Godziny pracy 2016/2017

Sekre­ta­riat Szkoły

Znaj­duje się w pokoju nr 14 (I pię­tro, na wprost scho­dów). Czynny jest:

od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 16.00

Kasa szkoły

Znaj­duje się w pokoju nr 14 (I pię­tro, na wprost schodów).

 • wto­rek od 8:00 do 11:00
 • środa od 8:00 do 11:00
 • czwar­tek od 14:00 do 16:00
 • pią­tek od 8:00 do 11:00

Biblio­teka

Ewa Jaskółka

 • Ponie­dzia­łek od 12.00 do 16.00
 • Wto­rek od 13.00 do 15.30
 • Środa od 11.00 do 14.00
 • Czwar­tek od 9.00 do 12.00
 • Pią­tek od 8.00 do 10.30

Peda­gog

Woj­ciech Gorzelanny

 • Wto­rek od 12:30 do 16:00
 • Środa od 8:30 do 13:00
 • Czwar­tek: od 7:00 do 10:30

Psy­cho­log

Janusz Macie­jew­ski

 • Wto­rek od 8:00 do 14:00
 • Środa od 8:00 do 12:30
 • Czwar­tek od 16:30 do 17:30

Gabi­net Profilaktyki

pie­lę­gniarka Beata Owczarek

 • Środa od 8:00 do 15:00