Wszyst­kich uczniów klas I – III zachę­cam do korzy­sta­nia z mate­ria­łów dodat­ko­wych do naszego pod­ręcz­nika. Na stro­nie https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=pl&selLanguage=pl można zna­leźć nie tylko pio­senki czy histo­ryjki, ale także słow­ni­czek obraz­kowy oraz gry dydak­tyczne roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści języ­kowe.
Have fun and enjoy lear­ning English!