Kalen­darz dzia­łań artystycznych

KALENDARZ ARTYSTYCZNY PSCHJK ROK 2016/2017

ZADANIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
21 Rocz­nica śmierci prof. Jerzego Kurczewskiego 09. wrze­śnia 2016 Jan Leh­mann, dyrek­cja szkoły, samo­rząd szkolny
Mie­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Dziew­czę­cych „TRILLME” 2016 14 – 18 wrze­śnia 2016 p. Woj­now­ska Dorota, dyrek­cja szkoły
Test Gor­dona klasy I – III Wrze­sień 2016 p. Krenz Jarosław
Spek­ta­kle „Ali­cja w kra­inie czarów” Wrze­sień 2016 p. Hop­pel Donata, dyrek­cja szkoły
Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki-Dzień Edu­ka­cji Narodowej Paź­dzier­nik 2016 r. nauczy­ciele sek­cji ogólnomuzycznej
Wewnątrz­sz­kolny test z kształ­ce­nia słu­chu kl. IV — VIII Paź­dzier­nik 2016 p. Jan Lehmann
Kon­cert w Auli UAM – wrę­cze­nie „Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego”-ks. Romu­ald Twardowski 6 listo­pada 2016 Dyrek­cja szkoły, Fun­da­cja „Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego, Poznań­ski Chór Chło­piecy, p. Woj­now­ska Dorota
XIX Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­ralny „Can­tio Lodziensis” 19–20 listo­pada 2016 Dyrek­cja Szkoły, p. Woj­now­ska Dorota
SEDINA CANTAT – Festi­wal Chó­rów Kame­ral­nych i Zespo­łów Wokal­nych w Szczecinie 26 listo­pada 2016 r. Dyrek­cja Szkoły, p. Woj­now­ska Dorota
Dzień Patrona Listo­pad 2016 p. Jan Leh­mann, nauczy­ciele sek­cji ogólnomuzycznej
Kon­cert jesienny – Chór Kame­ralny PSCHJK, zespoły wokalne Listo­pad 2016 p. Kinga Waszak
Kon­cert jesienny – Chór Dzie­cięcy „Kukułeczki” Listo­pad 2016 p. Edyta Muchowiecka
Kon­cert uczniów z klasy for­te­pianu p. Anny Suchoń Listo­pad 2016 p. Anna Suchoń
Kon­kurs Pio­senki Dzie­cięcj „Mikro­fon dla najmłodszych”-Izbica Kujawska Gru­dzień 2016 p. Micha­łow­ska Marzena
Kon­cert kolę­dowy – Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki” , Chór kame­ralny PSCHJK Gru­dzień 2016 p. Edyta Mucho­wiecka, p. Kinga Waszak
Jasełka – Pałac Działyńskich Gru­dzień 2016 p. Joanna Szabla
Kon­certy klas for­te­pianu – kl. II, III, IV, V AULA PSCHJK Gru­dzień 2016 Adrian Olszew­ski, nauczy­ciele klas fortepianu
Kon­cert uczniów z klasy skrzy­piec p. Syl­wii Subera-Kaczmarek Gru­dzień 2016 p. Syl­wia Sub­era –Kaczmarek
Poznań­skie Kolę­do­wa­nie – Chór Dziew­częcy PSCHJK Sty­czeń 2017 Dyrek­cja szkoły, p. Woj­now­ska Dorota
Kon­certy klas for­te­pianu – kl. VI, VII, VIII, AULA PSCHJK Sty­czeń 2017 Adrian Olszew­ski, nauczy­ciele klas fortepianu
Kon­certy klas instru­men­tów dodat­ko­wych — kl. VI, VII, VIII AULA PSCHJK Sty­czeń 2017 Adrian Olszew­ski, nauczy­ciele klas instru­men­tów dodatkowych
Kon­cert uczniów z klasy for­te­pianu p. Renaty Sikorskiej Sty­czeń 2017 P. Renata Sikorska
Kon­kurs „Lubimy śpiewać” Luty 2017 p. Micha­łow­ska Marzena
Test Gor­dona klasy I – III Marzec 2017 p. Jaro­sław Krenz
Wewnątrz­sz­kolny kon­kurs o Patro­nie Szkoły Marzec 2017 p. Jan Leh­mann, p. Kata­rzyna Kuzara, Ewa Kukla
Spo­tka­nie z operą Kwiecień/Maj p. Euge­niusz Zdański
Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­ralny w Antwer­pii ( Bel­gia ) – Chór Dziew­częcy PSCHJK 28.04 – 1.05.2017 p. Dorota Woj­now­ska, dyrek­cja szkoły
Wewnątrz­sz­kolny test z kształ­ce­nia słu­chu klasy IV – VIII Kwie­cień 2017 p. Jan Lehmann
War­szaw­ska Wio­sna Chó­ralna Chór Dziew­częcy PSCHJK Kwie­cień 2017 p. Dorota Woj­now­ska, dyrek­cja szkoły
XIX Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs we Vra­blach – Sło­wa­cja– uczen­nice klasy IX śpiewu solowego 24.04–28 kwiet­nia 2017 p. Joanna Sza­bla, p. Micha­łow­ska Marzena, dyrekcja
Festi­wal „Schoo&Jazz” – Lubaczów Kwie­cień 2017 p. Joanna Sza­bla, dyrek­cja szkoły
VI Warsz­taty chó­ralne „ Chó­ralne abecadło” Maj 2017 p. Jan Leh­mann, dyrek­cja szkoły
Kon­cert dla rodziców-Chór Dzie­cięcy „Kukułeczki” Maj 2017 p. Edyta Muchowiecka
Przed­sta­wie­nie z Dyk­cji – Kaba­ret Star­szych Panów Maj 2017 – PSCHJK p. Joanna Sza­bla, nauczy­ciele sek­cji ogólnomuzycznej
Kon­certy uczniów klasy for­te­pianu – kl. I, II, III AULA PSCHJK Maj/Czerwiec 2017 p. Adrian Olszew­ski, nauczy­ciele klas fortepianu
Kon­cert uczniów klasy for­te­pianu p. Renaty Sikorskiej Czer­wiec 2017 p. Renata Sikorska
Kon­cert koń­co­wo­roczny uczniów klasy p. Marzeny Michałowskiej Czer­wiec 2017 p. Micha­łow­ska Marzena
Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­ralny w Gan­da­wie ( Belgia)-Chór Dziew­częcy PSCHJK 20–24 czerwca 2017 p. Woj­now­ska Dorota, dyrek­cja szkoły
Uro­czy­sty kon­cert z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2016/2017 – AULA UAM Czer­wiec 2017 Dyrek­cja szkoły , nauczy­ciele PSCHJK, rada rodziców
Uro­czy­ste poże­gna­nie klasy IX Czer­wiec 2017 – Sala Biała p. Marta Kra­jew­ska, p. Joanna Sza­bla, p. Jan Leh­mann, dyrek­cja szkoły
Uro­czy­sty kon­cert z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2016/2017 – AULA UAM Czer­wiec 2017 Dyrek­cja szkoły , nauczy­ciele PSCHJK, rada rodziców

Szkoła muzyczna w Pozna­niu rok szkolny 2015/2016