Regu­la­min

  1. Wie­niec adwen­towy lub szopka betle­jem­ska powinny być wyko­nane przez uczniów (dopusz­czalne jest zaku­pie­nie samego wieńca lub szopki zaś deko­ra­cja powinna być wyko­nana własnoręcznie).
  2. Ucznio­wie mogą wyko­nać prace indy­wi­du­al­nie lub w zespo­łach 2–3 oso­bo­wych. W kla­sach I-III zespół może liczyć 4–5 osób.
  3. Prace uczniów mogą być wyko­nane w domu lub w szkole w cza­sie trwa­nia zajęć edu­ka­cyj­nych (reli­gia, pla­styka, godzina wychowawcza).
  4. Kon­kurs trwa od 09.12.2014r. do 16.12.2014r. Roz­strzy­gnię­cie i poda­nie wyni­ków nastąpi 19.12.2014r.
  5. Prze­wi­dziane są nagrody za zaję­cie pierw­szego, dru­giego i trze­ciego miejsca.