Dro­dzy Rodzice,

Dyrek­cja naszej Szkoły zapra­sza ser­decz­nie WSZYSTKIE  PRZEDSZKOLAKI, które ukoń­czyły 5 lat, do udziału w nowym kon­kur­sie : PRZYJDŹ – ZAŚPIEWAJ – WYGRAJ ! Kon­kurs kie­ru­jemy do Dzieci roz­śpie­wa­nych, roz­tań­czo­nych, dla któ­rych muzyka jest codzienną przy­jem­no­ścią J Na kon­kur­sie wystar­czy wyko­nać jedną dowolną pio­senkę według wyboru uczest­nika w dowol­nym stylu, rodzaju i języku. Na naszych mło­dych Arty­stów czeka mnó­stwo atrak­cyj­nych nagród ! Tym, któ­rzy zechcą dalej roz­wi­jać swe wokalne i muzyczne zdol­no­ści, umoż­li­wimy naukę w naszej Szkole pod okiem wybit­nych, doświad­czo­nych specjalistów.

Kon­kurs odbę­dzie się w dniu 23 stycz­nia 2020 r. w auli kon­cer­to­wej naszej Szkoły o godz. 17.00. Juro­rami Kon­kursu będą doświad­czeni śpie­wacy i peda­go­dzy PSChJK. Żeby zgło­sić dziecko do udziału w kon­kur­sie wystar­czy wypeł­nić Kartę Zgło­sze­nia na naszej stro­nie i prze­słać ją do nas drogą elek­tro­niczną (kurczewski@info.com.pl) lub pocztą tra­dy­cyjną na adres : PSChJK ul. Cegiel­skiego 1 , 61 –862 Poznań z dopi­skiem „KONKURS”.

Zachę­camy do udziału w tym nie­zwy­kłym wyda­rze­niu i życzymy wspa­nia­łych suk­ce­sów artystycznych

Dyrek­cja PSChJK

Karta zgło­sze­nia

Zgoda na prze­twa­rza­nie danych osobowych