12 grud­nia 2018 połą­czone zespoły Alla Fine oraz Luna­tix wystą­pili w Zespole Szkół Spe­cjal­nych nr 102 w Pozna­niu pod­czas uro­czy­stego kon­certu z oka­zji stu­le­cia Wybu­chu Powsta­nia Wiel­ko­pol­skiego. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiała Rota, Mar­sy­lianka Wiel­ko­pol­ska oraz Hymn Wiel­ko­pol­ski. Uro­czy­stość poprze­dziło odczy­ta­nie listu Pre­zy­denta RP Andrzeja Dudy.

Obej­rzyj rela­cję TVK Wino­grady: