Infor­mu­jemy, że ucznio­wie klas IV-IX mają moż­li­wość gry w ping-ponga w środy i piątki w godz. 14.30–15.30. Zaję­cia będą odby­wać się w przy­padku nie­sprzy­ja­ją­cej pogody w pomiesz­cze­niach VIII LO pod opieką nauczy­ciela świe­tlicy. Przy dobrej pogo­dzie ucznio­wie spę­dzają czas na boisku szkolnym.