Kalen­darz roku szkolnego

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkolnego 4 wrze­śnia 2017r. godz. 9:00, 10:00, 11:00
rada peda­go­giczna 27 wrze­śnia 2017r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 27 wrze­śnia 2017r. (środa) godz. 17:30
śród­o­kre­sowa rada pedagogiczna 22 listo­pada 2017r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 22 listo­pada 2017r. (środa) godz. 17:30
zimowa prze­rwa świąteczna 23 – 31 grud­nia 2017r.
ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych ocenach 24 stycz­nia 2018r.
(do 17 stycz­nia oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
ter­min wpi­sa­nia osta­tecz­nych ocen półrocznych 31 stycz­nia 2018r.
rada peda­go­giczna – kla­sy­fi­ka­cyjna po i półroczu 7 lutego 2018r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 7 lutego 2018r. (środa) godz. 17:30
zakoń­cze­nie I półrocza 9 lutego 2018r.
ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018r.
począ­tek II półrocza 28 lutego 2018r.
rada peda­go­giczna — ana­li­tyczna po I półroczu 26 lutego 2018r. (środa) godz. 15:30
wio­senna prze­rwa świąteczna 29 marca – 3 kwiet­nia 2018r.
egza­min gimnazjalny 18 – 20 kwiet­nia 2018r. (środa – piątek)
wycieczki szkolne 18 – 20 kwiet­nia 2018r.
śród­o­kre­sowa rada pedagogiczna 25 kwiet­nia 2018r. (środa) godz. 15:30
zebra­nia z rodzicami 25 kwiet­nia 2018r. (środa) godz. 17:30
ter­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach końcoworocznych 30 maja 2018r.
(do 23 maja oceny nie­do­sta­teczne i dopuszczające)
ter­min wpi­sy­wa­nia osta­tecz­nych ocen końcoworocznych 6 czerwca 2018r.
rada peda­go­giczna – klasyfikacyjna 13 czerwca 2018 r. ( środa) godz. 13:30
zakoń­cze­nie zajęć dydak­tyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018r. ( piątek )
rada peda­go­giczna – analityczna 26 czerwca 2018r. (wto­rek) godz. 9:00
waka­cje 23 czerwca — 31 sierp­nia 2018 r.

Dni usta­wowo wolne od zajęć

Wszyst­kich Świętych 1 listo­pada 2017r. (środa)
Święto Pracy 1 maja 2018r. (wtorek)
Święto Kon­sty­tu­cji 3 Maja 3 maja 2018r. (czwartek)
Boże Ciało 31 maja 2018r. (czwartek)

Dodat­kowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

dni egza­minu gimnazjalnego 18 – 20 kwiet­nia 2018 r. (środa-czwartek-piątek)
Dzień Flagi 2 maja 2018 r. (środa)
Dzień po Bożym Ciele (Dzień Dziecka) 1 czerwca 2018 r. (piątek)

Dyżury nauczy­cieli (środa, godz. 17:00 – 18:00)

18 paź­dzier­nika 2017 r. 03 stycz­nia 2018 r. 21 marca 2018 r. 9 maja 2018 r.