Pro­gramy nauczania

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCHROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Kształ­ce­nie słuchu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Kształ­ce­nie słu­chu, prze­zna­czony dla uczniów klas I-VI szkół muzycz­nych i ogól­no­kształ­cą­cych szkół muzycz­nych I stopnia Maria Wacholc ChM 01/2017 1,4
Kształ­ce­nie słuchu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Kształ­ce­nie słu­chu w kla­sach VII-IX PSChJK Jan Leh­mann ChM 01a/2017 7
Kształ­ce­nie słu­chu. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK ChM 01/2016 2, 3, 5, 6, 8, 9
Ryt­mika Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2016 2,3
Ryt­mika. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Anna Gło­wacka ChM 02/2017 1
Audy­cje muzyczne Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2017 4
Audy­cje muzyczne. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Joanna Macie­jow­ska ChM 03/2016 5,6
Lite­ra­tura muzyczna Pro­gram naucza­nia przed­miotu Lite­ra­tura muzyczna w szko­łach muzycz­nych II stopnia Dorota Kali­now­ska ChM 04/2017 7
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Lite­ra­tura muzyczna dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 04/2016 8
Histo­ria muzyki Histo­ria muzyki. Pro­gram naucza­nia dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 05/2016 9
Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Wie­sław Mieczkowski ChM 06/2016 8
Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Wie­sław Mieczkowski ChM 05/2017 7
Har­mo­nia Har­mo­nia. Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Jan Leh­mann ChM 07/2016 9
Pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego Pro­gram naucza­nia przed­miotu Pod­stawy dyry­go­wa­nia chó­ral­nego dla PSChJK Jaro­sław Krenz ChM 08/2016 9
Zespół wokalny Pro­gram naucza­nia przed­miotu Zespół wokalny dla PSChJK Piotr Lewan­dow­ski ChM 06/2017 3–9
Emi­sja głosu Pro­gram naucza­nia przed­miotu Emi­sja głosu dla PSChJK Euge­niusz Zdański ChM 07/2017 4–9
Dyk­cja i inter­pre­ta­cja
z ele­men­tami gry aktorskiej
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Euge­niusz Zdański ChM 09/2016 8,9
Dyk­cja i inter­pre­ta­cja
z ele­men­tami gry aktorskiej
Pro­gram naucza­nia przed­miotu Dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej Joanna Sza­bla ChM08/2017 7
Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas I-III Edyta Mucho­wiecka Sła­wo­mira Raczyńska ChM 09/2017 2, 3
Chór Pro­gram naucza­nia przed­miotu Chór dla klas IV-VI Laura Stie­ler ChM09 a/2017 4, 5, 6
Śpiew solowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu Śpiew solowy Euge­niusz Zdański ChM10/2016 9
For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu For­te­pian dodat­kowy dla klas I-VIII Kata­rzyna Kujawa, Renata Sikorska ChM10/2017 1 — 8
For­te­pian dodatkowy Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK klasy I-IX Kata­rzyna Rajewska ChM11/2016 9
Flet Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Emi­lia Mieczkowska ChM11/2017 7, 8, 9
Klar­net Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski ChM12/2017 7, 8, 9
Trąbka Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Leszek Kaczor ChM13/2017 7, 8, 9
Sak­so­fon Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Sła­wo­mir Heinrychowski CHM14/2017 7, 8, 9
Gitara Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Woj­ciech Winiarski ChM15/2017 7, 8, 9
Per­ku­sja Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Piotr Tro­ja­now­ski ChM16/2017 7, 8, 9
Skrzypce Pro­gram naucza­nia przed­miotu dla PSChJK Nata­lia Trojanowska ChM17/2017 7, 8, 9

Szkolny zestaw pro­gra­mów naucza­nia PSChJK w roku szkol­nym 2017/18

Szkoła pod­sta­wowa Klasy 1–3

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia W dro­dze do Wie­czer­nika. I-III. Św. Wojciech. S. Szpet, D. Jackowiak ChP 05/2011 1,2,3.
Edu­ka­cja wczesnoszkolna Pro­gram edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w kla­sach 1–3 szkoły pod­sta­wo­wej. WSiP J. Hanisz ChP 01/2017 1
Tro­pi­ciele, mate­riał edu­ka­cyjny. Klasy 1–3. WSiP A. Bana­siak, E. Bura­kow­ska, A. Bur­dziń­ska i in. ChP 01/2016 2.
Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna. Pro­gram edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej „ Ćwi­cze­nia z pomy­słem” MEN J.Brzózka i in. ChP 01/2014 3.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego kl.1–3. Nowa Era D. Sikora-Banasik ChP 02/2017 1
Pro­gram naucza­nia j. angiel­skiego dla 1. etapu edu­ka­cyj­nego szkoła pod­sta­wowa klasy 1–3. Mac­mil­lan Polska I. Stu­dziń­ska i in. ChP 01/2015 2,3.

 

Szkoła pod­sta­wowa Klasy 4–7

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia Poznaję Boga i w niego wie­rzę. IV-VI. Św. Wojciech, S. Szpet, D. Jackowiak ChP 06/2011 4,5,6.
Język pol­ski Mię­dzy nami. Pro­gram naucza­nia języka pol­skiego w szkole pod­sta­wo­wej w kla­sach 4–8. GWO J. Piasta-Siechowicz i in. ChP 03/2017 4,7.
Teraz pol­ski! Nowa Era A Kli­mo­wicz, A. Brząkalik ChP 03/2012 5,6.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego dla II etapu edu­ka­cyj­nego w kla­sach 4–8 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era K. Niedź­wiedź i in. ChP 04/2017 4,7.
Pro­gram naucza­nia j. angiel­skiego dla II etapu kształ­ce­nia, klasy IV-VI, szkoła pod­sta­wowa Nowa Era D. Wosiń­ska ChP 04/2012 5,6.
Język nie­miecki Pro­gram naucza­nia języka obcego w kla­sach 4–8 szkoły pod­sta­wo­wej. PWN Wydaw­nic­two Szkolne S. Rapacka, K. Wójcik ChP 05/2017 4,7.
Pro­gram naucza­nia j. nie­miec­kiego dla klas IV-VI szkoły pod­sta­wo­wej z kon­ty­nu­acją w gimnazjum.15. PWN S. Rapacka ChP 05/2012 5,6.
Histo­ria Wczo­raj i dziś. Pro­gram naucza­nia histo­rii w kla­sach 4–8 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era T. Mać­kow­ski ChP 06/2017 4,7.
Histo­ria i społeczeństwo My i histo­ria. Pro­gram naucza­nia ogól­nego histo­rii i spo­łe­czeń­stwa w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era B. Olszew­ska, W. Surdyk-Fertsch ChP 02/2015 5,6.
Przy­roda  Tajem­nice przy­rody Pro­gram naucza­nia przy­rody w kla­sie 4 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era J. Golanko ChP 07/2017 4.
Pro­gram naucza­nia przy­rody w szkole pod­sta­wo­wej Tajem­nice przy­rody. Nowa Era J. Golanko ChP 03/2015 5,6.
Mate­ma­tyka Pro­gram naucza­nia. Mate­ma­tyka wokół nas. Klasy 4–7. WSiP B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski ChP 08/2017 4.
Mate­ma­tyka z plu­sem. Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej. GWO M. Juce­wicz, M. Kar­piń­ski, J. Lech ChP 02/2013 5,6.
Mate­ma­tyka z plu­sem. Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w kla­sach 4–8 w szkole pod­sta­wo­wej. GWO M. Juce­wicz, M. Kar­piń­ski, J. Lech ChP 13/2017 7.
Infor­ma­tyka Infor­ma­tyka. Szkoła podstawowa. W. Kra­nas i in. ChP 09/2017 4.7.
Zaję­cia komputerowe Pro­gram naucza­nia zajęć kom­pu­te­ro­wych w szkole pod­sta­wo­wej Nowa Era M. Kęska ChP 04/2015 5,6.
Tech­nika Bądź bez­pieczny  na dro­dze. Karta rowe­rowa. WSiP B. Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz ChP 10/2017 4.
Zaję­cia techniczne Jak to działa? Pro­gram naucza­nia ogól­nego zajęć tech­nicz­nych w kla­sach 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era L. Łabecki ChP 05/2015 5,6.
Pla­styka Do dzieła! Pro­gram naucza­nia pla­styki w kla­sach 4–7 . Nowa Era M. Ipczyń­ska , N. Mrozkiewicz. ChP 11/2017 4,7.
Pro­gram naucza­nia pla­styki kl. IVVI szkoły pod­sta­wo­wej. Nowa Era J. Lukas, K. Onak ChP 06/2015 5.
Wycho­wa­nie fizyczne Pro­gram wycho­wa­nia fizycz­nego dla klas 4–6 Zdro­wie, Sport, Rekreacja U. Kier­czak ChP 12/2017 4
Ruch — zdro­wie dla każ­dego. Dla IIIII etapu edukacyjnego S. Żołyń­ski ChP 12/2012 5,6
Ruch — zdro­wie dla każ­dego 2. Dla IIIII etapu edukacyjnego S. Żołyń­ski ChP 19/2017 7
Wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia dla klas V-VI szkoły podstawowej B. Strze­mieczna ChP 03/2013 5,6.
Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia dla klas 4–8 szkoły podstawowej B. Strze­mieczna ChP 18/2017 7.
Bio­lo­gia Pro­gram naucza­nia bio­lo­gii  w kla­sach 5–8 szkoły pod­sta­wo­wej     Puls życia A. Zdzien­nicka ChP 14/2017 7.
Fizyka Świat fizyki Pro­gram naucza­nia fizyki w kla­sach 7–8 szkoły pod­sta­wo­wej WSiP B. Sagnow­ska ChP 15/2017 7.
Che­mia Pro­gram naucza­nia che­mii w szkole pod­sta­wo­wej Che­mia Nowej Ery T. Kula­wik , M. Litwin ChP 16/2017 7.
Geo­gra­fia Geo­gra­fia. Pro­gram naucza­nia. Szkoła pod­sta­wowa klasy 5–8. A. Gło­wacz i in. ChP 17/2017 7.

 

Gim­na­zjum Klasy 8–9

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł pro­gramu i wydawnictwo Autor Numer w szkol­nym zestawie Obo­wią­zuje w klasach
Reli­gia Pójść za Jezu­sem Chry­stu­sem Św. Wojciech Red. J. Szpet, D. Jackowiak ChG 11/2012 8,9.
Język pol­ski Słowa na cza­sie. Pro­gram naucza­nia j. pol­skiego w kla­sach I-III gimnazjum.Nowa Era M. Chmiel i in. ChG 01/2012 8,9.
Histo­ria Histo­ria– pro­gram naucza­nia w gim­na­zjum. Nowa Era A. Kowal ChG 01/2015 8,9.
WOS Bli­żej świata. Pro­gram naucza­nia wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w gim­na­zjum. Nowa Era M. Wesołowska-Starnawska, W. Starnawski ChG 02/2015 8,9.
Język angiel­ski Pro­gram naucza­nia języka angiel­skiego dla klas I-III. Kurs kon­ty­nu­acyjny III.1. Express Publishing M. Kębłow­ska ChG 02/2009 8,9.
Język nie­miecki Pro­gram naucza­nia j. nie­miec­kiego w kla­sach I-III gim­na­zjum. Kurs kon­ty­nu­acyjny. PWN S. Rapacka ChG 02/2012 8,9.
Mate­ma­tyka Pro­gram naucza­nia mate­ma­tyki w gim­na­zjum. Nowa Era U. Kier­czak ChG 03/2015 8,9.
Fizyka Pro­gram naucza­nia fizyki w gim­na­zjum Spo­tka­nia z fizyką. Nowa Era G. Francuz-Ornat, T. Kulawik ChG 04/2015 8,9.
Che­mia Pro­gram naucza­nia Che­mia Nowej Ery T. Kula­wik, M. Litwin ChG 05/2015 8,9.
Bio­lo­gia Pro­gram naucza­nia Puls życia. Nowa Era Zdzier­nicka ChG 06/2015 8,9.
Geo­gra­fia Pro­gram naucza­nia geo­gra­fii dla gim­na­zjum. Pla­neta Nowa. Nowa Era E.M. Tuz, D. Szczypiński ChG 05/2010 8,9.
Infor­ma­tyka Pro­gram naucza­nia infor­ma­tyki w gim­na­zjum. Infor­ma­tyka dla Cie­bie. Nowa Era E. Fili­no­wicz ChG 08/2015 8.
Wycho­wa­nie fizyczne Ruch — zdro­wie dla każ­dego. Dla IIIII etapu edukacyjnego S. Żołyń­ski ChG 09/2015 8,9.
Edu­ka­cja dla bezpieczeństwa Pro­gram naucza­nia edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w gimnazjum.WSiP B. Bre­it­kopf, D. Czyżów ChG 01/2014 9.
Wycho­wa­nie do życia w rodzinie Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Pro­gram naucza­nia dla klas I-III gim­na­zjum. WSiP M. Sitar­ska, B. Strzemieczna ChG 10/2012 8,9.

Poznań, 14.09.2017 r.