Plan prób chó­rów i zespołów

Aktu­alny plan lek­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo w dzien­niku elek­tro­nicz­nym: www.synergia.librus.pl

Próby chó­rów i zespo­łów PSChJK w roku szkol­nym 2016/2017 (do godziny 1730)

ponie­dzia­łek wto­rek środa czwar­tek pią­tek
1400 – 1500
zespół ryt­miczny
klasy IIIII
p. A. Gło­wacka
sala 16
1400 – 1500
zespół ryt­miczny
klasy IIIII
p. A. Gło­wacka
sala 16
1330 – 1430
Kukułeczki,klasy IIIII
p. E. Mucho­wiecka
sala 16
1330 – 1430
Kuku­łeczki,
klasy IIIII
p. E. Mucho­wiecka
sala 16
1300 – 1400
Kukułeczki,klasy IIIII
p. E. Muchowiecka

sala 16

1600 – 1730
Zespół Kame­ralny
chłopcy IVIX
p. Ł. Matu­sik
sala 25
1600 – 1730
Zespół Kame­ralny
chłopcy IVIX
p. Ł. Matu­sik
sala 25
1600 – 1730
Zespół Kame­ralny
dziew­częta VIIIX
p. K. Waszak
sala 16
1600 – 1645
Zespół Kame­ralny
dziew­częta VIIIX
p. K. Waszak
sala 16
1600 – 1800
Chó­ralne ABC
warsz­taty dla dzieci
p. A. Gło­wacka
sala 16 (od listopada)
1600 – 1800
próba PChCh
p. J. Sykul­ski
aula
1600 – 1800
próba PChCh
p. J. Sykul­ski
aula
1600 – 1800
próba PChCh
p. J. Sykul­ski
aula
Chór Dziew­częcy
Akry­wima