Szkolny zestaw pro­gra­mów naucza­nia 2018/2019

Szkolny zestaw pro­gra­mów naucza­nia PSChJK w roku szkol­nym 2018/19

Szkoła pod­sta­wowa
Klasy 1–3

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu  i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia W dro­dze do Wie­czer­nika. I-III  Św. Wojciech. S. Szpet,  D. Jackowiak   ChP 05/2011 1,2,3.
Edu­ka­cja wczesnoszkolna Pro­gram edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w kla­sach 1–3 szkoły pod­sta­wo­wej WSiP J. Hanisz  ChP 01/2017 1,2.
Tro­pi­ciele, mate­ria – 3. WSiP   A. Bana­siak,   E. Bura­kow­ska,   A. Bur­dziń­ska i in.  ChP 01/2016 3.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego kl.1-3  Nowa Era D. Sikora-Banasik  ChP 02/2017 1,2.
Pro­gram naucza­nia   j. angiel­skiego dla 1. etapu edu­ka­cyj­nego szkoła pod­sta­wowa klasy 1–3.  Mac­mil­lan Polska I. Stu­dziń­ska i in. ChP 01/2015 3.

Szkoła pod­sta­wowa
Klasy 4–8

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu  i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia Poznaję. IV-VI  Św. Wojciech S. Szpet,  D. Jackowiak   ChP 06/2011 4,5,6.
Reli­gia   Pójść za Jezu­sem Chry­stu­sem  Św. Wojciech Red. J. Szpet,  D. Jackowiak   ChG 11/2012 7,8.
  Język polski Mię­dzy nami. Pro­gram naucza­nia języka pol­skiego w szkole pod­sta­wo­wej w kla­sach 4–8. GWO J. Piasta-Siechowicz  i in.  ChP 03/2017 4,5,7,8.
Teraz pol­ski!  Nowa Era A Kli­mo­wicz,  A. Brząkalik  ChP 03/2012 6.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia j ł y pod­sta­wo­wej.  Nowa Era K. Niedź­wiedź  i in.  ChP 04/2017 4,5,7,8.
Pro­gram naucza­nia   j. angiel­skiego dla II etapu kształ­ce­nia klasy IV-VI, szkoła pod­sta­wowa. Nowa Era D. Wosiń­ska  ChP 04/2012 6.
Język nie­miecki Pro­gram naucza­nia języka obcego w kla­sach 4–8 szkoły pod­sta­wo­wej. PWN Wydaw­nic­two Szkolne S. Rapacka,  K. Wójcik ChP 05/2017 4,5,7,8.
Pro­gram naucza­nia j. nie­miec­kiego dla klas IV-VI szkoły pod­sta­wo­wej z kon­ty­nu­acją w gim­na­zjum. PWN S. Rapacka ChP 05/2012 6.
Histo­ria Wczo­raj i dziś. Pro­gram naucza­nia histo­rii w kla­sach 4–8 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era T. Mać­kow­ski ChP 06/2017  4,5,7,8.
Histo­ria  i społeczeństwo My i histo­ria. Pro­gram naucza­nia ogól­nego histo­rii i spo­łe­czeń­stwa w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era B. Olszew­ska,  W. Surdyk-Fertsch ChP 02/2015 6.
Przy­roda Tajem­nice przy­rody Pro­gram naucza­nia przy­rody w kla­sie 4 szkoły pod­sta­wo­wej.  Nowa Era J. Golanko ChP 07/2017 4.
Pro­gram naucza­nia przy­rody w szkole pod­sta­wo­wej Tajem­nice przy­rody.  Nowa Era J. Golanko ChP 03/2015 6.
Mate­ma­tyka Pro­gram naucza­nia. Mate­ma­tyka wok ół nas. Klasy 4–7. WSiP B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski ChP 08/2017 4.
Mate­ma­tyka z plu­sem. Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej. GWO M. Juce­wicz,  M. Kar­piń­ski, J. Lech ChP 02/2013 6.
Mate­ma­tyka z plu­sem. Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w kla­sach 4–8 w szkole pod­sta­wo­wej. GWO M. Juce­wicz,  M. Kar­piń­ski, J. Lech ChP 13/2017 5,7,8.
Infor­ma­tyka Infor­ma­tyka. Szkoła podstawowa. W. Kra­nas i in. ChP 09/2017 4.5,7,8.
Zaję­cia komputerowe Pro­gram naucza­nia zajęć kom­pu­te­ro­wych w szkole pod­sta­wo­wej.  Nowa Era M. Kęska ChP 04/2015 6.
Tech­nika Bądź bez­pieczny na dro­dze. Karta rowe­rowa. WSiP B. Bogacka-Osi Łazuchiewicz ChP 10/2017 4.
Tech­nika Pro­gram naucza­nia przed­miotu zaję­cia tech­niczne dla klas IV-VI szkoły pod­sta­wo­wej TECHNIKA NA CO DZIEŃ E. Bubak,  E. Królicka ChP 01/2018 5.
Pla­styka Do dzieła! Pro­gram naucza­nia pla­styki w kla­sach 4–7.  Nowa Era M. Ipczyń­ska ‚  N. Mrozkiewicz. ChP 11/2017 4,5,7.
Wycho­wa­nie fizyczne Pro­gram wycho­wa­nia fizycz­nego dla klas 4–6 Zdro­wie, Sport, Rekreacja U. Kier­czak ChP 12/2017 4,5.
Pro­gram wycho­wa­nia fizycz­nego dla klas 4–6 Zdro­wie, Sport, Rekreacja S. Żołyń­ski ChP 12/2012 6
Ruch — zdro­wie dla każ­dego. Dla IIIII etapu edukacyjnego S. Żołyń­ski ChP 19/2017 7,8.
Wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia dla klas 4–8 szkoły podstawowej B. Strze­mieczna ChP 18/2017 4,5,6,7,8.
Bio­lo­gia Pro­gram naucza­nia bio­lo­gii w kla­sach 5–8 szkoły pod­sta­wo­wej. Puls życia  A. Zdziennicka ChP 14/2017 5,7,8.
Fizyka Świat fizyki Pro­gram naucza­nia fizyki w kla­sach 7–8 szkoły pod­sta­wo­wej WSiP B. Sagnow­ska   ChP 15/2017 7,8.
Che­mia Pro­gram naucza­nia che­mii w szkole pod­sta­wo­wej Che­mia Nowej Ery T. Kula­wik ‚  M. Litwin   ChP 16/2017 7,8.
Geo­gra­fia Geo­gra­fia. Pro­gram naucza­nia. Szkoła pod­sta­wowa klasy 5–8. A. Gło­wacz i in.   ChP 17/2017 5,7,8.
Edu­ka­cja dla bezpieczeństwa Pro­gram naucza­nia edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w szkole pod­sta­wo­wej Żyję i dzia­łam bezpiecznie. J. Słoma     ChP 02/2018 8.
WOS Pro­gram naucza­nia, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie. WSIP P. Krze­sicki,  P. Kur ChP 03/2018 8.

Gim­na­zjum
Klasy 9

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu  i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia Pójść za Jezu­sem Chry­stu­sem  Św. Wojciech Red. J. Szpet,  D. Jackowiak ChG 11/2012 9.
Język pol­ski Słowa na cza­sie. Pro­gram naucza­nia j. pol­skiego w kla­sach I-III gim­na­zjum.  Nowa Era M. Chmiel i in. ChG 01/2012 9.
Histo­ria Histo­ria– pro­gram naucza­nia  w gim­na­zjum.  Nowa Era A. Kowal ChG 01/2015 9.
WOS Bli­żej świata. Pro­gram naucza­nia wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w gim­na­zjum. Nowa Era M. Wesołowska-Starnawska,
W. Starnawski
ChG 02/2015 9.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego dla klas I-III. Kurs kon­ty­nu­acyjny III.1  Express Publishing M. Kłow­ska ChG 02/2009 9.
Język nie­miecki Pro­gram naucza­nia j. nie­miec­kiego w kla­sach I-III gim­na­zjum. Kurs kon­ty­nu­acyjny.  PWN S. Rapacka ChG 02/2012 9.
Mate­ma­tyka Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w gim­na­zjum  Nowa Era U. Kier­czak ChG 03/2015 9.
Fizyka Pro­gram naucza­nia fizyki w gim­na­zjum Spo­tka­nia z fizyką   Nowa Era G. Francuz-Ornat,   T. Kulawik ChG 04/2015 9.
Che­mia Pro­gram naucza­nia Che­mia Nowej Ery T. Kula­wik,   M. Litwin ChG 05/2015 9.
Bio­lo­gia Pro­gram naucza­nia Puls życia Nowa Era A. Zdzier­nicka ChG 06/2015 9.
Geo­gra­fia Pro­gram naucza­nia geo­gra­fii   dla gim­na­zjum.  Pla­neta Nowa  Nowa Era E.M. Tuz,  D. Szczypiński ChG 05/2010 9.
Wycho­wa­nie fizyczne Ruch — zdro­wie dla każ­dego. Dla IIIII etapu edukacyjnego S. Żołyń­ski ChG 09/2015 9.
Edu­ka­cja dla bezpieczeństwa Pro­gram naucza­nia edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w gim­na­zjum. WSiP B. Bre­it­kopf,  D. Czyżów ChG 01/2014 9.
Wycho­wa­nie do życia w rodzinie Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia  dla klas I-III gimnazjum M. Sitar­ska,  B. Strzemieczna ChG 10/2012 9.

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCHROKU SZKOLNYM 2018/2019

l.p. Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
1. Kształ­ce­nie słuchu Pro­gram naucza­nia wg Marii Wacholc — “Kształ­ce­nie słu­chu ele­men­tarne. Pro­gram naucza­nia przed­miotu w kla­sach I - VI szkół muzycz­nych I stop­nia i ogól­no­kształ­cą­cych szkół muzycz­nych I stopnia”. opra­co­wa­nie Jan Leh­mann, Marta Grudzińska ChM 01/2017 1,2,3,4,5,6
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Kształ­ce­nie słu­chu w kla­sach VII-IX PSChJK Jan Leh­mann ChM01a/2017 7,8
Kształ­ce­nie słu­chu. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 01/2016 9
2. Ryt­mika Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2016 3
Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2017 1,2
3. Audy­cje muzyczne Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2017 4,5
Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2016 6
4. Lite­ra­tura muzyczna Pro­gram naucza­nia przed­miotu Lite­ra­tura muzyczna w szko­łach muzycz­nych II st. Dorota Kali­now­ska ChM 04/2017 7,8
5. Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Jan Leh­mann ChM 05/2017 7,8
6. Histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną Histo­ria muzyki. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 05/2016 9
7. Har­mo­nia Har­mo­nia. Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Jan Leh­mann ChM07/2016 9
8. Pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego Pro­gram naucza­nia przed­miotu Pod­stawy dyry­go­wa­nia chó­ral­nego dla PSChJK Jaro­sław Krenz ChM 08/2016 9
Pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego Pro­gram naucza­nia przed­miotu Pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego Piotr Lewan­dow­ski ChM 10/2017 7,8
9. Zespół wokalny Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zespół wokalny Jan Leh­mann, Piotr Lewandowski ChM 06/2017 3–9
10. Emi­sja głosu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Emi­sja głosu dla PSChJK Euge­niusz Zdański ChM 07/2017 4–9
11. Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Joanna Sza­bla ChM 09/2017 7,8
Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Euge­niusz Zdański ChM 09/2016 9
12. Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas I-III Sła­wo­mira Raczyńska ChM 08/2017 1, 2, 3
Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas IV-VI Laura Stie­ler ChM 08a/2017 4, 5, 6
13. For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu For­te­pian dodat­kowy dla klas
I-VIII
Kata­rzyna Kujawa, Renata Sikorska ChM14/2017 1–8
For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu For­te­pian dodat­kowy dla PSChJK Kata­rzyna Rajew­ska uakt. A. Olszewski ChM10/2016 9
14. Flet — instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Emi­lia Mieczkowska ChM15/2017 5,6,7,8
Flet – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Emi­lia Mieczkowska ChM11/2016 9
15. Trąbka – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Adam Brzy­ski uakt. L. Kaczor ChM12/2016 9
16. Sak­so­fon – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski ChM18/2017 5,6,7
Sak­so­fon – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski ChM13/2016 9
17. Gitara – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Woj­ciech Winiarski ChM19/2017 5,6,7,8
Gitara — instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Artur Nagrodzki ChM14/2016 9
18. Per­ku­sja –instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Piotr Tro­ja­now­ski ChM20/2017 5,6,8
Perkusja-instrument dodat­kowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Piotr Tro­ja­now­ski ChM15/2016 9
19. Skrzypce – instru­ment dodatkowy Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Nata­lia Trojanowska ChM22/2017 8