Rok  1945 — pierw­szy kon­cert har­cer­skiego zespołu „ Minia­turka” — począ­tek ist­nie­nia, roz­woju Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego Jerzego Kur­czew­skiego
Rok 1995 — żegnamy ś.p. Naszego Dyry­genta, Wycho­wawcę, Peda­goga, Przy­ja­ciela, Patrona – Jerzego Kur­czew­skiego
Te dwie daty – to sym­bioza i impuls do wspo­mnień, historii,ale i teraź­niej­szo­ści.
Czyli… roz­po­czy­namy, przy­pa­da­jący w 2020 roku– Rok Jubi­le­uszowy Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego lub ina­czej – Rok Pamięci, Histo­rii i Teraź­niej­szo­ści – 75 – lecie ist­nie­nia PCHCH oraz 25 rocz­nicę śmierci Jerzego Kur­czew­skiego.
Z tej oka­zji zapra­szamy na inau­gu­ra­cję tego WYJĄTKOWEGO  ROKU.
Inau­gu­ra­cją będzie naj­pierw Msza św., w Kościele O.O. Fran­cisz­ka­nów, ul. Gar­bary 22,23  listo­pada br. ( sobota ) o godz. 18.00, w inten­cji ś.p. Jerzego Kur­czew­skiego i Jego zmar­łych Wycho­wan­ków.
Po mszy kon­cert inau­gu­ru­jący 75-lecie Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
Zabrzmi „Requ­iem” Gabriela Faure w wyko­na­niu soli­stów , Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego pod dyrek­cją Jacka Sykulskiego.

ZAPRASZAMY !!!!

zapraszenie-na-koncert

Zało­żony przez Jerzego Kur­czew­skiego Poznań­ski Chór Chło­pięcy ser­decz­nie zapra­sza na kon­cert, inau­gu­ru­jący obchody 75-lecia dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej zespołu. Pod­czas kon­certu zosta­nie wyko­nane „Requ­iem” autor­stwa wybit­nego fran­cu­skiego kom­po­zy­tora – Gabriela Fauré. Kom­po­zy­tor roz­po­czął pracę nad utwo­rem w 1887. Nie­wąt­pli­wie śmierć ojca w 1885, następ­nie po dwóch latach matki, mogły sta­no­wić impuls do powsta­nia tego uni­ka­to­wego dzieła. Na pierw­szą wer­sję Requ­iem skła­dało się z 5 czę­ści (bez Offer­to­rium i Libera me) i w takiej wła­śnie postaci wyko­nano je pre­mie­rowo w kościele Made­le­ine w Paryżu, 16.01.1888 roku.
Pre­zen­to­wana pod­czas kon­certu wer­sja pocho­dzi z roku 1893, według wielu oce­niana jako naj­bar­dziej bli­ska kon­cep­cji twórcy, któ­rego wizja Requ­iem pełna jest wewnętrz­nego pokoju, cie­pła, miło­ści i intym­no­ści w wypo­wie­dzi twór­czej.
Zapewne dla­tego zre­zy­gno­wał kom­po­zy­tor z wizji Sądu Osta­tecz­nego, sku­pia­jąc się raczej na meta­fi­zyce śmierci jako dro­dze do wiecz­no­ści. Fauré opu­ścił Dies Irae i Bene­dic­tus. Zamiast tego wpro­wa­dził dwie inne modli­twy: Libera me oraz In Para­di­sum. Libera me powstała jako pierw­sza w 1887r., praw­do­po­dob­nie pomy­ślana jako samo­dzielny utwór. Włą­czona do Requ­iem po ukoń­cze­niu pozo­sta­łych czę­ści w 1888 roku.
Mimo że to msza żałobna, utwór ma rado­sny i pozy­tywny cha­rak­ter. Sam kom­po­zy­tor potwier­dził, że postrzega śmierć, jako szczę­śliwe wyda­rze­nie, pro­wa­dzące do życia wiecz­nego, stąd pogodny nastrój jego dzieła. Struk­tura dzieła jest nieco odmienna od tra­dy­cyj­nej. Cen­tral­nym punk­tem jest Pie Jesu na sopran solo (wyko­nany pre­mie­rowo przez chłopca z chóru w kościele Made­le­ine), z dwoma gru­pami po trzy czę­ści po obu stro­nach. Te sie­dem czę­ści to:

  • Introït i Kyrie
  • Offer­to­rium
  • Sanc­tus
  • Pie Jesu
  • Agnus Dei
  • Libera me
  • In Para­di­sum

Z zacho­wa­nej ory­gi­nal­nej kame­ral­nej instru­men­ta­cji, angiel­ski kom­po­zy­tor John Rut­ter odtwo­rzył wydaje się naj­bliż­szą zamy­słowi kom­po­zy­tora wer­sję, którą wraz ze swoim nie­spełna trzy­dzie­sto­oso­bo­wym chłopięco-męskim chó­rem pary­skiego kościoła Made­la­ine wyko­nał Faure w stycz­niu 1893 roku.
W par­tiach solo­wych usły­szymy 12-letniego Mate­usza Kur­kow­skiego (sopran chło­pięcy), jak rów­nież wybit­nego śpie­waka, soli­stę Sta­at­so­per Ber­lin, byłego chó­rzy­stę Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, Adama Kut­nego (bary­ton). Soli­stom oraz chó­rowi towa­rzy­szyć będzie Poznań­ski Zespół Kame­ra­li­stów. Całość popro­wa­dzi Jacek Sykul­ski.
Kon­cert odbę­dzie się 23.11.2019 r. w Kościele oo. Fran­cisz­ka­nów (ul. Gar­bary 22, Poznań) o godz. 19:00 i będzie poprze­dzony mszą św. o godz. 18:00 w inten­cji Jerzego Kur­czew­skiego oraz jego zmar­łych wycho­wan­ków.
Pod­czas Mszy kaza­nie wygłosi wycho­wa­nek chóru O.Robert Rut­kow­ski OCD
Słowo wstępne przed kon­cer­tem: Alina Kur­czew­ska i Michał Ban­dur­ski
Wstęp wolny