Plan pracy szkoły 2016/2017

Plan pracy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

L.p. CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI
KSZTAŁCENIE
Poprawa jako­ści pracy szkoły
1. Dosko­na­le­nie metod nauczania Udział nauczy­cieli w szko­le­niach doty­czą­cych metod nauczania prze­wod­ni­czący zespo­łów przedmiotowych cały rok
Sto­so­wa­nie róż­nych form i metod akty­wi­zu­ją­cych uczniów w pro­ce­sie dydak­tycz­nym, moty­wu­jąca funk­cja oceny szkolnej wszy­scy uczący nauczyciele cały rok
Roz­po­zna­nie pre­fe­ren­cji ucze­nia się uczniów i dosto­so­wy­wa­nie form i metod pracy do tych potrzeb wszy­scy uczący nauczyciele wrze­sień, cały rok
Praca nauczy­cieli w zespo­łach uczą­cych w tej samej kla­sie: dosko­na­le­nie wła­snego warsz­tatu pracy poprzez dzie­le­nie się wie­dzą i doświadczeniem wszy­scy nauczyciele według potrzeb
Pre­zen­ta­cja Radzie Peda­go­gicz­nej wyni­ków kształ­ce­nia uczniów wycho­wawcy klas (oraz – miarę potrzeby– nauczy­ciele poszcze­gól­nych przedmiotów) przy­naj­mniej cztery razy w roku
2. Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i uzdol­nień uczniów oraz dosko­na­le­nie ich umie­jęt­no­ści samooceny Opra­co­wa­nie oferty zajęć poza­lek­cyj­nych uwzględ­nia­ją­cej potrzeby uczniów i ocze­ki­wa­nia rodziców dyrek­cja, peda­gog, psycholog wrze­sień
Udział uczniów w kon­kur­sach przed­mio­to­wych i artystycznych nauczy­ciele odno­śnych przedmiotów zgod­nie z ter­mi­na­rzem konkursów
Pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści arty­stycz­nych oraz innych umie­jęt­no­ści uczniów pod­czas imprez szkol­nych i środowiskowych wszy­scy nauczyciele cały rok
Nagra­dza­nie i pro­mo­wa­nie uczniów osią­ga­ją­cych szcze­gól­nie wyso­kie wyniki w nauce oraz w innych dzie­dzi­nach życia szkolnego wycho­wawcy klas, nauczyciele,dyrekcja czer­wiec (oraz w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego)
3. Pod­nie­sie­nie jako­ści kształ­ce­nia z wyko­rzy­sta­niem wyni­ków egza­mi­nów zewnętrznych Moni­to­ro­wa­nie wyni­ków kształ­ce­nia poprzez: prze­pro­wa­dza­nie ana­liz porów­naw­czych spraw­dzia­nów prób­nych i spraw­dzianu uczniów klas VI oraz testów kom­pe­ten­cji uczniów klas III z oce­nami rocz­nymi lub seme­stral­nymi uczniów i oce­nami opisowymi nauczy­ciele przed­mio­tów obję­tych sprawdzianem,nauczyciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w kla­sie III na bie­żąco
ewa­lu­acja wyni­ków kon­kur­sów przedmiotowych lide­rzy zespo­łów przedmiotowych czer­wiec
pod­ję­cie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do pod­nie­sie­nia wyni­ków spraw­dzianu na pod­sta­wie wnio­sków z raportu ewaluacyjnego wszy­scy nauczyciele cały rok
4. Pod­no­sze­nie poziomu zna­jo­mo­ści języ­ków obcych Orga­ni­zo­wa­nie zajęć z języka angiel­skiego według poziomu zaawan­so­wa­nia uczniów nauczy­ciele przedmiotu cały rok
Udział uczniów w kon­kur­sach z języ­ków obcych nauczy­ciele przedmiotu zgod­nie z har­mo­no­gra­mem konkursów
5. Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych dzie­cio szcze­gól­nych potrze­bach edukacyjnych Orga­ni­za­cja zajęć według zale­ceń Poradni Psy­cho­lo­giczno – Pedagogicznych psy­cho­log, peda­gog, wycho­wawcy klas, nauczy­ciele, dyrekcja cały rok, według potrzeb

 

L.p. CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Wzmoc­nie­nie roli rodzi­ców w pla­no­wa­niu i reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych szkoły Zapo­zna­nie rodzi­ców z głów­nymi zało­że­niami dydak­tyczno – wycho­waw­czymi szkoły, pro­gra­mem wycho­waw­czym, pro­fi­lak­tyki oraz wewnątrz­sz­kol­nym oce­nia­niem. Przed­sta­wie­nie kalen­da­rza roku szkol­nego 2014/15, planu pracy szkoły, kalen­da­rza dzia­łań arty­stycz­nych, har­mo­no­gramu dni wol­nych od dzia­łań dydak­tycz­nych, dyżu­rów nauczycieli dyrek­cja, wychowawcy wrze­sień i w miarę potrzeb
Współ­praca z rodzi­cami pod­czas pla­no­wa­nia pro­cesu dydaktyczno-wychowawczego oraz pra­cach na rzecz szkoły (zakup nagród, pomocy dydak­tycz­nych itp.) dyrek­cja, wszy­scy nauczyciele cały rok

 

L.p. CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI
WYCHOWANIEOPIEKA
1. Prze­ciw­dzia­ła­nie nie­po­żą­da­nym zacho­wa­niom uczniów. Pod­nie­sie­nie poziomu sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wań wychowawczych Reali­za­cja zadań pro­gramu wycho­waw­czego i pro­fi­lak­tycz­nego szkoły wszy­scy nauczyciele cały rok
Dba­łość wszyst­kich pra­cow­ni­ków szkoły o pod­no­sze­nie kul­tury oso­bi­stej uczniów wszy­scy pra­cow­nicy szkoły cały rok
Kon­se­kwentne reago­wa­nie na wszel­kie prze­jawy wandalizmu wszy­scy pra­cow­nicy szkoły cały rok
Pomoc uczniom z róż­nymi pro­ble­mami, współ­praca z rodzi­cami tych uczniów, ana­liza opi­nii i orze­czeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych psy­cho­log, pedagog według potrzeb
Stała współ­praca ze strażą miejską wycho­wawcy cały rok
Kon­se­kwentne sto­so­wa­nie wypra­co­wa­nego sys­temu kar i nagród wszy­scy nauczyciele cały rok
Pro­pa­go­wa­nie bez­piecz­nych zacho­wań wśród dzieci
1. Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy oraz pro­mo­wa­nie postaw i zacho­wań prozdrowotnych Udział w akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”- pro­mo­wa­nie zdro­wego stylu odży­wia­nia się wycho­wawcy klas cały rok
2. Bez­pie­czeń­stwo uczniów w dro­dze do szkoły Bez­pieczne ferie i wakacje Spo­tka­nia z funk­cjo­na­riu­szami Straży Miejskiej-pogadanki. wycho­wawcy klas raz w semestrze
Prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom (prze­moc, narkotyki)-pogadanki dla uczniów klas gimnazjalnych Spo­tka­nia z funk­cjo­na­riu­szami Straży Miejskiej dyrek­cja, wycho­wawcy klas raz w semestrze
Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści uczniów, kształ­to­wa­nie poczu­cia więzi ze szkołą, inte­gra­cja spo­łecz­no­ści uczniow­skiej wokół reali­za­cji głów­nych zadań szkoły
1. Udział uczniów w reali­za­cji zadań szkoły Wdra­ża­nie do samorządności Aktywna praca uczniów w samo­rzą­dzie uczniow­skim i samo­rzą­dach klasowych opie­kun samo­rządu, dyrek­cja, wycho­wawcy klas cały rok
Prze­pływ infor­ma­cji poprzez:
– aktu­ali­za­cję danych zamiesz­cza­nych na stro­nie inter­ne­to­wej i tablicy Samo­rządu Uczniowskiego
opie­kun samorządu cały rok
Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści i przed­się­bior­czo­ści poprzez udział w akcjach (Góra gro­sza, Radość pod choinkę) opie­ku­no­wie SU, wycho­wawcy klas cały rok
2. Kształ­ce­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wize­ru­nek szkoły, w tym wygląd sal lek­cyj­nych, kory­ta­rzy i oto­cze­nia szkoły Dba­łość o wygląd sal lek­cyj­nych, kory­ta­rzy, oto­cze­nia szkoły oraz higienę pracy, wycho­wawcy, samo­rząd kla­sowy i nauczyciele cały rok
Orga­ni­za­cja kon­kursu na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną samo­rząd uczniowski cały rok
3. Inte­gra­cja spo­łecz­no­ści szkolnej Gry i zabawy inte­gru­jące uczniów (w cza­sie zajęć w świe­tlicy szkolnej) wycho­wawcy świetlicy cały rok
Paso­wa­nie na ucznia wycho­wawca klasy pierw­szej, nauczy­ciele zapro­szeni do współpracy paź­dzier­nik 2014
Pre­zen­to­wa­nie osią­gnięć uczniów pod­czas kon­cer­tów i imprez dla rodziców. nauczy­ciele cały rok
Przy­go­to­wa­nie przez uczniów uro­czy­sto­ści oraz wyda­rzeń szkol­nych i klasowych. nauczy­ciele cały rok