Kalen­darz roku szkol­nego 2018/2019

uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkolnego 3 wrze­śnia 2018 r. godz. 900, 1000, 1100
rada peda­go­giczna 12 wrze­śnia 2018 r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 12 wrze­śnia 2018 r. (środa) godz. 17:30
śród­o­kre­sowa rada pedagogiczna 21 listo­pada 2018 r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 21 listo­pada 2018 r. (środa) godz. 17:30
zimowa prze­rwa świąteczna 23 – 31 grud­nia 2018 r.
ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych ocenach 12 grud­nia 2018 r. (do 5 grud­nia oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
ter­min wpi­sa­nia osta­tecz­nych ocen półrocznych 2 stycz­nia 2019 r.
rada peda­go­giczna – kla­sy­fi­ka­cyjna po i półroczu 9 stycz­nia 2019 r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 9 stycz­nia 2019 r. (środa) godz. 17:30
zakoń­cze­nie I półrocza 11 stycz­nia 2019 r.
ferie zimowe 14 – 27 stycz­nia 2019 r.
począ­tek II półrocza 28 stycz­nia 2019 r.
rada peda­go­giczna — ana­li­tyczna po I półroczu 30 stycz­nia 2019 r. (środa) godz. 15:30
egza­min gimnazjalny 10 – 12 kwietnia/maja 2019 r. (środa – piątek)
egza­min ósmoklasisty 15 – 17 kwiet­nia 2019 r. (ponie­dzia­łek – środa)
wio­senna prze­rwa świąteczna 18 – 23 kwiet­nia 2019 r.
wycieczki szkolne 10–17 kwiet­nia 2019 r.
śród­o­kre­sowa rada pedagogiczna 10 kwiet­nia 2019 r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 10 kwiet­nia 2019 r. (środa) godz. 17:30
ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach końcoworocznych 22 maja 2019 r. (do 15 maja oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
ter­min wpi­sy­wa­nia osta­tecz­nych ocen końcoworocznych 5 czerwca 2019 r.
rada peda­go­giczna – klasyfikacyjna 14 czerwca 2018 r. (pią­tek) godz. 13:30
zakoń­cze­nie zajęć dydak­tyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r. (piątek)
rada peda­go­giczna – analityczna 25 czerwca 2019 r. (wto­rek) godz. 9:30
waka­cje 22 czerwca — 31 sierp­nia 2019 r.

 

Dni usta­wowo wolne od zajęć

Wszyst­kich Świętych 1 listo­pada 2018 r. (czwartek)
Święto Pracy 1 maja 2019 r. (środa)
Święto Kon­sty­tu­cji 3 Maja 3 maja 2019 r. (piątek)
Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. (czwartek)

 

Dodat­kowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dzień Zaduszny 2 listo­pada 2019 r. (piątek)
dni egza­minu gimnazjalnego 10 – 12 kwiet­nia 2019 r. (środa-czwartek-piątek)
dni egza­minu ósmoklasisty 15 – 17 kwiet­nia 2019 r. (poniedziałek-wtorek-środa)
Dzień Flagi 2 maja 2019 r. (czwartek)

 

Dyżury nauczy­cieli (środa, godz. 1700 – 1800)

17 paź­dzier­nika 2018 r. 5 grud­nia 2019 r. 6 marca 2019 r. 24 kwiet­nia 2019 r.