Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań
Tele­fon: (61) 852 41 76
mail: kurczewski@info.com.pl

Ogła­sza kon­kurs na wynaj­mem pomiesz­czeń bloku żywie­nio­wego z prze­zna­cze­niem na pro­wa­dze­nie sto­łówki szkol­nej w godzi­nach 730 –1600 znaj­du­ją­cego się tere­nie Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Poznaniu

word-iconOgło­sze­nie o konkursie word-iconZałącz­nik 1

ZAWIADOMIENIEWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ