016.

WSTĘP:

Po doko­na­niu roz­po­zna­nia śro­do­wi­ska szkol­nego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem potrzeb uczniów, w opar­ciu o doświad­cze­nia i opi­nie dyrek­cji szkoły, nauczy­cieli, w tym wycho­waw­ców klas, wycho­waw­ców świe­tli­co­wych, peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego, na pod­sta­wie roz­mów z uczniami, rodzi­cami i nauczy­cie­lami oraz ankiet i innych form bez­po­śred­nio lub pośred­nio umoż­li­wia­ją­cych ewa­lu­ację efek­tów pracy dydak­tycz­nej i wycho­waw­czej, wyod­ręb­niono nastę­pu­jące obszary pro­ble­mów (zagadnienia):

  • trud­no­ści szkolne – zwią­zane głów­nie z nie­do­sta­teczną moty­wa­cją, bra­kiem odpo­wied­nich nawy­ków nauki w szkole i w domu, bra­kiem umie­jęt­no­ści efek­tyw­nego ucze­nia się, trud­no­ściami w orga­ni­zo­wa­niu pracy i wypo­czynku uczniów;
  • zacho­wa­nia dys­funk­cyjne i szko­dliwe – zwią­zane głów­nie z nie­do­sta­tecz­nie lub nie­od­po­wied­nio ukształ­to­wa­nym sys­te­mem war­to­ści, nie­wła­ści­wymi spo­so­bami zdo­by­wa­nia sym­pa­tii i sza­cunku u rówie­śni­ków, nie­wła­ści­wymi for­mami wyko­rzy­sty­wa­nia przerw i wol­nego czasu, nie­zdro­wym, tzw. „sie­dzą­cym” try­bem życia, się­ga­niem po używki (papierosy),

Ana­liza tych zagad­nień dopro­wa­dziła do wska­za­nia czte­rech obsza­rów bar­dziej szcze­gó­ło­wych, które czę­ściowo nakła­dają się i wza­jem­nie oddzia­łują na siebie.

OBSZARY PROBLEMOWE:

I. Pro­fi­lak­tyka nie­po­wo­dzeń szkol­nych
II. Pro­mo­cja zdro­wia
III. Pro­fi­lak­tyka zacho­wań ryzy­kow­nych
IV. Pro­mo­cja inte­gra­cji i umie­jęt­no­ści psychospołecznych

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Cele Spo­soby realizacji Ter­min realizacji Osoby odpo­wie­dzialne Adre­sat
I. Pro­fi­lak­tyka nie­po­wo­dzeń szkolnych
Udzie­la­nie pomocy uczniom prze­ży­wa­ją­cym trud­no­ści szkolne Zaję­cia dodat­kowe i spe­cjalne dla uczniów z problemami cały rok nauczy­ciele, pedagog,psycholog, nauczyciele ucznio­wie z pro­ble­mami
wszyst­kie klasy
Wła­ściwe moty­wo­wa­nie uczniów do nauki Sto­so­wa­nie akty­wi­zu­ją­cych, atrak­cyj­nych metod naucza­nia
Orga­ni­zo­wa­nie kon­kur­sów przed­mio­to­wych i kół zainteresowań
cały rok nauczy­ciele wszy­scy uczniowie
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia i orga­ni­za­cji nauki Warsz­taty na temat tech­nik efek­tyw­nego zapamiętywania I semestr wycho­wawcy, psycholog według potrzeb
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści efek­tyw­nego zapa­mię­ty­wa­nia i naby­wa­nia kom­pe­ten­cji, zwłasz­cza wykonawczych Stała współ­praca wycho­waw­ców, nauczy­cieli, peda­goga i psy­cho­loga z rodzi­cami ucznia celem zapo­bie­ga­nia nie­po­wo­dze­niom szkolnym cały rok wycho­wawcy,
nauczy­ciele, peda­gog, psycholog
wszy­scy uczniowie
Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie ze stre­sem, tremą itp. Warsz­taty radze­nia sobie ze stre­sem dla uczniów w ramach lek­cji wychowawczych II semestr wycho­wawca, peda­gog, psycholog według potrzeb
II. Pro­mo­cja zdrowia
Przed­sta­wia­nie zdro­wia jako istot­nej war­to­ści w życiu każ­dego człowieka Zdrowy styl życia – poga­danki, ankiety, ulotki i mate­riały edukacyjne cały rok peda­gog, wychowawcy,pielęgniarka szkolna wszyst­kie klasy
Kształ­to­wa­nie świa­do­mego sto­sunku do wła­snego ciała dzięki uzy­ski­wa­niu wie­dzy na temat jego funk­cjo­no­wa­nia i wła­ści­wego zaspo­ka­ja­nia jego potrzeb Lek­cje wycho­waw­cze, bio­lo­gii, wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie dostar­cza­jące wie­dzy na temat wła­snego ciała i jego potrzeb, dba­ło­ści o higienę osobistą cały rok wycho­wawcy, nauczy­ciel bio­lo­gii, wycho­wa­nia do życia w rodzinie klasy wg pro­gramu nauczania
Zdrowy styl odży­wia­nia – lek­cje biologii cały rok nauczy­ciel biologii klasy wg pro­gramu nauczania
Roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści wła­snych mecha­ni­zmów psy­chicz­nych, zwłasz­cza emo­cjo­nal­nych i ich wpływu namy­śle­nie i postępowanie Lek­cje wycho­waw­cze, zaję­cia z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkolnym cały rok peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy wszyst­kie klasy
Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy na temat cho­rób, ich przy­czyn oraz spo­so­bów zapo­bie­ga­nia im Lek­cje doty­czące pro­fi­lak­tyki cho­rób (przy oka­zji oma­wia­nia poszcze­gól­nych ukła­dów w ciele człowieka) cały rok nauczy­ciel bio­lo­gii, wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie, pie­lę­gniarka szkolna klasy wg pro­gramu nauczania
Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy na temat zacho­wań prozdrowotnych Roz­mowy i dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne podej­mo­wane przez pie­lę­gniarkę szkolną w cza­sie kon­tak­tów z uczniami cały rok pie­lę­gniarka szkolna wszyst­kie klasy
Zaję­cia z zakresu pierw­szej pomocy przedmedycznej cały rok nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycznego wg pro­gramu nauczania
Roz­wi­ja­nie intrap­sy­chicz­nych i inter­per­so­nal­nych umie­jęt­no­ści słu­żą­cych ochro­nie zdrowia Lek­cje wycho­wa­nia fizycz­nego poświę­cone tema­tyce zna­cze­nia aktyw­no­ści fizycz­nej dla zdro­wia czło­wieka, dba­ło­ści o zdrową postawę ciała, higie­nie osobistej cały rok nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycznego wszyst­kie klasy
Orga­ni­zo­wa­nie tur­nie­jów, imprez spor­to­wych w zakre­sie róż­nych dys­cy­plin spor­to­wych przez nauczy­cieli wycho­wa­nia fizycz­nego, jak np. Dzień Sportu cały rok nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­nego, wyzna­czeni nauczyciele wszyst­kie klasy
Zaję­cia na basenie cały rok wyzna­czeni nauczyciele wyzna­czone klasy
Pro­fi­lak­tyka wad postawy cały rok wszy­scy nauczyciele wszyst­kie klasy
III. Pro­fi­lak­tyka zacho­wań ryzykownych
Zapew­nie­nie uczniom bez­piecz­nych warun­ków prze­by­wa­nia w szkole i, pośred­nio, na wyjaz­dach z chórem Lek­cje wychowawcze cały rok wycho­wawcy według potrzeb
Uświa­da­mia­nie zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z zacho­wań ryzykownych Lek­cje wychowawcze cały rok wycho­wawcy wszyst­kie klasy
Kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych postaw wobec prze­mocy i naru­sza­nia prawa Zaję­cia dla uczniów pro­wa­dzone przez przed­sta­wi­ciela Straży Miejskiej I semestr wycho­wawcy klasy I-III
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści aser­tyw­nego odma­wia­nia i opie­ra­nia się pre­sji grupy Warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje intrap­sy­chiczne i inter­per­so­nalne – radze­nie sobie z „nie­chcia­nymi” emo­cjami, aser­tyw­ność itp. cały rok peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy klasy VII-VIII
Ucze­nie spo­so­bów radze­nia sobie ze skry­wa­nymi trud­no­ściami, kon­tro­lo­wa­nia i bez­piecz­nego odre­ago­wy­wa­nia wła­snych emocji Lek­cje wycho­waw­cze doty­czące radze­nia sobie ze stre­sem, tremą itp. cały rok peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy klasy IV-VIII
Zapo­zna­nie z przy­czy­nami, istotą oraz krótko– i dłu­go­fa­lo­wymi skut­kami uzależnienia Lek­cje bio­lo­gii doty­czące uza­leż­nień (alko­ho­lizm, uza­leż­nie­nie od niko­tyny, od środ­ków doraź­nie pod­no­szą­cych kon­dy­cję fizyczną orga­ni­zmu) oraz wpływu środ­ków che­micz­nych na orga­nizm człowieka I semestr nauczy­ciel biologii klasy wg pro­gramu nauczania
Lek­cje wycho­waw­cze poświę­cone pro­ble­mowi uzależnień cały rok peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy klasy VII-VIII
Pro­fi­lak­tyka anty­ni­ko­ty­nowa – zaję­cia dla uczniów cały rok psy­cho­log klasy VII-VIII
Wska­zy­wa­nie i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia w cza­sie wol­nym atrak­cyj­nych form aktyw­no­ści, które mogą sta­no­wić realną alter­na­tywę dla dzia­łań gro­żą­cych uzależnieniem Lek­cje wychowawcze cały rok wycho­wawcy wszyst­kie klasy
IV. Pro­mo­cja inte­gra­cji i umie­jęt­no­ści psychospołecznych
Roz­wi­ja­nie współ­pracy z rodzi­cami w celu ich inte­gra­cji i two­rze­nia dobrego wize­runku szkoły Spo­tka­nia z rodzi­cami pro­pa­gu­jące idee PSChJK cały rok dyrek­cja, peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy rodzice
Wytwo­rze­nie pozy­tyw­nej więzi uczniów ze szkołą Budo­wa­nie wspól­nych tra­dy­cji szkolnych cały rok peda­gog, psy­cho­log, wychowawcy wszyst­kie klasy
Kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych postaw społecznych Orga­ni­zo­wa­nie uro­czy­sto­ści szkol­nych dla uczniów i rodziców cały rok wycho­wawcy nauczyciele wszyst­kie klasy
Kształ­to­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne zachowanie Wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści Samo­rządu Uczniow­skiego, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie pro­mo­wa­nia wszel­kich form aktyw­no­ści uczniów na rzecz innych osób, szkoły oraz śro­do­wi­ska lokalnego cały rok opie­kun samo­rządu, wychowawcy ucznio­wie
Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych – wypo­wia­da­nia się i słu­cha­nia innych­Do­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia rela­cji interpersonalnych Wypra­co­wy­wa­nie, pro­pa­go­wa­nie i egze­kwo­wa­nie wła­ści­wych norm postępowania cały rok peda­gog, psy­cho­log, wycho­wawcy, nauczy­ciele, pra­cow­nicy obsługi wszyst­kie klasy
Ucze­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia ujaw­nio­nych pro­ble­mów i konfliktów Udział w pro­gra­mie pro­mo­cji zdro­wia psy­chicz­nego i umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych „Przy­ja­ciele Zippiego” cały rok psy­cho­log, wyzna­czony nauczyciel klasy I-II
Ucze­nie wyko­rzy­sty­wa­nia naby­tych umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych w codzien­nym życiu – także w szer­szej per­spek­ty­wie społecznej Warsz­taty roz­wi­ja­jące kom­pe­ten­cje komu­ni­ka­cyjne i interpersonalne cały rok peda­gog, psycholog według potrzeb

Poznań, 2014 r.
Prze­wod­ni­czący Rady Pedagogicznej