Plan imprez i uroczystości

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PSChJK ROK SZKOLNY 2017/2018

TERMIN TEMATYKA RODZAJ IMPREZY ORGANIZATORZY
WRZESIEŃ
04.09.2017 inau­gu­ra­cja roku szkolnego powi­ta­nie uczniów, rodzi­ców, nauczycieli Dyrek­cja PSChJK,p. Z. Trze­ciak, p. M. Zerek,p. M. Michałowska
21.09.2017 wybory do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego
2015/2016
gło­so­wa­nie p. R. Atras,Samorząd Uczniowski
29.09.2017 szkolne obchody Dnia Chłopca ple­bi­scyt wśród dziew­cząt na
naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca,
przy­go­to­wa­nie przez uczen­nice życzeń dla swo­ich
kolegów
p. R. Atras, p. K. Kuzara,p. J. Twardowska,Samorząd Uczniowski
Rok szkolny 2017/2018 orga­ni­za­cja dyskotek dys­ko­teki dla uczniów p. R. Atras, p. W. Winiar­ski,
p. S. Heinrychowski,p. M. Bie­law­ska
Rada Rodzi­ców,
Samo­rząd Uczniowski,
PAŹDZIERNIK
03.10.2017

09.06.2018
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs p. R. Atras, p. M. Bie­law­ska
Samo­rząd Uczniowski,
13.10.2017 Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, paso­wa­nie
pierw­szo­kla­si­stów na uczniów PSChJK.
przedstawieniesłowno-muzyczne w wyko­na­niu uczniów,
zamiesz­cze­nie życzeń oko­licz­no­ścio­wych na
gazetce szkolnej
p. M. Sta­nek, p. E. Muchowiecka,p. A. Gajew­ska, p. S. Raczyń­ska
Samo­rząd Uczniowski
31.10.2017 chwile zadumy nad gro­bami bli­skich, wspo­mnie­nie
pole­głych żołnierzy
porząd­ko­wa­nie grobów wycho­wawcy klas
LISTOPAD
10.11.2017 Święto Nie­pod­le­gło­ści uro­czy­sty apel p. Ł. Matu­sik, p. J. Krenz,p. K. Kujawa, p. M. Tuszyń­ska,
p. Z. Trze­ciak, p. J. Szabla
listo­pad 2017 Dzień Patrona Szkoły apel oko­licz­no­ściowy p. J. Leh­mann, p. Z. Trzeciak,p. M. Gru­dziń­ska, p. M. Kra­jew­ska Samo­rząd
Uczniowski
listo­pad 2017 60-leciePSChJK
kon­kurs „Śpiew i nauka w PSChJK”
kon­kurs multimedialny p. R. Atras, p. E. Cho­ro­ścian,
p. O. Skó­rzew­ska,
Samo­rząd Uczniowski
listo­pad 2017 akcja „Góra grosza” zbiórka pie­nię­dzy p. M. Tuszyń­ska, p. M. Zerek, Samo­rząd
Uczniowski
GRUDZIEŃ
04–15.12.2017 akcja „Radość pod choinkę” wolon­ta­riat, zbie­ra­nie darów p. M. Sta­nek, p. M. Zerek,p. J. Macie­jew­ski,
Samo­rząd Uczniowski
06.12.2017 miko­łajki spo­tka­nia klasowe wycho­wawcy klas i nauczy­ciele muzycy
11–18.12.2017 kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i
szopkę betlejemską
kon­kurs na wyko­na­nie wień­ców adwen­to­wych i
szo­pek betle­jem­skich oraz ich prezentacja
p. R. Atras, p. E. Zhyga,
p. A. Gajew­ska, p. A. Nowak-Łoś,
p. A. Gło­wacka
Samo­rząd Uczniowski
STYCZEŃ
sty­czeń 2018 Dzień Babci, Dzień Dziadka uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III
i nauczy­ciele muzycy
LUTY
luty 2018 paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I przy­ję­cie pierw­szo­kla­si­stów do grona
czy­tel­ni­ków biblio­teki szkolnej
p. E. Jaskółka,p. M. Sta­nek,
Samo­rząd Uczniowski
luty 2018 balik klas I-III balik wycho­wawcy klas I-III
MARZEC
08.03.2018 Dzień Kobiet wyko­na­nie gazetki,
przy­go­to­wa­nie życzeń przez chłop­ców,
apel okolicznościowy
p. R. Atras, p. A. Olszewski,p. J. Krenz, p. P. Lewandowski,p. E. Zdań­ski, p. W. Gorze­lanny, Samo­rząd
Uczniowski
21.03.2018 Szkolny Dzień Wiosny Dzień Mło­dego Europejczyka p. E. Kukla, p. E. Zhyga,p. A. Nowak-Łoś, p. J. Pod­lew­ska, p. E.
Miecz­kow­ska, p. E. Kie­repka, Samo­rząd Uczniow­ski,
wycho­wawcy klas,Rada Rodziców
KWIECIEŃ
30.04.2018 obchody rocz­ni­cy­Kon­sty­tu­cji 3 Maja uro­czy­sty apel p. E. Jaskółka, p. P. Lewan­dow­ski, p. J. Krenz,
p. Ł. Matu­sik,
p. Z. Janus (deko­ra­cja auli)
Samo­rząd Uczniowski
MAJ
maj 2018 Dzień Matki i Ojca uro­czy­sto­ści klasowe wycho­wawcy klas I-III
i nauczy­ciele muzycy
maj 2018 kon­kurs pio­senki anglojęzycznej kon­kurs p. E. Zhyga, p. O. Skórzewska
CZERWIEC
22.06.2018 zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych apel, roz­da­nie świadectw p. E. Muchowiecka,p. A. Gło­wacka, p. R. Sikor­ska
kl. I-III p. Z. Janus
kl. IV-VI p. A. Galas,
kl. VII-IX p. M. Tuszyń­ska,
Samo­rząd Uczniowski

Pro­gram imprez będzie przez cały rok szkolny wzbo­ga­cany pro­po­zy­cjami wycho­waw­ców klas, Samo­rządu Uczniow­skiego i Rady Rodzi­ców. Ter­miny uro­czy­sto­ści i wyda­rzeń szkol­nych mogą ulec zmianie.