Pro­gramy nauczania

Szkolny zestaw pro­gra­mów naucza­nia PSChJK
w roku szkol­nym 2016/17

Szkoła pod­sta­wowa
Klasy 1–3

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł pro­gramu
i wydawnictwo

Autor

Numer
w szkol­nym zestawie

Obo­wią­zuje
w klasach

Reli­gia

W dro­dze do Wie­czer­nika. I-III
Św. Wojciech.

S. Szpet,D. Jackowiak

ChP 05/2011

1,2,3.

Edu­ka­cja wczesnoszkolna

Tro­pi­ciele, mate­riał edu­ka­cyjny.
Klasy 1–3.
WSiP

A. Bana­siak,
E. Bura­kow­ska,
A. Bur­dziń­ska
i in.

ChP 01/2016

1.

Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna. Pro­gram edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej
„ Ćwi­cze­nia z pomy­słem”
MEN

J.Brzózka i in.

ChP 01/2014

2,3.

Język angiel­ski

Pro­gram naucza­nia
j. angiel­skiego dla 1. etapu edu­ka­cyj­nego szkoła pod­sta­wowa klasy 1–3.
Mac­mil­lan Polska

I. Stu­dziń­ska
i in.

ChP 01/2015

1,2,3.

Szkoła pod­sta­wowa
Klasy 4–6

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł pro­gramu
i wydawnictwo

Autor

Numer
w szkol­nym zestawie

Obo­wią­zuje
w klasach

Reli­gia

Poznaję Boga i w niego wie­rzę. IV-VI
Św. Wojciech,

S. Szpet,
D. Jackowiak

ChP 06/2011

4,5,6.

Język pol­ski

Teraz pol­ski!
Nowa Era

A Kli­mo­wicz,
A. Brząkalik

ChP 03/2012

4,5,6.

Język angiel­ski

Pro­gram naucza­nia
j. angiel­skiego dla II etapu kształ­ce­nia, klasy IV-VI, szkoła pod­sta­wowa
Nowa Era

D. Wosiń­ska

ChP 04/2012

4,5,6.

Język nie­miecki

Pro­gram naucza­nia
j. nie­miec­kiego dla klas IV-VI szkoły pod­sta­wo­wej z kon­ty­nu­acją w gimnazjum.15
PWN

S. Rapacka

ChP 05/2012

4,5,6.

Histo­ria
i społeczeństwo

Pro­gram naucza­nia histo­rii i spo­łe­czeń­stwa w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej.
WSiP

M. Lis

ChP 06/2012

6.

My i histo­ria. Pro­gram naucza­nia ogól­nego histo­rii i spo­łe­czeń­stwa
w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej
Nowa Era

B. Olszew­ska,
W. Surdyk-Fertsch

ChP 02/2015

4,5.

Przy­roda

Pro­gram naucza­nia przy­rody w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej.
II etap edu­ka­cyjny WSiP

B. Sien­kie­wicz,
H. Bin­kie­wicz,
U. Depczyk

ChP 07/2012

6.

Pro­gram naucza­nia przy­rody w szkole pod­sta­wo­wej Tajem­nice przy­rody.
Nowa Era

J. Golanko

ChP 03/2015

4,5.

Mate­ma­tyka

Mate­ma­tyka z plu­sem. Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej.
GWO

M. Juce­wicz,
M. Kar­piń­ski,
J. Lech

ChP 02/2013

4,5,6.

Zaję­cia komputerowe

Pro­gram naucza­nia infor­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej „Lek­cje
z kom­pu­te­rem”. WSiP

W. Kra­nas

ChP 10/2012

6.

Pro­gram naucza­nia zajęć kom­pu­te­ro­wych w szkole pod­sta­wo­wej
Nowa Era

M. Kęska

ChP 04/2015

4,5.

Zaję­cia techniczne

Jak to działa? Pro­gram naucza­nia ogól­nego zajęć tech­nicz­nych w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej.
Nowa Era

L. Łabecki

ChP 05/2015

4,5.

Pla­styka

Pro­gram naucza­nia pla­styki kl. IVVI szkoły pod­sta­wo­wej.
Nowa Era

J. Lukas, K. Onak

ChP 06/2015

4,5.

Wycho­wa­nie fizyczne

Autor­ski pro­gram wycho­wa­nia fizycz­nego, szkoła pod­sta­wowa IV-VI. Wycho­wa­nie fizyczne bliż­sze war­to­ściom.
Korepetytor

A. Roma­now­ska

ChP 12/2012

4,5,6.

Wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia
w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia dla klas V-VI szkoły podstawowej

B. Strze­mieczna

ChP 03/2013

5,6.

Gim­na­zjum
Klasy 7–9

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł pro­gramu
i wydawnictwo

Autor

Numer
w szkol­nym zestawie

Obo­wią­zuje
w klasach

Reli­gia

Pójść za Jezu­sem Chry­stu­sem
Św. Wojciech

Red. J. Szpet,
D. Jackowiak

ChG 11/2012

7,8,9.

Język pol­ski

Słowa na cza­sie. Pro­gram naucza­nia
j. pol­skiego
w kla­sach I-III gim­na­zjum.
Nowa Era

M. Chmiel i in.

ChG 01/2012

7,8,9.

Histo­ria

Pro­gram naucza­nia histo­rii
w gim­na­zjum
WSiP

A. Plumińska-Mieloch,
K. Błachowska

ChG 03/2012

9.

Histo­ria– pro­gram naucza­nia
w gim­na­zjum.
Nowa Era

A. Kowal

ChG 01/2015

7,8.

WOS

Dziś i jutro, pro­gram naucza­nia ogól­nego wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w kla­sach I-III gim­na­zjum
WSiP

T. Kowa­lew­ska

ChG 04/2009

9.

Bli­żej świata. Pro­gram naucza­nia wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie
w gim­na­zjum.
Nowa Era

M. Wesołowska-Starnawska,
W. Starnawski

ChG 02/2015

7,8.

Język angiel­ski

Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego dla klas I-III. Kurs kon­ty­nu­acyjny III.1
Express Publishing

M. Kębłow­ska

ChG 02/2009

7,8,9.

Język nie­miecki

Pro­gram naucza­nia
j. nie­miec­kiego w kla­sach I-III gim­na­zjum. Kurs kon­ty­nu­acyjny.
PWN

S. Rapacka

ChG 02/2012

7,8,9.

Mate­ma­tyka

Mate­ma­tyka z plu­sem. Gim­na­zjum
GWO

M. Juce­wicz,
M. Kar­piń­ski,
J. Lech

ChG 01/2013

9.

Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki
w gim­na­zjum
Nowa Era

U. Kier­czak

ChG 03/2015

7,8.

Fizyka

Pro­gram naucza­nia
WSiP

J. Poznań­ska,
M. Rowińska

ChG 06/2012

9.

Pro­gram naucza­nia fizyki w gim­na­zjum Spo­tka­nia z fizyką
Nowa Era

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik

ChG 04/2015

7,8.

Che­mia

Pro­gram naucza­nia che­mii w gim­na­zjum
WSiP

H. Guliń­ska,
J. Smolińska

ChG 07/2012

9.

Pro­gram naucza­nia Che­mia Nowej Ery

T. Kula­wik,
M. Litwin

ChG 05/2015

7,8.

Bio­lo­gia

Pro­gram naucza­nia bio­lo­gii
dla gim­na­zjum
WSiP

E. Kłos i in.

ChG 04/2012

9.

Pro­gram naucza­nia Puls życia
Nowa Era

  1. Zdzier­nicka

ChG 06/2015

7,8.

Geo­gra­fia

Pro­gram naucza­nia geo­gra­fii
dla gim­na­zjum.
Pla­neta Nowa
Nowa Era

E.M. Tuz,
D. Szczypiński

ChG 05/2010

7,8,9.

Pla­styka

Sztuka two­rze­nia
Nowa Era

M. Ipczyń­ska ,
N. Mrozkowiak

ChG 07/2015

7.

Infor­ma­tyka

Pro­gram naucza­nia infor­ma­tyki
w gim­na­zjum. Infor­ma­tyka
dla Cie­bie.
Nowa Era

E. Fili­no­wicz

ChG 08/2015

7,8.

Wycho­wa­nie fizyczne

Wycho­wa­nie fizyczne
z ele­men­tami edu­ka­cji olim­pij­skiej.
eMPi

M. Bro­ni­kow­ska,
M. Bronikowski

ChG 10/2009

9.

Kon­cep­cja edu­ka­cji fizycz­nej. Zdro­wie– Sport-Rekreacja.
Impuls

U. Kier­czak

ChG 09/2015

7,8.

Edu­ka­cja dla bezpieczeństwa

Pro­gram naucza­nia edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w gim­na­zjum.
WSiP

B. Bre­it­kopf,
D. Czyżów

ChG 01/2014

9.

Wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia
dla klas I-III gim­na­zjum
WSiP

M. Sitar­ska,
B. Strzemieczna

ChG 10/2012

7,8,9.