30 paź­dzier­nika klasa III udała się do zaprzy­jaź­nio­nej świe­tlicy CAFE, w któ­rej to ucznio­wie wyko­ny­wali lam­piony z oka­zji nad­cho­dzą­cego święta.