Kon­ty­nu­ujemy obchody 75-lecia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz 25-rocznicy śmierci Jerzego Kurczewskiego.

W związku z tym kolejny kon­cert uświet­nia­jący te ważne wyda­rze­nia. Tym razem będzie to kon­cert poświę­cony naszemu Dyry­gen­towi, Wycho­wawcy, Przy­ja­cie­lowi, zało­ży­cie­lowi Chóru i Szkoły – Jerzemu Kurczewskiemu.

Chcemy z jed­nej strony przy­po­mnieć Pro­fe­sora jako osobę, ale także, a może przede wszyst­kim zapre­zen­to­wać Jego postać jako Twórcę.

Nawią­zać do utwo­rów wyko­ny­wa­nych, śpie­wa­nych przez „Minia­turkę”,  jak i póź­niej­szych, wyko­ny­wa­nych przez Poznań­ski Chór Chłopięcy.

Był bowiem mistrzem opra­co­wań chó­ral­nych, ale także – o czym mało kto wie – kom­po­zy­to­rem wspa­nia­łych utwo­rów chóralnych.

Poja­wią się zatem pod­czas kon­certu wyżej wspo­mniane opra­co­wa­nia, ale i odkryte przez Jacka Sykul­skiego nie­znane kom­po­zy­cje chó­ralne Jerzego Kurczewskiego.

Zapo­wiada się zatem wie­czór pełen wra­żeń i nie­spo­dzia­nek chó­ral­nych, na który w imie­niu Jacka Sykul­skiego, Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej i swoim wła­snym ser­decz­nie zapraszam.

Kon­cert odbę­dzie się w Auli Nova, w nie­dzielę, 29 marca br., o godz. 17:00.

Wstęp wolny!!

ZAPRASZAMY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ  SZKOŁY  CHÓRALNEJ !