Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że 11 naszych absol­wen­tek, które w czerwcu 2017 r. zakoń­czyły naukę w PSChJK, otrzy­mało pre­sti­żowe Nagrody Mia­sta Pozna­nia dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych za szcze­gólne osią­gnię­cia w nauce i suk­cesy naukowe, spor­towe lub arty­styczne w roku szkol­nym 2016–2017.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagród i wyróż­nień, która odbyła się 18 grud­nia 2017 r. w auli Poli­tech­niki Poznań­skiej, z rąk przed­sta­wi­cieli władz mia­sta dyplomy ode­brały: Mał­go­rzata Ciem­nie­jew­ska, Zuzanna Cze­kała, Ali­cja Fal­kie­wicz, Nata­lia Madaj­czyk, Wik­to­ria Nowak, Mar­tyna Olszew­ska, Zuzanna Sło­miń­ska, Mar­tyna Stra­chota, Julia Sydor, Kry­styna Wró­bel i Zuzanna Wysocka. Warto w tym miej­scu przy­po­mnieć, że trzeci raz z rzędu nagrody otrzy­mały: Zuzia Cze­kała i Julka Sydor, a po raz drugi – Gosia Ciem­nie­jew­ska, Zuzia Sło­miń­ska i Kry­sia Wróbel.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem nagrody wszyst­kie dziew­częta musiały wyróż­nić się bar­dzo dobrymi i celu­ją­cymi wyni­kami w nauce, bar­dzo dobrym lub wzo­ro­wym zacho­wa­niem oraz suk­ce­sami w kon­kur­sach ogól­no­pol­skich bądź mię­dzy­na­ro­do­wych. Więk­szość dziew­cząt śpie­wała w szkol­nym zespole Akry­wima (Gosia, Zuzia Cz., Ala, Nata­lia, Zuzia S., Mar­tyna S., Kry­sia), któ­rym kie­ro­wała p. Dorota Woj­now­ska, nie­które śpie­wały w Chó­rze Skow­ronki p. Ali­cji Sze­lugi (Mar­tyna S., Wik­to­ria, Mar­tyna O.) lub w Chó­rze Kame­ral­nym PSChJK pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika (Mar­tyna O., Zuzia W.), zdo­by­wa­jąc ze swo­imi zespo­łami liczne główne nagrody w chó­ral­nych kon­kur­sach kra­jo­wych i zagranicznych.

Nagrody, które otrzy­mały dziew­częta, mają wymiar finan­sowy, co bar­dzo je ucie­szyło tuż przed świę­tami. Gra­tu­lu­jemy dziew­czę­tom, ich rodzi­com oraz dyry­gen­tom chó­rów, do któ­rych należały.

O tym waż­nym wyda­rze­niu donosi – dumna ze swo­ich wycho­wa­nek – Marta Krajewska.