Pro­gramy nauczania

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCHROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Kształ­ce­nie słuchu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Kształ­ce­nie słu­chu, prze­zna­czony dla uczniów klas I-VI szkół muzycz­nych i ogól­no­kształ­cą­cych szkół muzycz­nych I stopnia Maria Wacholc ChM 01/2017 1,4
Kształ­ce­nie słuchu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Kształ­ce­nie słu­chu w kla­sach VII-IX PSChJK Jan Leh­mann ChM 01a/2017 7
Kształ­ce­nie słu­chu. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK ChM 01/2016 2, 3, 5, 6, 8, 9
Ryt­mika Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2016 2,3
Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2017 1
Audy­cje muzyczne Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2017 4
Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2016 5,6
Lite­ra­tura muzyczna Pro­gram naucza­nia przed­miotu Lite­ra­tura muzyczna w szko­łach muzycz­nych II stopnia Dorota Kali­now­ska ChM 04/2017 7
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Lite­ra­tura muzyczna dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 04/2016 8
Histo­ria muzyki Histo­ria muzyki. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 05/2016 9
Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Wie­sław Mieczkowski ChM 06/2016 8
Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Wie­sław Mieczkowski ChM 05/2017 7
Har­mo­nia Har­mo­nia. Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 07/2016 9
Pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego Pro­gram naucza­nia przed­miotu Pod­stawy dyry­go­wa­nia chó­ral­nego dla PSChJK Jaro­sław Krenz ChM 08/2016 9
Zespół wokalny Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zespół wokalny dla PSChJK Piotr Lewan­dow­ski ChM 06/2017 3–9
Emi­sja głosu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Emi­sja głosu dla PSChJK Euge­niusz Zdański ChM 07/2017 4–9
Dyk­cja i inter­pre­ta­cja
z ele­men­tami gry aktorskiej
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Euge­niusz Zdański ChM 09/2016 8,9
Dyk­cja i inter­pre­ta­cja
z ele­men­tami gry aktorskiej
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Joanna Sza­bla ChM08/2017 7
Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas I-III Edyta Mucho­wiecka Sła­wo­mira Raczyńska ChM 09/2017 2, 3
Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas IV-VI Laura Stie­ler ChM09 a/2017 4, 5, 6
Śpiew solowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu Śpiew solowy Euge­niusz Zdański ChM10/2016 9
For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu For­te­pian dodat­kowy dla klas I-VIII Kata­rzyna Kujawa, Renata Sikorska ChM10/2017 1 — 8
For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK klasy I-IX Kata­rzyna Rajewska ChM11/2016 9
Flet Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Emi­lia Mieczkowska ChM11/2017 7, 8, 9
Klar­net Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski ChM12/2017 7, 8, 9
Trąbka Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Leszek Kaczor ChM13/2017 7, 8, 9
Sak­so­fon Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski CHM14/2017 7, 8, 9
Gitara Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Woj­ciech Winiarski ChM15/2017 7, 8, 9
Per­ku­sja Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Piotr Tro­ja­now­ski ChM16/2017 7, 8, 9
Skrzypce Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Nata­lia Trojanowska ChM17/2017 7, 8, 9

Poznań, 14.09.2017 r.