Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” orga­ni­zo­wany jest przez Towa­rzy­stwo Upo­wszech­nia­nia Wie­dzy i  Nauk Mate­ma­tycz­nych Kan­go­urou Sans Fron­ti­ères. Patro­nat nad Kon­kur­sem spra­wuje Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika. Kon­kurs adre­so­wany jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i śred­nich. Ma cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wego testu. Zada­nia oraz ter­min są usta­lane przez wła­dze sto­wa­rzy­sze­nia Kan­go­urou Sans Frontie‘res. Na roz­wią­za­nie testu prze­zna­czone jest 75 minut. Orga­ni­za­to­rzy okre­ślają trzy typy nagród: lau­reat, wynik bar­dzo dobry oraz wyróż­nie­nie. W tego­rocz­nej edy­cji wzięło udział 25104 uczniów w rejo­nie poznań­skim.
W czwar­tek, 19 marca 2015 roku, o godzi­nie 900 w PSChJK odbył się Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs “Kan­gur Mate­ma­tyczny”. Bar­dzo dobry wynik uzy­skał uczeń klasy V Ignacy Kuź­niew­ski i zna­lazł się w gro­nie 1,01% uczest­ni­ków z  bar­dzo dobrymi wyni­kami (w rejo­nie poznań­skim). Wyróż­nie­nia zdo­byli: uczen­nica klasy VI Aniela Abai oraz uczeń klasy V Józef Bie­gań­ski. W tym roku szkol­nym grono wyróż­nio­nych (w rejo­nie poznań­skim), to 10,42% uczestników.

Gra­tu­lu­jemy wyróż­nio­nym uczniom!