Plan pracy szkoły 2018/2019

Zada­nie Formy reali­za­cji Ter­min Reali­zu­jący
Pla­no­wa­nie pracy dydak­tyczno — wychowawczej Dia­gnoza wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z przed­mio­tów obję­tych egza­mi­nem gim­na­zjal­nym i egza­mi­nem ósmo­kla­si­sty, dia­gnoza wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z przed­mio­tów muzycz­nych – kształ­ce­nia słu­chu w kla­sie VI oraz zasad muzyki z edy­cją nut w kla­sie VIII, dia­gnoza wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów klasy III, publi­ko­wa­nie w dzien­nik elek­tro­nicz­nym przed­mio­to­wych roz­kła­dów mate­riału, budo­wa­nie pla­nów wycho­waw­czych, podział uczniów w kla­sach na grupy języ­kowe, ewa­lu­acja pracy z pod­stawa programową Wrze­sień – paź­dzier­nik 2018 Wice­dy­rek­tor, nauczy­ciele, wycho­wawcy klas
Stwo­rze­nie warun­ków do indy­wi­du­al­nego roz­woju ucznia, jego zain­te­re­so­wań i uzdolnień Dia­gno­zo­wa­nie potrzeb uczniów w zakre­sie orga­ni­zo­wa­nia zajęć dodat­ko­wych, przy­go­to­wa­nie uczniów do kon­kur­sów pozasz­kol­nych, w tym arty­stycz­nych, wspo­ma­ga­nie pracy Samo­rządu Uczniow­skiego — moty­wo­wa­nie uczniów do samo­or­ga­ni­za­cji i odpo­wie­dzial­no­ści za spo­łecz­ność szkolną, wolon­ta­riat, kształ­ce­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wize­ru­nek szkoły, w tym wygląd sal lek­cyj­nych, kory­ta­rzy i oto­cze­nia szkoły, orga­ni­za­cja zajęć wyrów­naw­czych dla mło­dzieży, reali­za­cja zajęć pla­stycz­nych w świe­tlicy szkol­nej, orga­ni­za­cja kon­kur­sów szkol­nych, orga­ni­za­cja wyjść i wycie­czek, udział uczniów w przed­się­wzię­ciach mię­dzysz­kol­nych (np. spor­to­wych, artystycznych) Wrze­sień 2018, rok szkolny 2018/2019 Dyrek­tor, nauczy­ciele, wycho­wawcy świetlicy
Pod­nie­sie­nie poziomu sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wań wychowawczych Przy­po­mnie­nie uczniom i rodzi­com wybra­nych zapi­sów Sta­tutu PSChJK — praw i obo­wiąz­ków ucznia, zapi­sów odno­śnie oceny zacho­wa­nia, sto­so­wa­nie sys­temu kar i nagród okre­ślo­nych w Sta­tu­cie, infor­mo­wa­nie rodzi­ców na bie­żąco o nie­po­żą­da­nych zacho­wa­niach dziecka w szkole, współ­praca nauczy­cieli i rodzi­ców z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem szkolnym, Wrze­sień – paź­dzier­nik 2018 Wycho­wawcy klas, nauczy­ciele, peda­gog, psycholog
Współ­praca z rodzi­cami uczniów Powo­ła­nie Rady Rodzi­ców, sys­te­ma­tyczne infor­mo­wa­nie rodzi­ców o postę­pach w nauce oraz zacho­wa­niu uczniów, roz­wią­zy­wa­nie wraz z rodzi­cami bie­żą­cych spraw orga­ni­za­cyj­nych, edu­ka­cja rodzi­ców w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia dzien­nika elek­tro­nicz­nego do sys­te­ma­tycz­nej kon­troli fre­kwen­cji i wyni­ków naucza­nia, wzmac­nia­nie w rodzi­cach poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za efekty dydak­tyczno – wycho­waw­cze, włą­cze­nie rodzi­ców w pla­no­wa­nie pro­cesu dydaktyczno-wychowawczego oraz prace na rzecz szkoły, upo­wszech­nia­nie wśród rodzi­ców wie­dzy na temat kon­cep­cji pracy szkoły, obo­wią­zu­ją­cych w szkole zasad i norm doty­czą­cych wycho­wa­nia oraz oce­nia­nia, a także moż­li­wo­ścią ich wpły­wa­nia na w/w zagad­nie­nia, edu­ko­wa­nie rodzi­ców w zakre­sie pro­fi­lak­tyki uza­leż­nień (nar­ko­tyki, alko­hol, dopa­la­cze), sys­te­ma­tyczne spo­tka­nia z Radą Rodzi­ców, zapo­zna­nie rodzi­ców z głów­nymi zało­że­niami dydak­tyczno – wycho­waw­czymi szkoły, pro­gra­mem wychowawczo-profilaktycznym. przed­sta­wie­nie kalen­da­rza roku szkol­nego 2018/19, planu pracy szkoły, kalen­da­rza dzia­łań arty­stycz­nych oraz planu uro­czy­sto­ści i imprez szkolnych Rok szkolny 2018/2019 Dyrek­tor, wice­dy­rek­to­rzy, nauczyciele
Reali­za­cja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Roz­po­zna­nie potrzeb uczniów w zakre­sie pomocy psy­cho­lo­giczno– peda­go­gicz­nej, opra­co­wa­nie har­mo­no­gramu działań Wg har­mo­no­gramu reali­za­cji PPP Peda­gog, psy­cho­log, wycho­wawcy klas, nauczy­ciele, wycho­wawcy świetlicy
Wspo­ma­ga­nie pracy nauczy­ciela Spra­wo­wa­nie nad­zoru pedagogicznego Szko­le­nia dosko­na­lące umie­jęt­no­ści w zakre­sie wyko­rzy­sty­wa­nia dzien­nika elek­tro­nicz­nego, szko­le­nia dla nauczy­cieli w ramach WDN –u, wspo­ma­ga­nie nauczy­cieli w reali­za­cji awansu zawo­do­wego, moni­to­ro­wa­nie doku­men­ta­cji pro­cesu edu­ka­cyj­nego: * elek­tro­niczne dzien­niki kla­sowe * dzien­niki zajęć poza­lek­cyj­nych * arku­sze ocen * plany wycho­waw­cze klas * przed­mio­towe roz­kłady mate­ria­łów, obser­wa­cje zajęć edu­ka­cyj­nych, wycho­waw­czych, opie­kuń­czych, imprez szkol­nych, uro­czy­sto­ści, koncertów Rok szkolny –zgod­nie z Pla­nem nad­zoru pedagogicznego Dyrek­tor, wicedyrektorzy
Dzia­łal­ność wspo­ma­ga­jąca uczniów w przy­go­to­wa­niu do egza­minu gim­na­zjal­nego i egza­minu ósmoklasisty Ana­liza wyni­ków egza­minu gim­na­zjal­nego w roku 2018, dia­gnozy przed­mio­towe uczniów klasy VIIIIX, prze­pro­wa­dze­nie prób­nych testów orga­ni­zo­wa­nych przez wydaw­nic­twa oraz insty­tu­cje edu­ka­cyjne, prze­ka­zy­wa­nie uczniom i ich rodzi­com bie­żą­cych infor­ma­cji na temat egzaminów Zgod­nie z kalen­da­rzem testów i egza­mi­nów próbnych Wice­dy­rek­tor, nauczy­ciele przed­mio­tów egza­mi­na­cyj­nych, wycho­wawcy klas
Orga­ni­za­cja uro­czy­sto­ści szkol­nych — roz­wi­ja­nie aktyw­no­ści, kre­atyw­no­ści i odpo­wie­dzial­no­ści uczniów Orga­ni­za­cja uro­czy­sto­ści zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, kul­ty­wo­wa­nie rocz­nic naro­do­wych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem 100. lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem na rok szkolny 2018/2019 Nauczy­ciele, Samo­rząd Uczniowski
Pro­mo­cja Szkoły Chóralnej Pre­zen­to­wa­nie dzia­łań i suk­ce­sów szkoły pod­czas kon­tak­tów z rodzi­cami, orga­ni­za­cja Dni Otwar­tych, orga­ni­za­cja zajęć umu­zy­kal­nia­ją­cych dla dzieci, orga­ni­za­cja imprez o zasięgu miej­skim (kon­certy) oraz regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim (warsz­taty chó­ralne) udział uczniów w festi­wa­lach i kon­kur­sach, współ­praca z lokal­nymi mediami pro­mu­ją­cymi pracę szkoły, aktu­ali­za­cja strony inter­ne­to­wej szkoły i face­bo­oka, stwo­rze­nie kon­cep­cji pracy w ramach zespołu zada­nio­wego d/s pro­mo­cji szkoły, współ­praca z insty­tu­cjami miej­skimi– Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym, Aka­de­mią Muzyczną im. I.J. Pade­rew­skiego, Uni­wer­sy­te­tem im. A. Mic­kie­wi­cza, przed­szko­lami, Biblio­teką Raczyń­skich, Teatrem Wiel­kim im. S. Moniuszki, ZSM w Pozna­niu, POSM I i II st., Szkołą Tańca A. Niedźwiedź Rok szkolny Wycho­wawcy klas, nauczy­ciele, dyrek­cja szkoły
Pro­pa­go­wa­nie bez­piecz­nych zacho­wań wśród uczniów Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy oraz pro­mo­wa­nie postaw i zacho­wań proz­dro­wot­nych, bez­pie­czeń­stwo uczniów w dro­dze do szkoły, bez­pieczne ferie i waka­cje, prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom (prze­moc, nar­ko­tyki, dopa­la­cze), bez­pie­czeń­stwo w inter­ne­cie — odpo­wie­dzialne korzy­sta­nie z mediów społecznych Rok szkolny — zgod­nie z pla­nem usta­lo­nym przez wycho­wawcę klasy we współ­pracy z peda­go­giem i psy­cho­lo­giem, har­mo­no­gram usta­lony przez wicedyrektora Nauczy­ciele, wycho­wawcy, przed­sta­wi­ciele straży miej­skiej i poli­cji, psy­cho­log i peda­gog szkolny, wicedyrektor
Bez­pie­czeń­stwo i higiena pracy Prze­strze­ga­nie obo­wią­zu­ją­cych regu­la­mi­nów, prze­pro­wa­dze­nie prób­nej ewa­ku­acji, bie­żąca kon­trola stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny pla­cówki, zapo­zna­nie uczniów z regu­la­mi­nami pra­cowni przedmioto­wych prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zakresu BHP dla nowo przy­ję­tych nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków, prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zakresu pierw­szej pomocy, prze­pro­wa­dze­nie okre­so­wych szko­leń z zakresu BHP dla nauczycieli Sier­pień – wrze­sień 2018, w miarę potrzeb Kie­row­nik gospo­dar­czy, spo­łeczny inspek­tor pracy, nauczyciele
Wzbo­ga­ca­nie bazy szkolnej Zakup pomocy dydak­tycz­nych, wzbo­ga­ca­nie zaso­bów biblio­teki szkol­nej, zakup instru­men­tów muzycznych Rok szkolny 2018/2019 Dyrek­tor, nauczyciele