CZWARTEK, 28.11.2019 R., GODZ. 11:00

 Każ­dego roku pamię­tamy o naszym zało­ży­cielu , wycho­wawcy, dyry­gen­towi – Jerzym Kurczewskim

 W tym roku  — Dzień Patrona – wiąże się ze szcze­gólną rocz­nicą – przy­pa­da­jącą  w 2020 r. 25  rocz­nicą śmierci  oraz jubi­le­uszem , można powie­dzieć, dzieła Jego życia – 75 rocz­nicą powsta­nia Poznań­skiego Chóru Chłopięcego.

Zapra­szamy ser­decz­nie na uro­czy­sty apel do auli naszej Szkoły Chó­ral­nej, auli jego imie­nia, w czwar­tek, 28 listo­pada, na godz. 11:00.

Orga­ni­za­to­rami tego apelu są : p. Ewa Kukla, p. Anna Gło­wacka, p. Marta Gru­dziń­ska oraz p. Łukasz Matusik.

ZAPRASZAMY !