Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2015/2016

EGZAMINY PROMOCYJNE

CHÓR KLASOWY

1. Klasy II — VI

Klasa II — godz. 11:00 — 6 czerwca 2016 – ponie­dzia­łek
Klasa III — godz. 11:00 — 7 czerwca 2016 — wto­rek
Klasa IV — godz. 11:00 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa V — godz. 11:00 — 9 czerwca 2016 — czwar­tek
Klasa VI — godz. 11:00 — 10 czerwca 2016 — piątek

ZESPOŁY WOKALNE

2. Klasy VII, VIIIX

Klasa VII — godz. 15 00 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa VIII — godz. 15 30 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa IX — godz. 1500 — 9 czerwca 2016 — czwartek