Plan pracy szkoły 2017/2018

Plan pracy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w roku szkol­nym 2017/2018

L.p. CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI
KSZTAŁCENIE
Poprawa jako­ści pracy szkoły
1. Dosko­na­le­nie metod nauczania Wybór szko­leń zgod­nych z potrze­bami szkoły dyrek­cja wrzesień/październik 2017
2. Pro­cesy edu­ka­cyjne są zor­ga­ni­zo­wane w spo­sób sprzy­ja­jący ucze­niu się Udział nauczy­cieli w szko­le­niach doty­czą­cych metod nauczania rze­wod­ni­czący zespo­łów przedmiotowych cały rok
3. Pod­nie­sie­nie jako­ści edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej, przy­rod­ni­czej, informatycznej Sto­so­wa­nie róż­nych form i metod akty­wi­zu­ją­cych uczniów w pro­ce­sie dydak­tycz­nym, moty­wu­jąca funk­cja oceny szkolnej

Roz­po­zna­nie pre­fe­ren­cji ucze­nia się uczniów i dosto­so­wy­wa­nie form i metod pracy do tych potrzeb

wszy­scy uczący nauczyciele

wszy­scy uczący nauczyciele

rze­sień, cały rok

według potrzeb

4. Wdra­ża­nie nowej pod­stawy programowej Praca nauczy­cieli w zespo­łach uczą­cych w tej samej kla­sie: dosko­na­le­nie wła­snego warsz­tatu pracy poprzez dzie­le­nie się wie­dzą i doświadczeniem

Pre­zen­ta­cja Radzie Peda­go­gicz­nej wyni­ków kształ­ce­nia uczniów

Moni­to­ro­wa­nie reali­za­cji pod­stawy programowej

wszy­scy nauczyciele

wycho­wawcy klas (oraz - miarę potrzeby– nauczy­ciele poszcze­gól­nych przedmiotów)

nauczy­ciele, dyrekcja

według potrzeb

przy­naj­mniej cztery razy w roku

na bie­żąco

5. Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i uzdol­nień uczniów oraz dosko­na­le­nie ich umie­jęt­no­ści samooceny Opra­co­wa­nie oferty zajęć poza­lek­cyj­nych uwzględ­nia­ją­cej potrzeby uczniówi ocze­ki­wa­nia rodziców

Udział uczniów w kon­kur­sach przed­mio­to­wych i artystycznych

Pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści arty­stycz­nych oraz innych umie­jęt­no­ści uczniów­pod­czas imprez szkol­ny­chi śro­do­wi­sko­wy­chA­na­liza wyni­ków badań, ewa­lu­acja sto­so­wa­nych metod kształ­ce­nia Ewa­lu­acja wyni­ków kon­kur­sów przedmiotowych

dyrek­cja, peda­gog, psycholog

nauczy­ciele odno­śnych przedmiotów

wszy­scy nauczyciele

wrze­sień
zgod­nie z ter­mi­na­rzem kon­kur­sów
cały rok
6. Uwzględ­nia­nie w pracy dydak­tycz­nej wnio­sków z ana­lizy egza­minu gim­na­zjal­nego, egza­mi­nów prób­nych oraz innych badań zewnętrz­nych i wewnętrznych Ana­liza wyni­ków badań, ewa­lu­acja sto­so­wa­nych metod kształ­ce­nia Ewa­lu­acja wyni­ków kon­kur­sów przedmiotowych lide­rzy zespo­łów przedmiotowych zgod­nie z harmonogramem
7. Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych dzieci o szcze­gól­nych potrze­bach edukacyjnych Orga­ni­za­cja zajęć według zale­ceń Poradni Psy­cho­lo­giczno — Pedagogicznych psy­cho­log, peda­gog, wycho­wawcy klas, nauczy­ciele, dyrekcja cały rok, według potrzeb­cały rok
8. Roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji czy­tel­ni­czych uczniów Wzbo­ga­ca­nie zaso­bów biblio­tecz­nych Dosto­so­wa­nie godzin dzia­łal­no­ści biblio­teki do potrzeb ucznió­wOr­ga­ni­za­cja spo­tkań z auto­rami książek nauczyciel-bibliotekarz, dyrek­cja, wycho­wawcy klas, pozo­stali nauczyciele cały rok
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Wzmoc­nie­nie roli rodzi­ców w pla­no­wa­niu i reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych szkoły Zapo­zna­nie rodzi­ców z głów­nymi zało­że­niami dydak­tyczno — wycho­waw­czymi szkoły, pro­gra­mem wychowawczo-profilaktycznym oraz wewnątrz­sz­kol­nym oce­nia­niem. Przed­sta­wie­nie kalen­da­rza roku szkol­nego 2017/18, planu pracy szkoły, kalen­da­rza dzia­łań arty­stycz­nych oraz planu uro­czy­sto­ści i imprez szkolnych

Współ­praca z rodzi­cami pod­czas pla­no­wa­nia pro­cesu dydaktyczno-wychowawczego oraz pra­cach na rzecz szkoły

dyrek­cja, wycho­wawcy klas

dyrekcja,wszyscy nauczy­ciele

wrze­sień iw miarę potrzeb

cały rok

WYCHOWANIEOPIEKA
1. Prze­ciw­dzia­ła­nie nie­po­żą­da­nym zacho­wa­niom uczniów Pod­nie­sie­nie poziomu sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wań wychowawczych Reali­za­cja zadań pro­gramu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Dba­łość wszyst­kich pra­cow­ni­ków szkoły o pod­no­sze­nie kul­tury oso­bi­stej uczniów

Kon­se­kwentne reago­wa­nie na wszel­kie prze­jawy wandalizmu

Pomoc uczniom z róż­nymi pro­ble­mami, współ­praca z rodzi­cami tych uczniów, ana­liza opi­nii i orze­czeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Stała współ­praca ze strażą miej­ską i policją

Kon­se­kwentne sto­so­wa­nie wypra­co­wa­nego sys­temu nagród i kar

wszy­scy nauczyciele

wszy­scy pra­cow­nicy szkoły

wszy­scy pra­cow­nicy szkoły

psy­cho­log, pedagog

wycho­wawcy

wszy­scy nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok

według potrzeb

cały rok

cały rok

Pro­pa­go­wa­nie bez­piecz­nych zacho­wań wśród dzieci
1. Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy oraz pro­mo­wa­nie postaw i zacho­wań prozdrowotnych Udział w akcjach „Szklanka mleka”i „Owoce w szkole”- pro­mo­wa­nie zdro­wego stylu odży­wia­nia się wycho­wawcy klas cały rok
2. Bez­pie­czeń­stwo ucznióww dro­dze do szkoły Bez­pieczne ferie i wakacje Spo­tka­nia z funk­cjo­na­riu­szami Straży Miejskiej wycho­wawcy klas raz w półroczu
3. Prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom (prze­moc, narkotyki)-pogadanki dla uczniów klas gimnazjalnych Spo­tka­nia z funk­cjo­na­riu­szami poli­cji Zaję­cia pro­wa­dzone przez psy­cho­lo­gai peda­goga szkolnego dyrek­cja, wycho­wawcy klas raz w półroczu
4. Bez­pie­czeń­stwo w inter­ne­cie. Odpo­wie­dzialne korzy­sta­nie z mediów społecznych Spo­tka­nia z funk­cjo­na­riu­szami poli­cji Zaję­cia pro­wa­dzone przez psy­cho­lo­gai peda­goga szkolnego

Zakup opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­cego fil­tra­cję nie­po­żą­da­nych treści

wice­dy­rek­tor, wycho­wawcy klas

kie­row­nik gospdarczy

raz w półroczu

w miarę dostęp­no­ści środ­ków finansowych

Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści uczniów, kształ­to­wa­nie poczu­cia więzi ze szkołą, inte­gra­cja spo­łecz­no­ści uczniow­skiej wokół reali­za­cji głów­nych zadań szkoły
1. Udział uczniów w reali­za­cji zadań szkoły
Wdra­ża­nie do samorządności
Aktywna praca uczniów w samo­rzą­dzie uczniow­skim i samo­rzą­dach klasowych

Prze­pływ infor­ma­cji poprzez aktu­ali­za­cję danych zamiesz­cza­nych na stro­nie inter­ne­to­wej i tablicy Samo­rządu Uczniowskiego

Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści i przed­się­bior­czo­ści poprzez udział w akcjach (Góra gro­sza, Radość pod choinkę)

opie­kun samo­rządu dyrek­cja wycho­wawcy klas

opie­kun samorządu

opie­ku­no­wie SU,wychowawcy klas

cały rok

cały rok

cały rok

2. Kształ­ce­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wize­ru­nek szkoły, w tym wygląd sal lek­cyj­nych, kory­ta­rzy i oto­cze­nia szkoły Dba­łość o wygląd sal lek­cyj­nych, kory­ta­rzy, oto­cze­nia szkoły oraz higienę pracy,

Orga­ni­za­cja kon­kursu na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną

wycho­wawcy, samo­rząd kla­sowy i nauczyciele

samo­rząd uczniowski

cały rok

cały rok

3. Inte­gra­cja spo­łecz­no­ści szkolnej Gry i zabawy inte­gru­jące uczniów (w cza­sie zajęć w świe­tlicy szkolnej)

Paso­wa­nie na ucznia PSChJK Przy­go­to­wa­nie przez uczniów uro­czy­sto­ści oraz wyda­rzeń szkol­nych i kla­so­wych (m.in. dys­ko­teki kon­kursy, akcje charytatywne)

Pre­zen­to­wa­nie osią­gnięć uczniów pod­czas kon­cer­tów i imprez dla rodziców

Nada­nie sztan­daru i hymnu Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

wycho­wawcy świetlicy

wycho­wawca klasy pierw­szej, nauczy­ciele zapro­szeni do współpracy

nauczy­ciele

nauczy­ciele

dyrek­tor, wicedyrektor

cały rok

paź­dzier­nik 2017

cały rok

cały rok

listo­pad 2017

BAZA SZKOŁY
1. Wzbo­ga­ca­nie bazy szkoły Udział szkoły w rzą­do­wym pro­gra­mie „Aktywna tablica”

Sys­te­ma­tyczne dopo­sa­ża­nie pra­cowni lek­cyj­nych w pomoce dydak­tyczne Uzu­peł­nia­nie zbioru biblio­tecz­nego (w tym mate­ria­łów nutowych)

Wymiana sprzętu kom­pu­te­ro­wego i multimedialnego

dyrek­tor

dyrek­cja, nauczy­ciel biblio­teki, kie­row­nicy sek­cji, nauczyciele

dyrek­cja

wrze­sień 2017

według potrzeb

według potrzeb

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Orga­ni­za­cja pracy nauczycieli Posie­dze­nia Rady Pedagogicznej

Reali­za­cja zadań uję­tych w pla­nach pracy zespo­łów przedmiotowych

Udział nauczy­cieli w szko­le­niach Rady Pedagogicznej

Powo­ła­nie zespo­łów do spraw pomocy psy­cho­lo­giczno– peda­go­gicz­nej w ramach roz­po­zna­wa­nych potrzeb uczniów

Dosto­so­wy­wa­nie wyma­gań do indy­wi­du­al­nych potrzeb psy­cho­lo­giczno — edu­ka­cyj­nych uczniów zgod­nie z zale­ce­niami PPP zawar­tymi w opi­niach i orzeczeniach

dyrek­tor szkoły

wszy­scy nauczyciele

wszy­scy nauczyciele

psy­cho­log, pedagog,dyrekcja

dyrek­tor, psy­cho­log, peda­gog, wycho­wawcy oraz uczący nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok

wrzesień,cały rok w miarę potrzeb

cały rok

2. Obieg infor­ma­cji Zamiesz­cza­nie infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły

Kon­takt mię­dzy pra­cow­ni­kami poprzez pocztę elek­tro­niczną oraz dzien­nik elektroniczny

dyrek­cja, nauczyciele

wszy­scy nauczyciele

na bie­żąco

cały rok

3. Powszechny dostęp do prawa wewnątrz­sz­kol­nego i oświatowego Umiesz­cze­nie doku­men­tów na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły wice­dy­rek­to­rzy październik/listopad
PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
1. Pro­mo­cja szkoły Pre­zen­to­wa­nie dzia­łań i suk­ce­sów szkoły pod­czas kon­tak­tów z rodzicami

Orga­ni­za­cja Dni Otwartych

Orga­ni­za­cja zajęć umu­zy­kal­nia­ją­cych dla dzieci

Orga­ni­za­cja imprez o zasięgu miej­skim (kon­certy) oraz regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim (warsz­taty chóralne)

Udział uczniów w festi­wa­la­chi kon­kur­sa­chW­spół­praca z lokal­nymi mediami pro­mu­ją­cymi pracę szkoły

Aktu­ali­za­cja strony inter­ne­to­wej szkoły i facebooka

dyrek­cja, wszy­scy nauczyciele

dyrek­cja, kie­row­nicy sekcji

dyrek­cja, nauczy­ciele ryt­miki i kształ­ce­nia słuchu

dyrek­cja, kie­row­nicy sekcji

dyry­genci chó­rów i zespo­łów wokal­nych, dyrek­cja, kie­row­nicy sekcji

wice­dy­rek­to­rzy, nauczyciele

cały rok

sty­czeń marzec

październik-maj 2018

zgod­niez kalen­da­rzem artystycznym

zgod­nie z kalendarzem

na bie­żąco

2. Współ­praca z insty­tu­cjami miej­skimi– Poznań­skim Chó­rem Chło­pię­cym, Aka­de­mią Muzycz­nąim. I.J. Pade­rew­skiego, Uni­wer­sy­te­tem im. A. Mic-kiewicza, przed­szko­lami, Biblio­teką Raczyń­skich, Teatrem Wiel­ki­mim. S. Moniuszki, ZSMw Poznaniu Udział uczniów szkoły w pracy Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, współ­praca chó­rów szkol­nychz PChCh w zakre­sie dzia­łań arty­stycz­nych, orga­ni­za­cja kon­cer­tów dla spo­łecz­no­ści mia­sta, w tym udział w pro­jek­cie „Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie”, Poznań­skim Kolę­do­wa­niu, spek­ta­klach w Teatrze Wiel­kim , kon­cert na zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego 2017/2018 w Fil­har­mo­nii Poznańskiej dyrek­cja, kie­row­nicy sek­cji, nauczyciele rok szkolny
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1. Pod­nie­sie­nie poziomu bez­pie­czeń­stwa uczniów i pra­cow­ni­ków szkoły Prze­strze­ga­nie obo­wią­zu­ją­cych regulaminów

Rze­telne peł­nie­nie dyżu­rów nauczycielskich

Prze­pro­wa­dze­nie prób­nej ewakuacji

Bie­żąca kon­trola stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny placówki

Zapo­zna­nie uczniów z regu­la­mi­nami pra­cowni przedmiotowych

Prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zakresu BHP dla nowo przy­ję­tych nauczy­cieli i pracowników

Prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zakresu pierw­szej pomocy

Prze­pro­wa­dze­nie okre­so­wych szko­leńz zakresu BHP dla nauczycieli

wszy­scy pra­cow­nicy szkoły

nauczy­ciele, wicedyrektorzy

dyrek­cja, kie­row­nik gospo­dar­czy, nauczyciele

kie­row­nik gospo­dar­czy, SIP, dyrek­cja, nauczyciele

nauczy­ciele przedmiotów

kie­row­nik gospodarczy

kie­row­nik gospodarczy

kie­row­nik gospodarczy

cały rok

cały rok

I pół­ro­cze

na bie­żąco

wrze­sień 2017

sier­pień 2017 i według przyjęć

sier­pień 2017

sier­pień 2017