Zaję­cia z etyki dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów z klas I-III odby­wają się w środy, w godz. 13.45–14.30 w sali nr 16. Zaję­cia pro­wa­dzi p. Janusz Maciejewski.