20.10.2015r. odbyła się lek­cja biblio­teczna pro­wa­dzona przez p. E. Jaskółkę w Kl. I. Lek­cja miała na celu przy­bli­że­nie postaci wiel­kiego pol­skiego kom­po­zy­tora uczniom. Lek­cja była zwią­zana z trwa­ją­cym w tym roku Kon­kur­sie Chopinowskim.