Godziny pracy 2017/2018

Sekre­ta­riat Szkoły

Znaj­duje się w pokoju nr 14 (I pię­tro, na wprost scho­dów). Czynny jest:

od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 16.00

Kasa szkoły

Znaj­duje się w pokoju nr 14 (I pię­tro, na wprost scho­dów). Czynny jest:

od wtorku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 11.30

Biblio­teka

Ewa Jaskółka

 • Ponie­dzia­łek od 10:00 do 12:30 i 14:00 do 15:30
 • Wto­rek od 9:00 do 9:30 i 12:00 do 14:00
 • Środa od 7:30 do 8:30 i 10:00 do 12:00
 • Czwar­tek od 12:00 do 16:00
 • Pią­tek od  9:00 do 9:30 i 11:00 do 12:00

Peda­gog

Woj­ciech Gorzelanny

 • Ponie­dzia­łek od 7:30 do 12:30
 • Wto­rek od 11:00 do 12:30
 • Czwar­tek: od 7:30 do 12:30

Dyżur kadry kie­row­ni­czej (do godziny 17.30)

 • ponie­dzia­łek     Jan Lehmann
 • wto­rek     Adrian Olszewski
 • środa     Joanna Maciejowska
 • czwar­tek     Joanna Maciejowska
 • pią­tek     Krzysz­tof Wójcik

Gabi­net Profilaktyki

pie­lę­gniarka Beata Owczarek

 • Środa od 8:00 do 15:00

Psy­cho­log

 • Ponie­dzia­łek od 8:00 do 13:30
 • Środa od 7:30 do 13:00
 • Pią­tek: od 16:30 do 17:00