Plany pracy

Dyżur kadry kie­row­ni­czej PSChJK w roku szkol­nym 2018/2019
(do godziny 17.00)

ponie­dzia­łek, czwar­tek — Joanna Macie­jow­ska
wto­rek, pią­tek — Jolanta Stra­wiń­ska
środa — Krzysz­tof Wójcik