Plan imprez i uroczystości

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PSChJK ROK SZKOLNY 2016/2017

 

TERMIN TEMATYKA RODZAJ IMPREZY ORGANIZATORZY
WRZESIEŃ
01.09.2016 inau­gu­ra­cja roku szkolnego powi­ta­nie uczniów, rodzi­ców, nauczycieli Dyrek­cja PSChJK, p. M. Micha­łow­ska, p. Ł. Matu­sik, p. A. Gło­wacka, p. R. Sikor­ska, p. A. Moskal, p. M. Sta­nek,
p. P. Tro­ja­now­ski, p. M. Krajewska
05–07.09.2016 wybory opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego gło­so­wa­nie Samo­rząd Uczniowski
21.09.2016 wybory do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2015/2016 gło­so­wa­nie p. R. Atras, Samo­rząd Uczniowski
30.09.2016 szkolne obchody Dnia Chłopca ple­bi­scyt wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca, przy­go­to­wa­nie przez uczen­nice życzeń dla swo­ich kolegów p. R. Atras, p. K. Kuzara, p. J. Twar­dow­ska, Samo­rząd Uczniowski
Rok szkolny 2016/2017 orga­ni­za­cja dyskotek dys­ko­teki dla uczniów p. R. Atras, p. M. Bie­law­ska, p. M. Tuszyń­ska p. S. Hein­ry­chow­ski, Rada Rodzi­ców, Samo­rząd Uczniowski,
PAŹDZIERNIK
03.10.2016 — 09.06.2017 kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs p. R. Atras, p. A. Moskal Samo­rząd Uczniowski,
14.10.2016 Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów na uczniów PSChJK. przed­sta­wie­nie słowno-muzyczne w wyko­na­niu uczniów, zamiesz­cze­nie życzeń oko­licz­no­ścio­wych na gazetce szkolnej p. A. Gajew­ska, p. K. Kujawa, p .E. Mucho­wiecka, p. D. Sęk, p. R. Sikor­ska, Samo­rząd Uczniowski
28.10.2016 chwile zadumy nad gro­bami bli­skich, wspo­mnie­nie pole­głych żołnierzy porząd­ko­wa­nie grobów wycho­wawcy klas
LISTOPAD
10.11.2016 Święto Nie­pod­le­gło­ści uro­czy­sty apel p. A. Moskal, p. R. Sikor­ska, p. M. Micha­łow­ska, p. A. Her­brych, p. K. Graf
listo­pad 2016 Dzień Patrona Szkoły apel oko­licz­no­ściowy p. J. Leh­mann, p. Ł. Matu­sik, p. D. Sęk, Samo­rząd Uczniowski
listo­pad 2016 akcja „Góra grosza” zbiórka pie­nię­dzy p. M. Tuszyń­ska, p. O. Skó­rzew­ska, Samo­rząd Uczniowski
GRUDZIEŃ
05–16.12.2016 akcja „Radość pod choinkę” wolon­ta­riat, zbie­ra­nie darów p. R. Atras, p. M. Sta­nek, p .K .Kuzara, p. E . Zhyga, Samo­rząd Uczniowski
06.12.2016 miko­łajki spo­tka­nia klasowe wycho­wawcy klas i nauczy­ciele muzycy
12–16.12.2016 kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską kon­kurs na wyko­na­nie wień­ców adwen­to­wych i szo­pek betle­jem­skich oraz ich prezentacja p. R. Atras, p. A. Gajew­ska, p. A. Gło­wacka, p. A .Nowak-Łoś, Samo­rząd Uczniowski
22.12.2016 jasełka spo­tka­nie wigilijne p. K. Kujawa, p. E. Zhyga, p. J. Sza­bla, p. E. Kie­repka, p. J. Pod­lew­ska, A. Kosz­nik Samo­rząd Uczniowski
STYCZEŃ
sty­czeń 2017 Dzień Babci, Dzień Dziadka uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III i nauczy­ciele muzycy
LUTY
luty 2017 paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I przy­ję­cie pierw­szo­kla­si­stów do grona czy­tel­ni­ków biblio­teki szkolnej p. E. Jaskółka, p. A. Gajew­ska, Samo­rząd Uczniowski
luty 2017 balik klas I-III balik wycho­wawcy klas I-III
MARZEC
08.03.2017 Dzień Kobiet wyko­na­nie gazetki, przy­go­to­wa­nie życzeń przez chłop­ców, apel okolicznościowy p. W. Gorze­lanny, p. Ł. Matu­sik, p. P. Tro­ja­now­ski, p. W. Winiar­ski, Samo­rząd Uczniowski
21.03.2017 Szkolny Dzień Wiosny pro­po­zy­cje do wyboru: Dzień Mło­dego Euro­pej­czyka, szkolny pokaz mody, kon­kurs „Mam Talent” lub tur­niej sportowy p. M. Kra­jew­ska, p. J. Sza­bla, p. J. Pod­lew­ska, p. L. Kaczor, p. E. Mucho­wiecka, p. A. Galas, p. E. Stan­kow­ska,
Samo­rząd Uczniow­ski wycho­wawcy klas, Rada Rodziców
KWIECIEŃ
28.04.2017 obchody rocz­nicy Kon­sty­tu­cji 3 Maja uro­czy­sty apel p. J. Twar­dow­ska p. K. Kujawa, p. A. Śro­dow­ska, p. J. Krenz, p. E. Miecz­kow­ska, p. D. Hop­pel, Samo­rząd Uczniowski
MAJ
maj 2017 Dzień Matki i Ojca uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III i nauczy­ciele muzycy
CZERWIEC
01.06.2017 Dzień Dziecka roz­grywki spor­towe lub imprezy klasowe p. A. Galas, p. E. Stan­kow­ska, S. Kaczmarek-Subera, p. E. Kukla, wycho­wawcy klas, Rada Rodziców
23.06.2017 zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych apel, roz­da­nie świadectw kl. I-III p. M. Sta­nek kl. IV-VI p. A. Moskal, kl. VII-IX p. M. Kra­jew­ska
(KLASY I –IX) p. A. Olszew­ski, p. J. Sęk p. J. Krenz, p.Cz. Łyn­sza, p. A. Nagrodzki, p. W. Winiar­ski, p. L. Ziółko, Samo­rząd Uczniowski

Pro­gram imprez będzie przez cały rok szkolny wzbo­ga­cany pro­po­zy­cjami wycho­waw­ców klas, Samo­rządu Uczniow­skiego i Rady Rodzi­ców. Ter­miny uro­czy­sto­ści i wyda­rzeń szkol­nych mogą ulec zmianie.

Szkoła muzyczna w Pozna­niu rok szkolny 2015/2016