W paź­dzier­niku ucznio­wie klasy dru­giej uczest­ni­czyli w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej. Naj­pierw zapo­znali się z pracą stra­żaka i sprzę­tem jaki wyko­rzy­stuje w swo­ich dzia­ła­niach. Następ­nie w inte­rak­tyw­nej sali „Ognik” pro­wa­dzący przy­po­mniał zasady bez­piecz­nego obcho­dze­nia się z ogniem, uświa­do­mił zagro­że­nia oraz jak pra­wi­dłowo zgła­szać zda­rze­nie. Atrak­cją zajęć był „Domek Zagro­żeń” – pełen dźwię­ków, efek­tów dymo­wych i świetlnych.