1. Adam­czyk Gabriela
2. Adam­czyk Sta­ni­sław
3. Bart­ko­wiak Agata
4. Bąk Wero­nika
5. Cze­kaj Zofia
6. Dinos Antoni
7. Dylew­ski Bar­tło­miej
8. Fraj­tag Mag­da­lena
9. Grzą­śle­wicz Patry­cja
10. Huda Wero­nika
11. Jur­dziń­ska Iga
12. Kacz­ma­rek Anto­nina
13. Komo­row­ska Liliana
14. Kos­sow­ski Igor
15. Kuśnie­rek Jan
16. Liszow­ski Sta­ni­sław
17. Mazur Maciej
18. Patrzy­kont Emi­lia
19. Przy­cho­dzień Zbi­gniew
20. Ręga­łek Maria
21. Szym­ko­wiak Wik­to­ria
22. Szy­mura Alek­san­dra
23. Szy­my­ślik Ignacy
24. Woź­niak Oli­wia
25. Wró­blew­ska Gabriela

REZERWA
1. Rasz Mar­tyna
2. Obst Emi­lia
3. Woź­nica Woj­ciech
4. Sza­błow­ska Klementyna