Rekru­ta­cja

ulotkasp

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kurczewskiego

ogła­sza nabór

dziew­cząt i chłop­ców do klasy I szkoły pod­sta­wo­wej
oraz klasy I gimnazjum

na rok szkolny 2017/2018

Wnio­ski o przy­ję­cie kan­dy­data należy skła­dać w sekre­ta­ria­cie szkoły lub drogą elek­tro­niczną do dnia 5 maja br.
Bada­nie uzdol­nień muzycz­nych i kom­pe­ten­cji kan­dy­da­tów odbę­dzie się

8 maja 2017 r.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące prze­słu­cha­nia podane zostaną zain­te­re­so­wa­nym oso­bom po ogło­sze­niu listy kandydatów

w dniu 5 maja 2017 r.

Bada­nie przy­dat­no­ści kan­dy­da­tów obejmuje :

1) bada­nie uzdol­nień muzycz­nych i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych pod­czas zajęć gru­po­wych, w trak­cie któ­rych oceniamy:

 • koor­dy­na­cję słu­chowo – ruchową kandydata
 • kon­cen­tra­cję uwagi
 • umie­jęt­ność pracy w zespole
 • kom­pe­ten­cje spo­łeczne – zacho­wa­nie w grupie
 • reak­cję na zmiany w muzyce

2) bada­nie uzdol­nień muzycz­nych pod­czas prze­słu­cha­nia indy­wi­du­al­nego, w trak­cie któ­rego oceniamy:

 •   pre­zen­ta­cję przy­go­to­wa­nej piosenki
 •   słuch melodyczny
 • słuch harmoniczny
 • roz­róż­nia­nie wyso­ko­ści dźwięków
 •   intonację
 •   pamięć muzyczną
 • odtwa­rza­nie prze­biegu rytmicznego
 •   skalę głosu
 •   dykcję

Regu­la­min rekru­ta­cji i przy­jęć do PSChJK

Karta rekru­ta­cji 2017–2018

Zapis do szkoły podstawowej i gimnazjum

Ulotka szkoła chóralna

Gimnazjum szkoła muzyczna