Z satys­fak­cją infor­mu­jemy, że 16 grud­nia 2016 r. Zuzanna Cze­kała i Julia Sydor, uczen­nice klasy IX Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, zostały uho­no­ro­wane Nagrodą Mia­sta Pozna­nia przy­zna­waną corocz­nie uczniom szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych za wybitne osią­gnię­cia w nauce oraz suk­cesy naukowe, arty­styczne lub spor­towe. Dziew­częta śpie­wają w zespole AKRYWIMA pro­wa­dzo­nym przez p. Dorotę Woj­now­ską, z któ­rym zdo­były liczne nagrody na pre­sti­żo­wych kon­kur­sach chó­ral­nych. Ponadto uczą się bar­dzo dobrze i wzo­rowo zacho­wują. Warto pod­kre­ślić, że obie uczen­nice otrzy­mały to zaszczytne wyróż­nie­nie już po raz drugi.