Dnia 11.01.2016r. odbyła się lek­cja biblio­teczna prze­pro­wa­dzona przez p. Jaskółkę w kla­sie I. Zaję­cia pole­gały na zain­te­re­so­wa­niu dzieci róż­nymi typami ksią­żek dot. ich wieku roz­woju. Lek­cja ta miała na celu zachę­ce­nie dzieci do czytania.