12 Maja klasa II wybrała się do Biblio­teki Uni­wer­sy­tec­kiej w Pozna­niu. Celem było zapo­zna­nie uczniów z pracą ludzi zwią­za­nych z książką i jej renowacją.