Maks Mate­ma­tyczny edy­cja I jest zupeł­nie nową kon­cep­cją kon­kursu mate­ma­tycz­nego, która wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gie infor­ma­tyczne. Kon­kurs w znacz­nej czę­ści nie wymaga wie­dzy, ale umie­jęt­no­ści. Sta­nowi przede wszyst­kim inte­lek­tu­alną roz­rywkę w for­mie inter­ne­to­wych gier mate­ma­tycz­nych. Prze­zna­czony jest dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych od klasy 2, gim­na­zja­li­stów oraz uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, z podzia­łem na kate­go­rie wie­kowe. Orga­ni­zo­wany jest w ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego Łowimy Talenty, który jest formą wspar­cia szkół w zakre­sie odkry­wa­nia i  roz­wi­ja­nia uzdol­nień dzieci i mło­dzieży. Ini­cja­tywa pro­muje talenty i osią­gnię­cia uczniów oraz pomaga im kształ­to­wać ważne kom­pe­ten­cje oso­bi­ste. Patro­nat nad pro­gra­mem objęła Poli­tech­nika Wro­cław­ska.
14 marca br. – sobota – odbył się tre­ning przed zawo­dami. Ucznio­wie PSChJK mieli moż­li­wość, przy­stą­pie­nia do  jed­nego z zadań. Było ono dostępne za pomocą linku Maks Mate­ma­tyczny — Podziel to! na stro­nie jersz.pl. Dzięki temu można było zapo­znać się z mecha­niką gry.
W środę, 15 kwiet­nia 2015 roku, mię­dzy godziną 900 a 1330 odbyły się dwie tury kon­kursu. Czas trwa­nia każ­dej sesji to 75 minut. W pierw­szej czę­ści uczest­ni­czyli ucznio­wie gim­na­zjum (sze­ściu dzie­wią­to­kla­si­stów i jedna ósmo­kla­sistka) oraz star­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej (jeden pią­to­kla­si­sta i jedna czwar­to­kla­sistka). W dru­giej czę­ści zma­gali się trze­cio­kla­si­ści w licz­bie dzie­wię­ciu. Zada­niem kon­kur­so­wym uczest­nika jest samo­dzielne roz­wią­zy­wa­nie dwóch zadań opty­ma­li­za­cyj­nych w for­mie inter­ne­to­wych gier mate­ma­tycz­nych, w dniu kon­kursu. Uczeń roz­wią­zuje zada­nia kon­kur­sowe, pod nad­zo­rem Szkol­nego Koor­dy­na­tora Kon­kursu, w szkole która go zgło­siła.
Do tego­rocz­nej pierw­szej edy­cji kon­kursu przy­stą­piło 100 szkół i 800 uczniów na wszyt­kach pozio­mach. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzieli trzy rodzaje nagród:

  • O900” – obóz o war­to­ści 900zł na tygo­dniowy tur­nus pod­czas Obozu Talen­tów w Serpelicach;
  • K100” – bony o war­to­ści 100zł do wyko­rzy­sta­nia w księ­garni Gandalf;
  • D9” – moż­li­wość dar­mo­wego udziału w przy­szło­rocz­nej edy­cji Maksa Mate­ma­tycz­nego, przy­zna­wana naj­lep­szemu uczniowi w szkole według pro­cen­to­we­go­miej­sca w kraju.

Dodat­kowo wraz z wyni­kami orga­ni­za­to­rzy podają infor­ma­cję czy wynik był „bar­dzo dobry” (10%najlepszych uczest­ni­ków) lub „dobry” (do 25% uczest­ni­ków).
Nagrodę „D9” uzy­skał: uczeń kasy III Jan Szy­mura (7 miej­sce w kraju w swo­jej kate­go­rii i dodat­kowo wynik bar­dzo dobry) oraz uczeń klasy IX Łukasz Cołta (miej­sce 11 w kraju w swo­jej kate­go­rii). Wyniki dobre zdo­byli ucznio­wie klasy III: Ele­onora Klo­now­ska (9 miej­sce w kraju w swo­jej kate­go­rii), Paweł Tom­czak (11 miej­sce w kraju w swo­jej kate­go­rii), Ame­lia Perzyń­ska (13 miej­sce w kraju w swo­jej kate­go­rii) oraz Szy­mon Macie­jew­ski (14 miej­sce w kraju w swo­jej kategorii).

GRATULUJEMY!