Kalen­darz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO 2016/2017

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkolnego 1 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek) godz. 9.00, 9:30, 10.00
Rada peda­go­giczna 14 wrze­śnia 2016 r. (środa) godz. 15:30
Zebra­nia z rodzicami 14 wrze­śnia 2016 r. (środa) godz. 17:30
Śród­o­kre­sowa Rada pedagogiczna 23 listo­pada 2016 r. (środa) godz. 15 : 30
Zebra­nia z rodzicami 23 listo­pada 2016 r. (środa) godz. 17: 30
Zimowa prze­rwa świąteczna 23 – 31 grud­nia 2016 r.
Ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych ocenach 11 stycz­nia 2017 r. (do 4 stycz­nia 2017 r. oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
Ter­min wpi­sa­nia osta­tecz­nych ocen półrocznych 20 stycz­nia 2017 r.
Rada peda­go­giczna – kla­sy­fi­ka­cyjna po I półroczu 25 stycz­nia 2017 r. (środa) godz. 15 : 30
Zebra­nia z rodzicami 25 stycz­nia 2017 r. (środa) godz. 17 : 30
Zakoń­cze­nie I półrocza 27 stycz­nia 2017 r.
Ferie zimowe 30 stycz­nia — 12 lutego 2017 r.
Począ­tek II semestru 13 lutego 2017 r.
Rada peda­go­giczna — ana­li­tyczna po I półroczu 15 lutego 2017 r. (środa) godz. 15:30
Wio­senna prze­rwa świąteczna 13 – 18 kwiet­nia 2017 r.
Śród­o­kre­sowa Rada pedagogiczna 26 kwiet­nia 2017 r. (środa) godz. 15 : 30
Zebra­nia z rodzicami 26 kwiet­nia 2017 r. (środa) godz. 17 : 30
Egza­min gimnazjalny 19 – 21 kwiet­nia 2017 r. (ponie­dzia­łek – środa)
Wycieczki szkolne 19 — 21 kwiet­nia 2017 r.
Ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach końcoworocznych 31 maja 2017 r. (do 24 maja oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
Ter­min wpi­sy­wa­nia osta­tecz­nych ocen końcoworocznych 7 czerwca 2017 r.
Rada peda­go­giczna – klasyfikacyjna 14 czerwca 2017 r. (pią­tek) godz. 13: 30
Zakoń­cze­nie zajęć dydak­tyczno – wychowawczych 23 czerwca 2017 r. (piątek)
Rada peda­go­giczna – analityczna 27 czerwca 2017 r. (wto­rek) godz. 9: 00
Waka­cje 24 czerwca — 31 sierp­nia 2017 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych 1 listo­pada 2016 r. (wtorek)
Naro­dowe Święto Niepodległości 11 listo­pada 2016 r. (piątek)
Święto Trzech Króli 6 stycz­nia 2017 r. (piątek)
Święto Pracy 3 maja 2017 r. (środa)
Boże Ciało 15 czerwca 2017r. ( czwartek )

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dzień Edu­ka­cji Narodowej 14 paź­dzier­nika 2016 r. (poniedziałek)
31 paź­dzier­nika 2016 r. (poniedziałek)
dni egza­minu gimnazjalnego 18 — 20 kwiet­nia 2017 r. (środa — piątek)
2 maja 2017 r. (wtorek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)

DYŻURY NAUCZYCIELI
(środy, godz. 17:00 – 18:00)
19 paź­dzier­nika 2016 r.
14 grud­nia 2016 r.
15 marca 2017 r.
10 maja 2017 r.