W ponie­dzia­łek, 9 lutego 2015 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 65 im. Fran­ciszka Żwirki i  Sta­ni­sława Wigury odbył się IV  Mię­dzysz­kolny Tur­niej Sudoku dla uczniów klas IVVI. Tur­niej skła­dał się z dwóch eta­pów:
Eli­mi­na­cji — Uczest­ni­czy roz­wią­zy­wali, w wyzna­czo­nym przez orga­ni­za­tora cza­sie, trzy dia­gramy (dwa na pozio­mie łatwym i jeden na pozio­mie śred­nim). Do kolej­nego etapu, na każ­dym pozio­mie (oddziel­nie klasy IV, V oraz VI) kwa­li­fi­ko­wało się dzie­się­ciu uczniów, któ­rzy roz­wią­zali zada­nia naj­szyb­ciej oraz bez­błęd­nie.
Finału — Ucznio­wie zma­gali się z dwoma dia­gra­mami – jed­nym na pozio­mie śred­nim, drugi na pozio­mie trud­nym. O  zwy­cię­stwie decy­do­wał czas pracy i bez­błęd­ność roz­wią­za­nia. Ucznio­wie z klas IV i V PSChJK przy­stą­pili do tego typu tur­nieju po raz pierw­szy. Do finału zakwa­li­fi­ko­wali się: Zuzanna Pie­tras z klasy V oraz Paweł Wój­cik z klasy IV. Do grona zwy­cięz­ców, zaj­mu­jąc II miej­sce w kate­go­rii klas IV wszedł uczeń Paweł Wój­cik. Wię­cej infor­ma­cji można zna­leźć na stro­nie http://www.sp65.pl/tresc/aktualnosci.html.

GRATULUJEMY!