Kalen­darz dzia­łań artystycznych

KALENDARZ ARTYSTYCZNY PSChJ­KROK SZKOLNY 2017/2018

ZADANIE TERMIN/MIEJSCE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Kon­cert Jubi­le­uszowy z oka­zji 60-lecia PSChJK 23 wrze­śnia 2017 Aula UAM dyrek­cja PSChJK, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele szkoły
Spek­ta­kle „Ali­cja w Kra­inie Czarów” 19–20 wrze­śnia 2017 Teatr Wielki im S. Moniuszki p. D. Hoppel
Kon­cert w ramach mię­dzysz­kol­nego pro­jektu „Nowo­wiej­ski– hołd Ojczyź­nie” (współ­praca z ZSM w Pozna­niu) z oka­zji
Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki
3 paź­dzier­nika 2017 Pałac w Rogalinie p. L. Stie­ler, p. R. Sikor­ska, p. Ł. Matu­sik, p. E. Zdański
IV Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Wokalny Muzyki Daw­nej „Can­ti­cum Gaudium”-koncert fina­łowy; udział uczen­nic szkoły w wyko­na­niu mote­tów
J. S. Bacha
15 paź­dzier­nika 2017 Aula Nova p. L. Stie­ler, dyrek­cja PChCh
XV Festi­wal kaba­re­towy
„Smo­leń na kolo­nii czyli sześć dni z życia kolonisty”-spektakl poświę­cony pamięci Bog­dana Smo­le­nia; udział uczen­nic i uczniów szkoły
(zespół kameralny)
16 paź­dzier­nika 2017 Teatr Muzyczny p. L. Stie­ler, p. P. Lewandowski
Gala wrę­cze­nia nagród przed­się­bior­com mia­sta Poznania 17 paź­dzier­nika 2017 Aula Uni­wer­sy­tetu Artystycznego dyrek­cja PSChJK, p. Stie­ler, p. Ł. Matu­sik, dyrek­cja PChCh
Kon­cert w ramach pro­jektu „Nowowiejski-hołd Ojczyźnie” 4 listo­pada 2017 Sala Biała Urzędu Miejskiego p. J. Macie­jow­ska, p. E. Zdański
Kon­cert galowy w ramach pro­jektu ”Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” z oka­zji Naro­do­wego Święta Niepodległości 13 listo­pada 2017 Aula UAM dyrek­cja PSCHJK, p. E. Zdań­ski, p. L. Stie­ler, p. Ł. Matusik
Obchody Dnia Patrona: nada­nie sztan­daru i hymnu szkole, nada­nie auli szkoły imie­nia pro­fe­sora Jerzego Kurczewskiego 17 listo­pada 2017 PSChJK p. J. Macie­jow­ska, p. Z. Trze­ciak, p. M. Kra­jew­ska, p. J. Lehmann
Jasełka 14 grud­nia 2017 Sala Lubrań­skiego — UAM p. J. Sza­bla, p. L. Stie­ler, p. Ł. Matu­sik, p. E. Mucho­wiecka, p. S. Raczyń­ska, wycho­wawcy klas

 

ZADANIE TERMIN/MIEJSCE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Poznań­skie Kolę­do­wa­nie Chór Dziew­częcy, Poznań­ski Chór Chłopięcy gru­dzień 2017– sty­czeń 2018 (ter­min i miej­sce do ustalenia) p. L. Stie­ler, dyrek­cja PChCh, dyrek­cja PSChJK
Kon­cert kolę­dowy – Chór Dzie­cięcy „Kukułeczki” gru­dzień 2017 aula szkoły p. E. Mucho­wiecka, p. S. Raczyńska
Lubimy śpie­wać – kon­kurs na wyko­na­nie piosenki sty­czeń 2018 p. Marzena Michałowska
„Swatka”-muzyczna kome­dia z kaba­retu „Star­szych Panów” 12 marca 2018 p. Euge­niusz Zdański
Kon­cert chó­ralny w wyko­na­niu chó­rów PSChJK 24 marca 2018 Aula im. S. Stu­li­gro­sza, Aka­de­mia Muzyczna p. E. Mucho­wiecka, p. S. Raczyń­ska, p. L. Stie­ler, p. Ł. Matusik
Wewnątrz­sz­kolny kon­kurs o Patro­nie Szkoły „Życie i dzieło Jerzego Kurczewskiego” marzec 2018 aula szkoły p. J. Leh­mann, p. M. Gru­dziń­ska, p. Cho­ro­ścian, p. E. Jaskółka, p. K. Kuzara
Udział Chóru Dziew­czę­cego w pro­jek­cie muzycz­nym „Mini-opera” Marka Raczyńskiego kwiecień-maj 2018 p. L. Stieler
Kon­kurs dyry­gencki, udział Chóru Dziewczęcego 12 kwiet­nia 2018 Aka­de­mia Muzyczna w Poznaniu p. L. Stieler
Przed­sta­wie­nie muzyczno-teatralne klasy VIII „Zemsta w dwóch odsłonach” maj 2018 aula szkoły p. J. Szabla
VII Warsz­taty chó­ralne „ Chó­ralne abecadło” maj 2018 aula szkoły p. Jan Leh­mann, dyrek­cja PSChJK
Kon­cert uczniów klasy śpiewu solowego maj 2018 aula szkoły p. M. Micha­łow­ska, p. J. Sza­bla, p. J. Podlewska-Dmowska
Uro­czy­sty kon­cert z oka­zji zakoń­cze­nia sezonu arty­stycz­nego 2017/2018 20 czerwca 2018 Aula UAM dyrek­cja PSChJK, kie­row­nicy sek­cji, nauczy­ciele emi­sji, dyry­genci chó­rów Rada Rodzi­ców, dyrek­cja PChCh
Poże­gna­nie absol­wen­tów PSChJK 21 czerwca 2018 Sala Lubrań­skiego, UAM p. M. Tuszyń­ska, p. E. Kie­repka, kie­row­nicy sekcji