Zebra­nie z rodzi­cami uczniów klasy VIII odbę­dzie się ponie­dzia­łek 7 wrze­śnia o godzi­nie 17.30 w sali nr 7 (ter­min zebra­nia doty­czy tylko tej klasy).