Plany pracy

Dyżur kadry kie­row­ni­czej PSChJK w roku szkol­nym 2017/2018
(do godziny 17.30)

ponie­dzia­łek Jan Leh­mann
wto­rek Adrian Olszew­ski
środa Joanna Macie­jow­ska
czwar­tek Joanna Macie­jow­ska
pią­tek Krzysz­tof Wójcik