12.10.17 klasa IV inte­gro­wała się aktyw­nie pod­czas wspól­nej zabawy w Energi Super Parku. Piru­ety w powie­trzu, akro­ba­cje, skoki z wyso­ko­ści, siło­wa­nie na rów­no­ważni, zjazdy  – potrzeba było nie­złej kon­dy­cji, zręcz­no­ści i spraw­no­ści fizycz­nej, by spro­stać każ­demu tram­po­li­no­wemu wezwa­niu – a tego z pew­no­ścią uczniom nie brakowało.