Regu­la­min rekru­ta­cji i przy­jęć do PSChJK

Regu­la­min rekru­ta­cji i przy­jęć uczniów
do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Pod­stawa prawna:

Ustawa z dnia 29 grud­nia 2015 r. o zmia­nie ustawy o sys­te­mie oświaty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURYDZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 r.
w spra­wie warun­ków i trybu przyj­mo­wa­nia uczniów do publicz­nych szkół i publicz­nych pla­có­wek arty­stycz­nych oraz prze­cho­dze­nia z jed­nych typów szkół do innych

1. O przy­ję­cie do klasy pierw­szej może ubie­gać się kan­dy­dat, który w danym roku kalen­da­rzo­wym koń­czy 7 lat. Na wnio­sek rodzi­ców naukę w szkole  może także roz­po­cząć dziecko, które w danym roku kalen­da­rzo­wym koń­czy 6 lat.

2. O przy­ję­cie do klasy VII (odpo­wia­da­ją­cej kla­sie I gim­na­zjum) może ubie­gać się kan­dy­dat, który w danym roku kalen­da­rzo­wym koń­czy nie wię­cej niż 14 lat.

3. Wnio­sek o przy­ję­cie do szkoły składa się w ter­mi­nie okre­ślo­nym przez dyrek­tora szkoły.

4. Usta­lony przez dyrek­tora ter­min skła­da­nia wnio­sku powi­nien obej­mo­wać co naj­mniej 14 dni, wyzna­czo­nych w okre­sie od dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca roku szkol­nego poprze­dza­ją­cego rok szkolny, na który prze­pro­wa­dzane jest postę­po­wa­nie rekrutacyjne.

5. Do wnio­sku rodzice kan­dy­data powinni dołą­czyć zaświad­cze­nie o lekar­skie o braku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia kształ­ce­nia w Szkole Chó­ral­nej wydane przez leka­rza spe­cja­li­stę w zakre­sie audio­lo­gii i fonia­trii oraz, w przy­padku kan­dy­data do klasy VII, zaświad­cze­nie o uczęsz­cza­niu do klasy szó­stej szkoły pod­sta­wo­wej lub (klasy szó­stej ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej I stopnia).

6. Dla kan­dy­da­tów do klasy pierw­szej prze­pro­wa­dza się bada­nie przy­dat­no­ści. Polega ono na spraw­dze­niu uzdol­nień muzycz­nych i pre­dys­po­zy­cji do nauki śpiewu.

7. Dla kan­dy­da­tów do klasy VII ogól­no­kształ­cą­cej prze­pro­wa­dza się egza­min wstępny.

8. Egza­min wstępny obej­muje:
a) egza­min prak­tyczny z przy­go­to­wa­nych przez kan­dy­data utwo­rów muzycz­nych (wyko­na­nie utwo­rów wokal­nych),
b) egza­min ogól­no­mu­zyczny, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem bada­nia pre­dys­po­zy­cji słuchowych.

9. W skład komi­sji rekru­ta­cyj­nej prze­pro­wa­dza­ją­cej bada­nie przy­dat­no­ści lub egza­min wstępny wcho­dzą nauczy­ciele szkoły.

10. Do szcze­gó­ło­wych zadań komi­sji rekru­ta­cyj­nej należy:
1) poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści infor­ma­cji o warun­kach rekru­ta­cji;
2) usta­le­nie zakresu i tema­tów odpo­wied­nio bada­nia przy­dat­no­ści lub egza­minu wstęp­nego;
3) poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szkoły w ter­mi­nie 7 dni od dnia prze­pro­wa­dze­nia bada­nia przy­dat­no­ści lub egza­minu wstęp­nego;
4) poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do szkoły w ter­mi­nie do dnia 5 sierp­nia roku szkol­nego poprze­dza­ją­cego rok szkolny, na który prze­pro­wa­dzane jest postę­po­wa­nie rekrutacyjne.

11. Kan­dy­daci zakwa­li­fi­ko­wani do klasy VII zostają przy­jęci do szkoły pod warun­kiem dostar­cze­nia naj­póź­niej do dnia 31 lipca roku szkol­nego poprze­dza­ją­cego rok szkolny, na który prze­pro­wa­dzane jest postę­po­wa­nie rekru­ta­cyjne — świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej, ogól­no­kształ­cą­cej szkoły muzycz­nej I stop­nia oraz zaświad­cze­nia o szcze­gó­ło­wych wyni­kach spraw­dzianu po kla­sie VI.

12. W przy­padku ubie­ga­nia się przez kan­dy­data o przy­ję­cie do PSChJK do klasy wyż­szej niż pierw­sza lub na semestr wyż­szy niż pierw­szy lub na rok kształ­ce­nia wyż­szy niż pierw­szy, a także w przy­padku prze­cho­dze­nia ucznia do PSCHJK z innej publicz­nej szkoły albo w przy­padku zło­że­nia przez kan­dy­data wnio­sku o przy­ję­cie do PSChJK w trak­cie roku szkol­nego, prze­pro­wa­dza się egza­min kwalifikacyjny.

13. Egza­min kwa­li­fi­ka­cyjny prze­pro­wa­dza się w ter­mi­nie prze­pro­wa­dza­nia odpo­wied­nio bada­nia przy­dat­no­ści lub egza­minu wstępnego.

14. Egza­min kwa­li­fi­ka­cyjny ma na celu spraw­dze­nie, czy pre­dys­po­zy­cje i poziom umie­jęt­no­ści kan­dy­data odpo­wia­dają pro­gra­mowi klasy lub seme­stru w PSChJK.

15. Warun­kiem prze­pro­wa­dze­nia egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego jest posia­da­nie szkołę moż­li­wo­ści przy­ję­cia kandydata.

16. W przy­padku prze­cho­dze­nia ucznia ze szkoły publicz­nej do PSCHJK lub w przy­padku wnio­sku kan­dy­data o przy­ję­cie w trak­cie roku szkol­nego ter­min prze­pro­wa­dze­nia egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego wyzna­cza dyrek­tor w ciągu 30 dni od daty zło­że­nia wniosku.

17. W skład komi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej prze­pro­wa­dza­ją­cej egza­min kwa­li­fi­ka­cyjny wcho­dzą nauczy­ciele szkoły.

18. Do szcze­gó­ło­wych zadań komi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej należy:
1) zawia­do­mie­nie kan­dy­data o ter­mi­nie egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego oraz poin­for­mo­wa­nie go o warun­kach prze­pro­wa­dze­nia oraz o tema­tycz­nym zakre­sie egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego;
2) spo­rzą­dze­nie pro­to­kołu prze­pro­wa­dzo­nego egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego zawie­ra­ją­cego w szcze­gól­no­ści ocenę pre­dys­po­zy­cji i poziomu umie­jęt­no­ści kan­dy­data;
3) prze­ka­za­nie pro­to­kołu dyrek­to­rowi szkoły.

19. Dyrek­tor szkoły na pod­sta­wie oceny pre­dys­po­zy­cji i poziomu umie­jęt­no­ści kan­dy­data, podej­muje decy­zję o przy­ję­ciu kan­dy­data do danej klasy, na dany semestr lub rok kształ­ce­nia w publicz­nej szkole lub publicz­nej pla­cówce arty­stycz­nej po przed­ło­że­niu przez kan­dy­data świa­dec­twa potwier­dza­ją­cego ukoń­cze­nie lub uzy­ska­nie pro­mo­cji do klasy odpo­wied­nio pro­gra­mowo niż­szej w sto­sunku do klasy, o przy­ję­cie do któ­rej kan­dy­dat się ubiegał.

20. Róż­nice pro­gra­mowe w zakre­sie zajęć edu­ka­cyj­nych wyni­ka­jące z oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa
w punk­cie 12 uczeń uzu­peł­nia na warun­kach usta­lo­nych przez nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych dane zaję­cia edukacyjne.

21. Jeżeli w publicz­nej szkole arty­stycz­nej, do któ­rej uczeń został przy­jęty, naucza się jako przed­miotu obo­wiąz­ko­wego języka obcego nowo­żyt­nego innego niż język obcy nowo­żytny, któ­rego uczeń uczył się w poprzed­niej szkole, a roz­kład zajęć unie­moż­li­wia mu uczęsz­cza­nie na zaję­cia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się danego języka obcego nowo­żyt­nego, wyrów­nu­jąc we wła­snym zakre­sie braki pro­gra­mowe do końca roku szkol­nego, albo
2) kon­ty­nu­ować we wła­snym zakre­sie naukę języka obcego nowo­żyt­nego, któ­rego uczył się w poprzed­niej szkole, albo
3) uczęsz­czać na zaję­cia z danego języka obcego nowo­żyt­nego w innej szkole.

22. Dla ucznia, który kon­ty­nu­uje we wła­snym zakre­sie naukę języka obcego nowo­żyt­nego jako przed­miotu obo­wiąz­ko­wego, prze­pro­wa­dza się egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny jest prze­pro­wa­dzany na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie warun­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów w publicz­nych szko­łach i pla­ców­kach artystycznych.

Poznań, 1 wrze­śnia 2014 r.